ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
 ဝေႃးႁၢၼ် ပၢႆးထႅၵ်ႉ တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၢႆႇတီႇယႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ 
တူဝ်ယေႃႈ:
ဢွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈလၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ဢုပ်ႇၵုမ်တႅမ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶူပ်းငမ်ႇၵၼ်တင်း ပိူင်ထၢၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးတီႈသၢင်ႇထုၵ်ႇသေ တီႈၼႆႈၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပိူင်ၵၢၼ်)ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပၢႆးၸၢင်ႈ)၊ ဢမ်ႇၼၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (တၢင်းၶႆႈၸႂ်)၊ ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ - ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႆႈတီႈ ၽိူၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈထၢမ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸႂ်ႉ ၽိူၼ်ၶေႃႈထၢမ်လႄႈ။
« လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ် ဢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽိုၼ်ၵဝ်ႇ (သၢင်ႈ)


IP block exemptions[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈ။
ၽွင်းၶၢဝ်းၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉ ၵွင်ႉသၢၼ်ၼႅတ်ႉ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ တႃႇၶဝ်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး လႄႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီး လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၽွင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉဝီႇၶီႇၼင်ႇၵူႈပွၵ်ႈၼႆ ပေႃးၸႂ်ႉ VPN ဢမ်ႇၼၼ် Proxy server သေဢၼ်ဢၼ်သေ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈယူႇသေတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ မႄးထတ်းလႆႈ။ ၸွမ်းလူၺ်း ပိူင်ၵၢၼ် No open proxies ႁင်းဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇသေ ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ တႃႇၸႂ်ႉ VPN လႄႈ Proxy Server သေ ၶဝ်ႈမႄးထတ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်သၢႆငၢႆ ဢၼ်မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၸမ်ႈထိုင် တၢင်းမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၼႆတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ VPN/proxy သေ ၶဝ်ႈမႄးထတ်းၼႆ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်း သုၼ်ႇၵၢင်းလွတ်ႈ လွင်ႈတတ်းႁႄႉ ဢၢႆႇၽီႇ (IP Block Exemption) ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ IPBE ၼႆႉ ၸၢင်ႈတုၵ်းယွၼ်းလႆႈသွင်ႈမဵဝ်း တႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၵလူဝ်ႇပႄ။ သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တတ်းႁႄႉဝႆႉ ဢၢႆႇၽီႇ VPN/proxy ၼႆလႄႈ ပေႃးတုၵ်းယွၼ်း Global IPBE ၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇလႆႈ လီလီယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တုၵ်းယွၼ်းလႆႈ Global IPBE ၼႆႉ

  • တုၵ်းယွၼ်းတီႈ Steward_requests/Global_permissions (SRIPBE)
  • သူင်ႇဢီးမေးလ် တီႈ stewards﹫wikimedia.org သေတုၵ်းယွၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) တုၵ်းယွၼ်းတင်း ၾွမ်ႇ ၼႆသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်း လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူတူၺ်း ပိူင်ၵၢၼ် No open proxies လႄႈ Global IP block exemptions ၸိူဝ်းၼႆႉဢွၼ်တၢင်း။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး (ဢမ်ႇၼၼ်) တီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ်ၵရုပ်ႉ ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၶွပ်ႈၸႂ်ယူႇၶႃႈ။Saimawnkham (talk) 08:50, 23 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2021 (UTC)Reply[တွပ်ႇၶိုၼ်း]