တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search
ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ
မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ
ၸၼ်ႉသွင်
ၸၼ်ႉသၢမ်
ၸၼ်ႉသီႇ
ၸၼ်ႉႁႃႈ

ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢမ်ႇၼၼ် တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ႁွင်ႉၵိုၵ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ မီးဝႆႉ ႁႃႈဢၼ် ႄလႈ တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ မီးဝႆႉ ဢၼ်ၼိူင်ႈယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃလႄႈ ၸႄႈတိူင်း
ၸိုဝ်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ Capital ၼႃႈလိၼ် တၢင်းၼမ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢေႇရိယႃႇ (km²) ပိူင်သႅၼ်း
ၼႃႈလိၼ်ထၼုၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Danu Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃးလိၼ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Kokang Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃႈလိၼ်ၼႃႇၵၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Naga Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းလႁႄႇ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃးလိၼ်ပဢူဝ်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Pa'O Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃႈလိၼ်ပလွင်ႈၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Pa Laung Self-Administered Zone ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆး ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
တိူင်းဝႃႉၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ Wa Self-Administered Division ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ မိူင်းတႆး တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ၸုမ်းၵွၼ်းၵၢၼ် ၼႃးလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပဵၼ်ၸုမ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽၢႆႇမၵ်းမၼ်ႈပၵ်းပိူင် ယဝ်ႉ။ ဢဝ်ၸုမ်းၵွၼ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈသေ လႆႈၽွတ်းႁႅၼ်းဝႆႉ ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။

ၸိူဝ်းလီတူၺ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]