ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၽွင်းငမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၢၼ်ႇမႃႇ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ တေလႆႈဢဝ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ၊ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်၊ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၼႆႉ လၵ်းမိူင်း တွၼ်ႈ ၂၀၀ လႆႈၼႄဝႆႉ ၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ။

ၾိင်ႈမိူင်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၼ်ႈ ၃၇၊ ၃၈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၼႄဝႆႉဝႃႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉ ဢိင်လူၺ်ႈ တွၼ်ႈ ၃၀ သေ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈ ၶၢမ်ႇၵတိသႅတ်ႉၸႃႇ ပႃႈၼႃႈ ၼႃႇယၵ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ၊ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ တွၼ်ႈ ၃၄ သေ ဢဝ်တင်း ၶေႃႈၽွမ်ႉၸႂ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသေလႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ် ၽူႈတတ်းသိၼ် လုမ်းတတ်းသိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸွမ်တတ်းသိၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾိင်ႈလၵ်းမိူင်း၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်၊ ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈ၊ ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈၶၢမ်ႇၵတိသႅတ်ႉၸႃႇ ပႃႈၼႃႈ ၼႃႇယၵ ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ၼႆ လႆႈၼႄဝႆႉဝႃႈၼၼ်ယဝ်ႉ။


ဢမ်ႇႁႂ်ႈလႆႈမီး လွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ် လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပႃးတီႈ လၵ်းမိူင်းၼၼ်ႉသေ ဢၢမ်းၼၢၵ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေလႆႈမီးတီႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶေႃႈၼႆႉသေ တေဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ သုၼ်ႇႁဵတ်းဢၢပ်ႇၼွပ်ႇပၼ် ၸုမ်းပိူင်ႇဢၢမ်းၼၢၵ်ႈသေၸုမ်းၸုမ်း လႄႈသင်၊ ၽူႈပိူင်ႇဢၢမ်းၼၢၵ်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၾိင်ႈမိူင်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႄဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈမိူင်းဢၼ်မၼ်ႈယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသေ တေဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပုၼ်ႈၽွင်းလႄႈ သုၼ်ႇႁဵတ်း ဢၼ်ဢၢပ်ႇၼွပ်ႈဝႆႉပၼ် ၸုမ်းပိူင်ႇဢၢမ်းၼၢၵ်ႈသေၸုမ်းၸုမ်းလႄႈသင်၊ ၽူႈပိူင်ႇဢၢမ်းၼၢၵ်ႈသေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈသေ ဢဝ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၼွပ်ႇဢၢပ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၼိုင်ႈလိူၼ် တေလႆႈၸတ်းႁဵတ်း တီႇဢေႇသုတ်း သွင်ပွၵ်ႈသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးတၢင်းလူဝ်ႇမႃး ၸၢင်ႈႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ (မၢတ်ႉၶျ် 2018)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တႄႇၽွၼ်ႈႁႅၼ်းမႃးမိူဝ်ႈ 2018၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ 2018 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 21 ၼၼ်ႉ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉဢွၼ်တၢင်း ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ထိုင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 မႃး ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇၵျၢမ်းသႅတ်ႉၸႃႇသေၵေႃႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵႃႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ (ဢေႇပရႄႇ 2016)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး မိူဝ်ႈပီ 2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။[1]

