လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Viewing media

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ဢဝ် "Help:Images" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတမ်းသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Help:ၵူႈမိုဝ်းတၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။

တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈတၢင်းမၼ်းပေႃးတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးလိူဝ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပေႃးတေၸႅင်ႈလႅင်းမႃးလီၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉ ၾၢႆႇ multimedia ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယူႇယဝ်ႉ။ တီႈ multimedia ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႅပ်းပိူင်မိူၼ်)၊ ၾၢႆႇသဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၾၢႆႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ သိမ်းဝႆႉတီႈ ပရေႃႈၵျႅတ်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် Wikimedia Commons ၼၼ်ႉသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၽဵင်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပဵင်း ဢၼ်ဢမ်ႇပေႉပႃႉၸွမ်းၽၢႆႇလႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၾၢႆႇတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၾၢႆႇ ဢၼ်မီးပွတ်းတွၼ်ႈ ႁႃႈႁၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

  • တူဝ်ၾၢႆႇ
  • ၶေႃႈသပ်းလႅင်းၾၢႆႇ
  • "ၽိုၼ်မၢႆၾၢႆႇ" - ပေႃးဢဝ်ၾၢႆႇပိူဝ်းသျိၼ်းဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼႆ မၼ်းတေတႅၼ်းတီႈ ၾၢႆႇဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၾၢႆႇဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၽိုၼ်မၢႆၾၢႆႇၼၼ်ႉသေ တူၺ်းလႆႈၵူၺ်းယဝ်ႉ။
  • "ႁဵင်းၵွင်ႉၾၢႆႇ" - သဵၼ်ႈမၢႆၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉ
  • "Metadata" (တွၼ်ႈတႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၺ်း) - ၶေႃႈမုၼ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးၸၢင်ႈ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾၢႆႇၼၼ်ႉ (ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း။ ၵွင်ႈထႆႇ လႄႈ မေႃႇတႄႇမၼ်း)

ၾၢႆႇၵမ်ႉၼမ် ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ လႆႈသတ်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈသႅၼ်းမၼ်းလဵၵ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ် ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်းၵူၺ်း။ ပေႃးၽူႈလူပွင်ႈၵႂၢမ်းၶဝ် ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၼိူဝ်လွၵ်းသီႇၸဵင်ႇသွင်ၶွပ်ႇ (ပေႃးမီး) ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၾၢႆႇၼၼ်ႉသေ ပေႃးၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်း တီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈၼၼ်ႉၼႆ တေၸၢင်ႈႁၼ် သႅၼ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်းယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼိူဝ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၾၢႆႇသဵင် လႄႈ ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝႆႉ Ogg Vorbis (ၾၢႆႇသဵင်) ဢမ်ႇၼၼ် Ogg Theora (ၾၢႆႇငဝ်းတူင်ႉ)ယဝ်ႉ။ တီႈဝႅပ်ႉပရၢဝ်ႉသႃႇ Mozilla Firefox (ပိူဝ်းသျိၼ်း 3.5 လႄႈ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်) လႄႈ Google Chrome (ပိူဝ်းသျိၼ်း 3 လႄႈ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်)ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇပၼ် ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸႂ်ႉ ပရၢဝ်ႉသႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေလူဝ်ႇ လႆႈသႂ်ႇပၼ် ၵျႃႇပႃး ယဝ်ႉ။


တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]