သဵၼ်ႈမၢႆ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တႄႇဢဝ် ပီ 1948 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈသွင်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆၽူႈၼၢမ်း မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ လၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ ပီ 1962-88၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ တပ်ႉမတေႃႇ လႆႈသိမ်းဢဝ် ဢၢမ်းၼၢၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ (၁၉၄၈-တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(Dates in italics indicate de facto continuation of office)

ႁၢင်ႈသီ
(တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း)


မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ (၁၉၄၈-၁၉၇၄)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢႃႇယု ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ၸဝ်ႈၶမ်းသိူၵ်ႈ
(၁၈၉၄-၁၉၆၂)
၁၉၄၈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၄ ၁၆ မတ် ၁၉၅၂ 4 ပီ၊ 72 ဝၼ်း ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
ဢူးပႃႉဢူး
(၁၈၈၇-၁၉၆၃)
၁၉၅၂ မၢတ်ႉၶျ် ၁၆ မတ် ၁၉၅၇ မၢတ်ႉၶျ်ႉ ၁၃ 4 ပီ၊ 362 ဝၼ်း ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
မၢၼ်းဝိၼ်းမွင်ႇ
(၁၉၁၆-၁၉၈၉)
၁၉၅၇ မၢတ်ႉၶျ် ၁၃ ၁၉၆၂ မၢတ်ႉၶျ် ၂ [1] 4 ပီ၊ 354 ဝၼ်း ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူ့လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်
ၽူႈၼၢမ်း တေႃႇလၢၼ်ႇယေးၶွင်ႇၸီႇ
ဢူးၼေႇဝိၼ်း
(၁၉၁၁-၂၀၀၂)
၁၉၆၂ မၢတ်ႉၶျ် ၂ ၁၉၇၄ မၢတ်ႉၶျ် ၂ 12 ပီ၊ 0 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ /
မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ မိူင်းမၢၼ်ႈ (၁၉၇၄-၁၉၈၈)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Status
  ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢႃႇယု ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်
ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဢူးၼေႇဝိၼ်း
(၁၉၁၁-၂၀၀၂)
၁၉၇၄ မၢတ်ႉၶျ် ၂ ၁၉၈၁ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၉[2] 7 ပီ၊ 252 ဝၼ်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဢူးၸၢၼ်းယု
(၁၉၁၈-၁၉၉၆)
၁၉၈၁ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၉ ၁၉၈၈ ၵျူႇလၢႆႇ ၂၇ [3] 6 ပီ၊ 261 ဝၼ်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ၾၢႆႇ:President Sein Lwin.JPG ဢူးၸဵင်ႇလႂိၼ်ႇ
(၁၉၂၃-၂၀၀၄)
၁၉၈၈ ၵျူႇလၢႆႇ ၂၇ ၁၉၈၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁၂[3] 16 ဝၼ်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
ဢူးဢေးၵူဝ်ႇ
(၁၉၂၁-၂၀၀၆)
၁၉၈၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁၂ ၁၉၈၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁၉ 7 ဝၼ်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ
တွၵ်ႇတႃႇမွင်ႇမွင်ႇ
(၁၉၂၅-၁၉၉၄)
၁၉၈၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁၉ ၁၉၈၈ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ၁၈[4] 30 ဝၼ်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ (၁၉၈၈-၂၀၁၁)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢႃႇယု ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်
ၽူႈၼၢမ်းၼႅင်ႇငၢၼ်းတေႃႇ ငဵင်ႇဝုတ်ႉပိပျႃးမူႉ တီႇသွၵ်ႉယေးဢၽွႆႉ
ၾၢႆႇ:SawMaung.jpg ဢူးၸေႃးမွင်ႇ
(၁၉၂၈-၁၉၉၇)
၁၉၈၈ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ၁၈ ၁၉၉၂ ဢေႇပရႄႇ ၂၃[5] 3 ပီ၊ 218 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
ဢူးတၢၼ်းသူၺ်ႇ
(၁၉၃၃-)
၁၉၉၂ ဢေႇပရႄႇ ၂၃ ၁၉၉၇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၁၅ 5 ပီ၊ 206 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ
ၽူႈၼၢမ်း ၼႅင်ႇငၢၼ်ႇတေႃႇ ဢေးၶျၢၼ်းတႃႇယႃႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးၶွင်ႇၸီႇ
ဢူးတၢၼ်းသူၺ်ႇ
(၁၉၃၃-)
၁၉၉၇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၁၅ ၂၀၁၁ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀[6] 13 ပီ၊ 135 ဝၼ်း တပ်ႉမတေႃႇ

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ (၂၀၁၁-ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢႃႇယု ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်
ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ
(၁၉၄၅-)
၂၀၁၁ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀ ၂၀၁၆ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀ 5 ပီ၊ 0 ဝၼ်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ
(၁၉၄၆–)
၂၀၁၆ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ 1 ပီ၊ 356 ဝၼ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
(၁၉၅၁–)
ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ
၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၂၁ ၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀ 9 ဝၼ်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၀ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
(၁၉၅၁–)
၂၀၁၈ မၢတ်ႉၶျ် ၃၀ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ 6 ပီ၊ 21 ဝၼ်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်


ၽူႈၼၢမ်း မျၢၼ်ႇမႃႉသူဝ်ႇသျႄႇလိတ်ႉ လၢၼ်းၸိၼ်ႇပႃႇတီႇ (၁၉၆၂-၁၉၈၈)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈၼၢမ်း ဢႃႇယု ပႃႇတီႇပၢႆးမိူင်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ
(ၵိူတ်ႇ-တၢႆ)
တႄႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၶၢဝ်းႁိုင်
ဢူးၼေႇဝိၼ်း
(၁၉၁၁-၂၀၀၂)
၁၉၆၂ ၵျူႇလၢႆႇ ၄ ၁၉၈၈ ၵျူႇလၢႆႇ ၂၃[3] 26 ပီ၊ 19 ဝၼ်း ၽူႈၼၢမ်း တေႃႇလၢၼ်ႇယေးၶွင်ႇၸီႇ (၁၉၆၂-၁၉၇၄)၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် (၁၉၆၂-၁၉၇၄) လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း (၁၉၇၄-၁၉၈၁)
ၾၢႆႇ:President Sein Lwin.JPG ဢူးၸဵင်ႇလႂိၼ်ႇ
(၁၉၂၃-၂၀၀၄)
၁၉၈၈ ၵျူႇလၢႆႇ ၂၆ ၁၉၈၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁၂[3] 17 ဝၼ်း ပဵၼ်ပႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း (၁၉၈၈)။
တွၵ်ႇတႃႇမွင်ႇမွင်ႇ
(၁၉၂၅-၁၉၉၄)
၁၉၈၈ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၁၉ ၁၉၈၈ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ ၁၈[4] 30 ဝၼ်း ပဵၼ်ပႃး ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း (၁၉၈၈)။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. ၁၉၆၂ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိမ်းဢၢမ်းၼၢၵ်ႈသေ ထုၵ်ႇၶၢႆႉပီႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ
  2. ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ ၽွင်းပဵၼ် ၈၈၈၈ (ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်)
  4. 4.0 4.1 ၶၢဝ်း၈၈၈၈ (ပႅတ်ႇသီႇတူဝ်)ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိမ်းဢၢမ်းၼၢၵ်ႈသေ ထုၵ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇတီႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ
  5. ယွၼ်ႉပၢႆးယူႇလီလႄႈ ထုၵ်ႇလိုဝ်ႈၵၢၼ်
  6. ဝၢႆးသေယဝ်ႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ ၂၀၁၀ယိုၼ်ႈလၢႆႈပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း


ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]