လုမ်း ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶၢဝ်းႁိုင်
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၾၢႆမိူင် ဢူးဢွင်ႇတူႇ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း ယႄးဢွင်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း) တပ်မတော် 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢူးတၢၼ်းမျိၼ်ႉ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးဝိၼ်းၶႅင်ႇ Ind 2016 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 – ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 15 2018
ဢူးႁၢၼ်ႇၸေႃႇ Ind 2016 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 19 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸဵင်ႇဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း Mil 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – 2016 ဢႄႇပရႄႇ 5
တွၵ်ႇတႃႇမဵဝ်းတဵင်းၵျီး 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉလႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – 2016 ဢႄႇပရႄႇ 5
ဢူးၽေႇၸိၼ်ႇထုၼ်ႇ 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 – 2017 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2
ဢူးဝိၼ်းၶႅင်ႇ 2017 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼႅင်ႇတႅတ်ႉလႂိၼ်ႇ MNP 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူးမျိၼ်ႉထူၺ်း Ind 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၵျေႃႇသူၺ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း) Mil 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း ဢူင်းမွင်ႇ Ind 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၶျူဝ်ႇ Ind 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢူးၽေႇမျိၼ်ႉ Ind 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ USDP 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢူးဢူင်းဝိၼ်း Ind 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်း NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ တူႇရဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇ USDP 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၵၢၼ်ႈတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ ဢူးဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢေး NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇမွင်ႇ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ NLD 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ 2017 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 24 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတွင်းထုၼ်း 2017 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 24 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ၸွမ်တၢင်ၼႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ NLD 2016 မေႇ 17 – တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄဝႆႉတီႈၵႂၢင်ႈ - လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၶုၼ်ၽွင်း ၶၢဝ်းႁိုင်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႃႉမိၼ်း (ၸွမ်သိုၵ်း) 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 – 7 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012
ဝူၺ်ႇလုၼ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း) သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 – 13 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015
ၸဵင်ႇဝိၼ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်း 24 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015 – 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016 [2]
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ တွၵ်ႇတႃႇၵျေႃႇမိၼ်ႉ 1 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2013 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011
တွၵ်ႇတႃႇၽေႇတႅတ်ႉၶိၼ်ႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 29 ၵျူႇလၢႆႇ 2014
တွၵ်ႇတႃႇတၢၼ်းဢွင်ႇ 1 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2014 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း ဢူးတၢၼ်းထေး 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 25 ၵျူႇလၢႆႇ 2013
ဢူးၸေႇယႃႇဢွင်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ 2013 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဢူးတဵင်းထုၼ်း 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 16 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2013
ဢူးမျႅတ်ႉႁဵင်းး 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2013 - 12 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015
ဢူးၸေႇယႃႇဢွင်ႇ 14 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇမျိၼ်ႉ 5 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2009 - 28 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးၵျေႃႇလႂိၼ်ႇ သႅမ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012- 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း တဵင်းထေး (ၸွမ်သိုၵ်း) 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 13 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2013
တႅတ်ႉၼႅင်ႇဝိၼ်း (ၸွမ်သိုၵ်း) ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2013 - 13 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015
ၵျေႃႇသူၺ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း) ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈ ဢူးဝုၼ်ႇၼမွင်ႇလႂိၼ်ႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ဢူးမျႃႉဢေး မၢတ်ႉၶျ် 2011 - တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2013
တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇၶိၼ်ႇၸၢၼ်းယီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢူးၺၢၼ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း) 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢူးၵျေႃႇသၢၼ်း 13 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2002 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012[3] – ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၄[4]
ဢူးယႄးထုတ်ႉ 1 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2014 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၶွၼ်ႇ ဢူးလႃႉထုၼ်း 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးဝိၼ်းသျဵင်ႇ 7 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်ၼမ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင် ဢူးဢူင်းမျိၼ်ႉ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ ဢူးၵျေႃႇသၢၼ်း 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးဢေးမျိၼ်ႉၵျူႇ 7 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012[5] – 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇလူတ်ႉလဵၼ်း ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးၸေႇယႃႇဢွင်ႇ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - ၵျူႇလၢႆႇ 2013
ဢူးတၢၼ်းထေး 25 ၵျူႇလၢႆႇ 2013 - 12 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015
ဢူးၺၢၼ်ႇထုၼ်းဢွင်ႇ 14 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၽၢႆမိူင် ဢူးမျိၼ်ႉလႅင်ႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၵၢၼ်တင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
တွၵ်ႇတႃႇမျႅတ်ႉမျႅတ်ႉဢူင်းၶိၼ်ႇ 7 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢူးၶိၼ်ႇယီႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 12 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015[6]
ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း) 14 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်လူင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၽဵင်ႇၵၼ် ဢူးဢူင်းမျိၼ်ႉ မၢတ်ႉၶျ် 2011 - သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012
ဢူးၵျေႃႇသၢၼ်း 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 16 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2013
ဢူးသၢၼ်းသိၼ်ႉ 31 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2013 - 19 ၵျုၼ်ႇ 2014
ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း 25 ၵျုၼ်ႇ 2014 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇ ဢူးဝိၼ်းထုၼ်း မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း ဢူးတဵင်းထၢႆႉ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 7 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012
ဢူးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးသၢႆႊ လႄႈၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႈ တူႇရဢူးဢေးမျိၼ်ႉ မၢတ်ႉၶျ် 2011 - ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
တွၵ်ႇတႃႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး 30 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 9 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2015
တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇၸၢၼ်းယီႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2015 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတႅဝ်း ဢူးတိၼ်ႉသၢၼ်း မၢတ်ႉၶျ် 2011 - ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးထေးဢွင်ႇ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁူၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢူးတိၼ်ႇၼႅင်ႇတဵင်း 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
တွၵ်ႇတႃႇၵၢၼ်ႇၸေႃႇ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ဢူးတဵင်းထေး
ၶုၼ်ၽွင်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 5 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012[7]
ဢူးဢေးမျိၼ်ႉ ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012 - ၵျူႇလၢႆႇ 2013
ဢူးမွင်ႇမျိၼ်ႉ ၵျူႇလၢႆႇ 2013 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ ဢူးၸေႃႇမိၼ်း
ၶုၼ်ၽွင်း ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ မၢႆ (၁)
30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 28 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ၵုမ်ႇထူမ်ႈလွင်ႈၵူၼ်း ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ 24 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2007 - 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012
ဢူးမွင်ႇမျိၼ်ႉ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - ၵျူႇလၢႆႇ 2013
ဢူးဢေးမျိၼ်ႉ ၵျူႇလၢႆႇ 2013 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူးတိၼ်ႉသၢၼ်း 7 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2012 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ( ၁ ) ဢူးတဵင်းၺုၼ်ႉ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ( ၂ ) ဢူးၸူဝ်းမွင်ႇ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 - 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ( ၃ ) ဢူးၸူဝ်းတဵင်း 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012 [3] – 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ( ၄ ) ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012[3] – 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ( ၅ ) ဦးလှထွန်း 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012[3] – 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ ( ၆ ) ဢူးတိၼ်ႇၼႅင်ႇတဵင်း 27 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012 [3] – 12 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015[6]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း. နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (၃၁ မတ် ၂၀၁၆). Retrieved on ၃၁ မတ် ၂၀၁၆
  2. ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေး (အမိန့်အမှတ် ၁၃/၂၀၁၅). နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး (၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၅). Retrieved on ၂ ဧပြီ ၂၀၁၆[ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်တၢႆႇ]
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်း (in Burmese). ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (27 August 2012). Archived from the original on 4 September 2012။ Retrieved on 23 July 2015
  4. Myanmar information and health ministers step down. The Washington Post. Archived from the original on 2018-12-14။ Retrieved on 2014-07-29
  5. Archive copy. Archived from the original on 2012-11-10။ Retrieved on 2019-01-18
  6. 6.0 6.1 Top ministers resign. Eleven (13 August 2015). Archived from the original on 24 September 2015။ Retrieved on 13 August 2015
  7. ဝန်ကြီးဌာနဖျက်သိမ်းခြင်း. ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး (5 September 2012). Archived from the original on 10 November 2012။ Retrieved on 23 July 2015