လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
Assembly of the Union
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
Pyidaungsu Hluttaw
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်
Coat of arms or logo
မဵဝ်းမၼ်း
မဵဝ်းမၼ်း
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသွင်ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း
သၢႆပိုၼ်း
တႄႇတင်ႈ 31 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2011 (2011-01-31)
ဢွၼ်တၢင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (၁၉၇၄-၁၉၈၈)
ႁူဝ်ၼႃႈ
ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢၼ်ႈ၊ တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ်
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁
မၢၼ်းဝိၼ်းတၢၼ်းၶႅင်ႇ၊ NLD
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၆ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၃
ဢူးတီႇၶုၼ်မျၢၼ်ႈ၊ တူဝ်သုၼ်ႇလဵဝ်
ၸဵမ်မိူဝ်ႈ
၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၂
လၵ်းမိူင်း
ႁူဝ်ၼပ်ႉတႅၼ်းၽွင်း ၆၆၄
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၂၂၄ ၵေႃႉ
တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၄၄၀ ၵေႃႉ
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (၂၀၁၅)
ၸုမ်းပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

     NLD (၁၃၅)
     USDP (၁၁)
     ANP (၁၀)
     SNLD (၃)
     TNP (၂)
     ZCD (၂)
     MNP (၁)
     NUP (၁)
     PONO (၁)
     တူၼ်သုၼ်ႇလဵဝ် (၂)

     တပ်ႉမတေႃႇ (၅၆)
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (၂၀၁၅)
ၸုမ်းပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း

     NLD (၂၅၅)
     USDP (၃၀)
     ANP (၁၂)
     SNLD (၁၂)
     PONO (၃)
     TNP (၃)
     LNDP (၂)
     ZCD (၂)
     KSDP (၁)
     KDUP (၁)
     WDP (၁)
     သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် (၁)
     ဢွင်ႈပဝ်ႇ (၇)

     တပ်ႉမတေႃႇ (၁၁၀)
ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း
၂၀၁၅ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၈
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း
၂၀၁၅ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၈
တီႈဢုပ်ႇၵုမ်
Myanmar-Lower-House-Parliament.jpg
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ
www.myanmarparliament.gov.mm
State seal of Myanmar.svg
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (မၢၼ်ႈ: ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Assembly of the Union) ၼႆႉပဵၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇသၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢိင်လူၺ်ႈ လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႊ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၵ်းမၼ်ႈမႃးပၼ် တီႈပၢင်ႁပ်ႉဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ပီ ၂၀၀၈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူင်ႉသၢင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း (၂) ဢၼ်ယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူထၢၼ်ႈ ၂၀၁၀ ယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းႁွင်ႉဢဝ်မႃး မိူဝ်ႈ ပီ ၂၀၁၁ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၃၁ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈၽွင်းပိူင်လူင်တႃႇ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ ၸိူဝ်းပဵၼ် တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (၁၆၈ ၵေႃႉ) ဢၼ်မီးတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း (၃၃၀ ၵေႃႉ) ဢၼ်မီးတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉမတေႃႇ (၁၆၆ ၵေႃႉ) ဢၼ်မီးတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းသွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ၵႅမ်ပွင်ၸိုင်ႈ (႓) ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လုၵ်ႉတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပီ ၂၀၁၁ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ဝၼ်းတီႈ ၄ ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းမိူင်း ၂၀၀၈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ လိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႊ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ]] လဝ်ႈတၢင်ႇမႃး မေႃႇယႃ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉၶဝ် လဝ်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ၵေႃႉၵဝ်ႇ တိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ဢိင်ၼိူဝ်လၵ်းမိူင်းသေ ၼႂ်းဢႃႇယုႇလုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၃၀ လိူၼ် ၽၢႆႇၼႃႈ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပႃး ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဢႃႇယုႇဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼၢမ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ့ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ တႃႇသိုပ်ႇႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၵႅမ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ တေလႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉယဝ်ႉ။ [2]


ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Burma ex-Prime Minster Thein Sein named new president
  2. (၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်). ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး လုပ်ငန်း. 

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]