ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ႁႅႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

ၵွပ်ႈသင် လႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်မီး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမႃး?

ၽွင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၽွင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈတိုၵ့်တေပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း

ၸိူဝ်းတိုၵ့်ႁဵတ်းႁႃၵိၼ်လဵင့်တွင့်ယူႇယင့်လႆႈၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆ့ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၵွပ်ႈၽေးတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသေ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ လႆႈပဵၼ်တေပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ႁိုဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ

ပဵၼ်ဝႆ့ႁႅင်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းသေ မီးတူဝ်ထူပ်း ႁိုဝ် တိုဝ့်တၢင်းလီၸိူင့်ႁိုဝ်ၵေႃႈ သင်ၸၢင်ႊတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄၵၼ်လႆႈလႂ်

ပဵၼ်ဝႆ့ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ၸၢင်ႊဢဝ် တူဝ်ထူပ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄဝႆ့လႆႈ ၼႆၸိုင် ဝူၼ့်ဝႃႊ တေၸၢင်ႊပဵၼ်ၽွလ်းလီ တႃႇၸိူဝ်း တေပဵၼ် တိုၵ့်ဢၢင်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းယူႇၼၼ့် ၸၢင်ႊႁႃႁဵၼ်းဢၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈၸၢင်ႊပဵၼ်တၢင်းႁူႉၵႅမ်တူဝ်ၵႂႃႇယူႇၼႆ