ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းၸႄႈၼႃးၸႄႈမိူင်းၶၢင်
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း ဢူးၶႅတ်ႉဢွင်ႇ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.kachinstate.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၽၢႆႇၽွင်းငမ်း တီႈၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇၶႅတ်ႉဢွင်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။[1][2][3]

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) တွၵ်ႇတႃႇၶႅတ်ႉဢွင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် တူရမျူဝ်းတိၼ်ႇ (5.4.2016 - 28.11.2018) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႇလိၼ်းထုၼ်း
(၃) ဢူးဝေႇလိၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၵၢၼ်ၶွၼ်ႇ၊ ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
(၄) ဢူးဝိၼ်းၺုၼ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ၊ ၵၢၼ်ၾႆးၽႃ့ လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း
(၅) ဢူးမျႃႉတဵင်း (5.4.2016 - 21.1.2019) ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉတူဝ်သတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၾၢႆမိူင်
ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇဝိၼ်း (30.1.2019 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၆) H လႃႉဢွင်ႇ (5.4.2016 - 21.1.2019) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
ဢူးလႃႉသႅင်း (30.1.2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၇) ဢူးၼေႇဝိၼ်း (5.4.2016 - 30.1.2019) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
ဢူးၼေႃႇလီ (ႁ) ၸၶွင်ႇၶမ်းယႄႇ (30.1.2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၈) တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်းလႂိၼ်ႇ (5.4.2016 - 21.1.2019) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
ဢူးၼေႇဝိၼ်း (30.1.2019 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၉) ဢူးၶိင်ႇမွင်ႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးတဵၵ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ
(၁၀) လုင်းၸၢႆးၸဵင်ႇလိၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး
(၁၁) ဢူးဢႃးတီယေႃးႁၢၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလိသေႃး
(၁၂) ဢူးရမ်ႇၼၢမ်းၽူင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရဝၢၼ်ႇ
(၁၃) ဢူးတီႇသိၼ်ႇရမ်ႇ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈမိူင်း
(၁၄) ဢူးတိၼ်ႇလႅင်ႇ ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈမိူင်း


လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူဝ်ႈ ပီ 2019 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 18 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် လႆႈႁွင်ႉ ၽွင်းလူင် 3 ၵေႃႉ ႁူပ်းထူပ်းသေၵေႃႈ ဝႃႈ ပဵၼ် ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆသေ ႁႂ်ႈၶဝ်ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇသေယဝ်ႉ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶႂၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈ ဢူးမျႃႉတဵင်း တင်း တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်းလႂိၼ် ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ တႃႈၶုၼ်သေ ဢူး H လႃႉဢွင်ႇ တႄႉ လႆႈထုၵ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆ လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈသေၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။[4] [5][6] မိူဝ်ႈပီ 2019 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၽိသဵတ်ႇသေ ၸဝ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ သူင်ႇလိၵ်ႈလဝ်ႈတၢင်ႇမႃး တႃႇႁႂ်ႈဢဝ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ၊ ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸႅၵ်ႇႁဵတ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်သွင်ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ လႄႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်းၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ၼႆသေတႃႉ ၶေႃႈလဝ်ႈတၢင်ႇၼႆႉ လႆႈသုမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။[7] လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထိုင် လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 30 ဝၼ်းမႃး လႆႈဢဝ် ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၵႃႈတီႈၼႂ်း တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်မႃးယဝ်ႉ။[8]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "MEDIA RELEASE: UN Resident and Humanitarian Coordinator Ms. Renata Dessallien’s visit to Kachin State"၊ United Nations။ 
  2. "Meet your chief ministers"၊ Myanmar Times၊ 4 April 2016။ 
  3. "We are responsible for safety for the international aid groups when they go to the armed conflict areas. It is not true that we denied them to go the conflict areas: Kachin State Chief Minister"၊ The Republic of The Union of Myanmar's Ministry of Information။ 
  4. "ကချင် ဝန်ကြီး သုံးဦးကို ဘာကြောင့် နုတ်ထွက်စာ တင်ခိုင်းသလဲ"၊ ဧရာဝတီဂျာနယ်၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။ 
  5. "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၂/ ၂၀၁၉ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီး ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။ 
  6. "ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၃/ ၂၀၁၉ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး တာဝန်မှရပ်စဲခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။ 
  7. "သမ္မတ တင်သွင်းသည့် ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးဌာန ၂ ခု တိုးချဲ့ရေး မဲခွဲရာ ရှုံးနိမ့်"၊ ဧရာဝတီဂျာနယ်၊ ၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။ 
  8. "ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၅ /၂၀၁၉ ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၊ ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။