ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ရႃၸိၼ်တ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ရႃၸိၼ်တ (ဢၵ်ႉၵမႁႃႇပၼ်တိတ)
ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မၢႆ (4)
ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး
ၵျွင်းလူင်မိူင်းၼၢင်း ဝဵင်းၵေးသီး

ၸႃႇတိလႄႈပေႃႈမႄႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သြႃႇၸဝ်ႈၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီၵေႃးၸႃႇ 1293 ၼီႈ၊ လိူၼ် 8 တုတိယမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈလူင် မိူင်းၼၢင်း တူင်ႇဝဵင်းၵျေးသီး။ ပေႃႈမႄႈၸဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ လုင်းသေႃးပီႇတ+ပႃႈႁိုင်းၵျူႇ။ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလႃႉ။

ပဵၼ်သၢင်ႈလႄႈၸၢင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်သၢင်ႇ မိူဝ်ႈပီ 1304 ၼီႈ။ ပဵၼ်ၸၢင်းမိူဝ်ႈ 1312 ၼီႈ။

ယၢမ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းမႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယၢမ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းမႃးတီႈၵျွင်းလူင် မိူင်းၼၢင်း၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်သေ ပီ 1322 ၼီႈၼၼ်ႉ ဢွင်ႇၸၼ်ႉၶူးသွၼ် သႃႇသၼထၸသိရီပဝရထမ်ႇမႃႇၸရိ။ ဝၢႆးဢွင်ႇၸၼ်ႉၶူးယဝ်ႉ ၵႂႃႇၸွႆႈထတ်းပိတၵၢတ်ႈတႆး တႄႇလိူၼ် 12 တေႃႇ လိူၼ်သီႇ။ ပီ 1324 ၼီႈ မႃးၶိုၼ်းတီႈၵျွင်းလူင်မိူင်းၼၢင်းသေ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈ၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင် ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈ/တႅမ်ႈတွပ်ႈလိၵ်ႈၵူႈပီပီယဝ်ႉ။

ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇဢၼ်ၸဝ်ႈႁဵတ်းမႃး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈပီ 1350-ၼီႈ လႆႈပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽၢႆႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ ၽူႈတတ်းသိၼ်ၽၢႆႇသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပီ 1352-ၼီႈ လႆႈ ဢၵ်ႉၵမႁႃပၼ်ႇတိတ၊ လႆႈ ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ။

လႆႈႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉ၊ ယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉမိူင်းၾႃႉ၊ ယႃႇမိူင်းလုမ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 1358-ၼီႈ၊ လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းပုတ်ႉ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:15 တီႈႁူင်းယႃသင်ႇၶႃႇ ဝဵင်းၵျေးသီး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပပ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. ၾိင်ႈငႄႈပုတ်ႉထ
 2. ၸၼ်ႉသွၼ်ဢၽိထမ်ႇမႃႇ
 3. သၢင်ႇတိုဝ်းၵမ်ထၢမ်/တွၵ်ႇ
 4. ပႃႇတိမွၵ်ႈၽၢႆႇတႆး
 5. သၢင်းၵျူဝ်ႇၽၢႆႇတႆး
 6. သတ်ႉတႃႇၽၢႆႇတႆး
 7. မိလိၼ်ႇတထၢမ်/တွပ်ႇမၢႆ 1
 8. ၵမ်မဝႃႇၸႃႇ 9 တွၼ်ႈ
 9. သံယုတ်ႉတၼိၵႃႇယ ၽၢႆတႆး
 10. ႁိတေႃးပတေႇသ
 11. ၸဝ်ႈမႁေႃႇသထႃႇ
 12. ၵႃႇလီႇတႃႇသ
 13. ပိုၼ်းၼၢင်းသုၼၼ်ႇတႃႇရီႇ
 14. မိလိၼ်ႇတထၢမ်/တွပ်ႇမၢႆ 2
 15. ထမ်မပတ
 16. ဢင်ႇၵုတ်ႉတရၼိၵႃႇယၽၢႆႇတႆး