ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၢၼ်ႇမႃႇ

ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ

 တႄႇမိူဝ်ႈ - မၢတ်ႉၶျ် 30, 2016
ၽူႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၽူႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸုမ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ
တၢင်းႁိုင် ႁႃႈပီ၊ ၸၢင်ႈႁပ်ႉၵၢၼ်လႆႈထႅင်ႈ တႃႇဢႃႇယု သိုပ်ႇၼိုင်ႈ
လၵ်းမိူင်း လၵ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၽူႈတႄႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် သီႇႁႃႉသူႇရ တိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး
ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း 30 မၢတ်ႉၶျ် 2011
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.president-office.gov.mm
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင်သုတ်းထီႉသွင် တီႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1] ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ် လၵ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (၂၀၀၈) သေ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ် မႃးသေ မီးဝႆႉ တႂ်ႈမိုဝ်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ တႄႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2011 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထီႉသွင် တီႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။ တီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဝႆႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (1985-1988)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ယွၼ်ႉလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လၵ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉတမတ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇလႄႈ ၾိင်ႈမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ လၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇသေ မိူဝ်ႈပီ 1985 ၼၼ်ႉ လႆႈၶူင်သၢင်ႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမႃးယဝ်ႉ။[2]

ၸိုဝ်ႈ ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းသုတ်း ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မၢႆတွင်း
ဢူးဢေးၵူဝ်ႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1985 27 ၵျူႇလၢႆႇ 1988 မျၢၼ်ႉမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉလၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ ဢူးၸၢၼ်းယု [3][4][5]
27 ၵျူႇလၢႆႇ 1988 12 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1988 ဢူးၸဵင်ႇလႂိၼ်ႇ [6]
19 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 1988 18 သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 1988 တွၵ်ႇတႃႇမွင်ႇမွင်ႇ [7][8]

သဵၼ်ႈမၢႆ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (2011 - တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သီတၢင်တူဝ်
(တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း)
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
I# T# ပုံ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ သုတ်း ၶၢဝ်းႁိုင်
သီႇႁႃႉသူႇရ တိၼ်ႇဢွင်ႇမျိၼ်ႉဢူး
(1950-)
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၁
30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 1 ၵျူႇလၢႆႇ 2012[9] 1 ပီ၊ 93 ဝၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း
(1950-)
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၂
30 မၢတ်ႉၶျ် 2011 1 ၵျူႇလၢႆႇ 2012 1 ပီ၊ 93 ဝၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
(၁) ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၁ 1 ၵျူႇလၢႆႇ 2012 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016 3 ပီ၊ 273 ဝၼ်း
(၂) ဢူးၺၢၼ်ႇထုၼ်း
(1954-)
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၂
15 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2012[10] 30 မၢတ်ႉၶျ် 2016 3 ပီ၊ 228 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
(1951–)
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၁
30 မၢတ်ႉၶျ် 2016 တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇ 8 ပီ၊ 37 ဝၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
ႁိၼ်ႇၼရီႇပၼ်ႇထီးယူႇ
(၁၉၅၈–)
ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၂
30 မၢတ်ႉၶျ် 2016 တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇ 8 ပီ၊ 37 ဝၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]