ထဝိတ်ႉတႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ထဝိတ်ႉတႃႇ
Screenshot of Twitter, when visited while logged out, as of August 2023
တႄႈတင်ႈ မၢၶျ်ႉ 21, 2006; 18 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2006-03-21), in San Francisco, California
ဢေႇရိယႃႇ ၸိူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ Worldwide, except blocking countries
ၽူႈတႄႇတင်ႈ
ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ Elon Musk
ၶုၼ်ၵွၼ်းၵၢၼ်လူင် Linda Yaccarino
ၸဝ်ႈၶွင်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ
ၽႃႇသႃႇ ပရူဝ်ႇၶႅမ်းမိင်း
လိူင်ႈမဵဝ်းသၢႆႉ Social networking service
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် Required
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Increase 541 million MAU (July 2023)[1]
ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ Multilingual
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၵျူႇလၢႆႇ 15, 2006; 17 ပီ ပူၼ်ႉမႃး (2006-07-15)
သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ် Active
ပလႅတ်ႉၾွင်း
[2][3][4][5][6][7]

ထဝိတ်ႉတႃႇ (မၢၼ်ႈ: တွစ်တာ)၊ (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Twitter) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်တူင်ႇၵူၼ်း လႄႈၶၢဝ်ႇ ဢွၼ်ႇလၢႆးဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတၢင်ႇမၢႆၽၢဝ်ဝႆႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ပေႃးတေႁဵတ်း ထဝိတ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆ မၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈပေႃႉသႂ်ႇလႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ၁၄၀ တူၺ်းၵူၺ်းသေတႃႉ ထိုင်မႃး လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ၇ ဝၼ်း ပီ ၂၀၁၇ ၼႆ လိူဝ်သေ ၽႃႇသႃႇၵျပၢၼ်ႇၽႃႇသႃႇၶႄႇၽႃႇသႃႇၵူဝ်းရီးယႃး ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်းလိူဝ်ပၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ တေႃထိုင် ၂၈၀ ပဵၼ်သွင်ပုၼ်ႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလႆႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇ မၢႆၽၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တေၶဝ်ႈလူတူၺ်းလႆႈၵူၺ်း။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ ဢႅပ်ႉမူဝ်ႇလ်ပၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ပိူင်သူင်ႇလိၵ်ႈပွတ်း သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ထဝိတ်ႉတႃႇယူႇ။[8] လုမ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇထဝိတ်ႉတႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ သႅၼ်ႇၽရၢၼ်ႇၸိတ်ႇသ်ၵူဝ်ႇ၊ ၵႄႇလီႇၽူဝ်းၼီးယႃး၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉ လုမ်းၽႄ ၼမ်လိူဝ် ၂၅ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[9]

ထဝိတ်ႉတႃႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵျႅၵ်ႉ တႃႇသေး၊ ၼွၵ်ႉ ၵလႅတ်ႉၸ်၊ ပၸ်ႉ ၸတူင်း လႄႈ ဢီႇဝႅၼ်ႇ ဝီႇလႅၼ်ႇ ၶဝ် လႆႈၶူင်သၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈ ပီ ၂၀၀၆ လိူၼ်မၢတ်ႉၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃး လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇၶိုၼ်ႈသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉမႃး ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈꧠႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ပီ ၂၀၁၂ ၊ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ထဝိတ်ႉတႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း ႑႐႐ လၢၼ်ႉၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၢင်ႇထဝိတ်ႉ ႓႔႐ သေ၊[10] "တီႈပိူင်သွၵ်ႈႁႃ ထဝိတ်ႉတႃႇ" ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ လႆႈပၼ် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ႑.႖ လၢၼ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။[11][12] ထိုင်ပီ 2013 မႃး ထဝိတ်ႉတႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်လႆႈပၼ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်လိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ႑႐ ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ပေႃးလႆႈတၢင်ႇမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ် "ပိူင်သူင်ႇလိၵ်ႈပွတ်းဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ (SMS)" ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။[13][14] ထိုင်ပီ 2016၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထဝိတ်ႉတႃႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးထိုင် ႓႑႐ လၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပီ 2016၊ ဝၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၼၼ် ၼႄလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လၵ်းထၢၼ် ငဝ်ႈငႃႇ ၶေႃႈမုၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ (ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထဝိတ်ႉတႃႇၶဝ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ႑႐ ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ်ပွၵ်းဢွၵ်ႇလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈထဝိတ်ႉတင်းသဵၼ်ႈ ႔႐ လၢၼ်ႉ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸၢႆးၸၢႆးၶမ်းလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၸဝ်ႈၵၢၼ်၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်သေတႃႉ တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉဢေႇယူႇ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. 𝕏 monthly users reach new high in 2023 (in en).
 2. Main, Nikki (March 30, 2023). Elon's Ego Can Rest Easy Knowing He Now Has the Most Followers on Twitter (in en).
 3. US SEC: FY2021 Form 10-K Twitter, Inc.. U.S. Securities and Exchange Commission.
 4. Twitter – Company.
 5. Humble, Charles (July 4, 2011). Twitter Shifting More Code to JVM, Citing Performance and Encapsulation As Primary Drivers. InfoQ.
 6. Dang, Sheila (October 26, 2022). Exclusive: Twitter is losing its most active users, internal documents show. Reuters.
 7. Frier၊ Sarah။ "Twitter's New CEO Linda Yaccarino Has First Day in the Role"၊ Bloomberg News၊ June 5, 2023။ 
 8. "Twitter via SMS FAQ" Archived 2012-04-06 at the Wayback Machine. Retrieved April 13, 2012.
 9. "About Twitter" Archived 2015-10-28 at the Wayback Machine. Retrieved April 24, 2014.
 10. Twitter (March 21, 2012). Twitter turns six. Twitter.
 11. Twitter Search Team (May 31, 2011). The Engineering Behind Twitter's New Search Experience. Twitter Engineering Blog. Twitter. Archived from the original on March 25, 2014။ Retrieved on June 7, 2014Archive copy. Archived from the original on March 25, 2014။ Retrieved on November 19, 2018
 12. "Twitter turns six" Twitter.com, March 21, 2012. Retrieved December 18, 2012.
 13. Top Sites. Alexa Internet. Archived from the original on March 2, 2015။ Retrieved on May 13, 2013Archive copy. Archived from the original on March 2, 2015။ Retrieved on November 19, 2018
 14. D'Monte, Leslie (April 29, 2009). Swine Flu's Tweet Tweet Causes Online Flutter. Business Standard. Retrieved on February 4, 2011။ “Also known as the 'SMS of the internet', Twitter is a free social networking service”