လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ Myanmar
incumbent
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝၼ်းတႄႇၽွတ်ႈ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2018
ၵူၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း
ႁူဝ်ၼႃႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
ႁူဝ်ၼႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ
ႁူဝ်ၼပ်ႉၶုၼ်ၽွင်း ၂၅
လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇ ဢႅၼ်ႇဢႄႇလ်ထီႇ-တပ်ႉမတေႃႇ
ပႃႇတီႇ တဝ်ႉၶဵင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ
ပိုၼ်း
ဢွၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်တႄႇၽွတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2018 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2018 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 21 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈဢွၼ်တၢင်း ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇလႄႈ ထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 30 ၼၼ်ႉ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမႂ်ႇ ၶၢမ်ႇၵႂၢမ်းသႅတ်ႉၸႃႇသေ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၶိုၼ်းမႄးၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ တေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၽွင်းငမ်းယဝ်ႉ။

ႁူဝ်ၼႃႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ
တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း
ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၁
ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထိဝ်း ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၂

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယၢမ်းလဵဝ်(မၢတ်ႉၶျ် 2018 -)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ
(၂) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢူးမိၼ်းတူႇ (2016-29.11.2018)
(၃) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွၵ်ႇၸူဝ်း
(၄) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸဵင်ႇဝိၼ်း ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉၼွႆႇ
(၅) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းယႄးဢွင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းထုတ်ႉ
(၆) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႇ
(၇) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇၽေႇမျိၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇလႃႉထုၼ်း
(၈) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
  • ဢူးတွင်းထုၼ်း (12-11-2017 - 19-11-2018)
  • ဢူးမိၼ်းတူႇ (29-11-2018 -)
ဢူးတိၼ်ႇမျိၼ်ႉ (2-1-2019 -)
(၉) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ တူႇရဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇ ဢူးၵျီႇမိၼ်း
(၁၀) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽၢႆမိူင် တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇတူႇ ဢူးလႃႉၵျေႃႇ
(၁၁) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇမွင်ႇ ဢူးၵျေႃႇမျူဝ်း

ဢူးတႃႇဢူး

(၁၂) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈၽိင်ႈတိုၼ်း လႄႈ ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢူးဢူင်းဝိၼ်း တွၵ်ႇတႃႇယႄးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ
(၁၃) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း ဢူးဝိၼ်းၶႅင်ႇ တွၵ်ႇတႃႇထုၼ်းၼႅင်ႇ
(၁၄) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ
(၁၅) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၶျူဝ်ႇ
(၁၆) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တွၵ်ႇတႃႇတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇထူး
(၁၇) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း တွၵ်ႇတႃႇမဵဝ်းတဵင်းၵျီး ဢူးဝိၼ်းမေႃႇထုၼ်း
(၁၈) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉထူၺ်း တွၵ်ႇတႃႇမျႃႉလေးၸဵင်ႇ
(၁၉) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
  • ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း
  • ဢူးသႅတ်ႉဢွင်ႇ
(၂၀) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးႁၢၼ်ႇၸေႃႇ ဢူးၵျေႃႇလိၼ်း
(၂၁) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၵၢၼ်တင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢေး ဢူးၸူဝ်းဢွင်ႇ
(၂၂) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း ဢူးဢူင်းမွင်ႇ
(၂၃) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼႅင်ႇတႅတ်ႉလႂိၼ်ႇ ဢူးလႃႉမေႃႇဢူး
(၂၄) ထၢၼ်ၽွင်လူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ
(၂၅) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢူးတွင်းထုၼ်း
(၂၆) ၸွမ်တၢင်ၼႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်         ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]