ပီႁူဝ်ႁဵင် 2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပီႁူဝ်ႁဵင် ထူၼ်ႈသွင် ၼႆႉ တီႈပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵရီႇၵေႃႉရီးယၢၼ်းၼၼ်ႉ တႄႇတီႈပီ 1001 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇ ပီ 2000 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်းယဝ်ႉ။

ပီႁူဝ်ႁဵင် 2 ၼႆႉ ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇမုၼ်ႇၵူဝ်း၊ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၺၢၼ်ႇပၢႆးႁူႉ၊ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ၊ ပၢႆးၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ မီးၽွၼ်းပၢႆးသၢႆႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 19-20၊ ပၢႆးပႆႇၺႃႇ ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ ပႆႇၺႃႇပၢႆးယႃႈယႃ လႄႈ လွင်ႈသမ်းၶဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမီးမႃးျဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုၵ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉပၢႆးပႆႇၺႃႇ ၼိဝ်ႇၵလီးယႃးသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈ သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇမႃး။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃးသေ မေႃယႃ၊ ၽူႈလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် လွင်ႈယူတ်းယႃ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶၼ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပၢႆးသၢႆႈၶဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၺၼတၢင်းမေႃမႃးသေ ၵူၼ်း ဢဝ်တိၼ်ၵႂႃႇတမ်းတီႈၼိူဝ် လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼႂ်း 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉၶူင်သၢင်ႈ ပၢႆးသၢင်ႈမႂ်ႇသေ တီႈၽၢႆႇပၢႆးပႆႇၺႃႇၼၼ်ႉ ၵူႈမိူင်းၵူႈမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ရေႇတီႇယူဝ်ႇ၊ တႄႇလီႇဝီးသျိၼ်း၊ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိတ်ႉၼိတ်ႉဢွၼ်ႇၵေႃႈ တူဝ်ႈၸွတ်ႈလႆႈတင်းၵမ်ႇၽႃႇသေ ပၢႆးလႃႈ 20 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီမႃးၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းဢၢၼ်ႁူဝ်ႁဵၼ်လၢၼ်ႉမၼ်း မေႃပႆႇၺႃႇမႃးျဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉၵေႃႈ တိူဝ်းလိူဝ်ၼမ်မႃး 2 ပုၼ်ႈ လိူဝ်သေ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 7 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 1700 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမီး 300 မီႇလီႇယႅၼ်ႇသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃး ထိုင် 1000 - 600 မီႇလီႇယႅၼ်ႇယဝ်ႉ ထိုင်ပီ 2000 မႃး ႁွတ်ႈထိုင် 6 ပီႇလီႇယႅၼ်ႇယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းမၼ်းတႄႉ လွင်ႈၽၢၼ်ဢိုပ်းယၢၵ်ႈၼမ်မႃး၊ ၵမ်ႇၽႃႇလူင်ၵေႃႈ မႆႈႁွၼ်ႉမႃး လႄႈ ၸိူဝ်းၽၼ်း လႆႈၶွႆႈႁၢႆၵႂႃႇၼႆသေ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ။[1]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]