ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ပိူင်ၵၢၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ ပွတ်းလႂ်ပွတ်းၼၼ်ႉ MOS:HEADINGS။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇ လႄႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈၽိသဵတ်ႇး WP:CREDENTIAL။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိုဝ်ႈတီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း WP:FULLNAME တွၼ်ႈတႃႇ ပိူင်ၵၢၼ် ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း WP:U

ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်သုတ်းသုတ်း တီႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉသေ ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ် URL မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1] ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းပႃးၼႂ်းပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉသေ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[2]

ႁူဝ်ၶေႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်လွင်ႈမွၵ်ႇၼႄ ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႈၵႂၢမ်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းတေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႆႈလႄႈ[3] မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် သႂ်ႇပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တေၸႅၵ်ႇႁူႉလႆႈၼၼ်ႉသေ ၵႆႉဢဝ်သႂ်ႇပၼ်ၼႂ်း (ၶွပ်ႇဢွၼ်ႇ) သေၵေႃႈ မွၵ်ႇၼႄယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ဢဝ် ငဝ်ႈငႃႇဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းပဵၼ်ပိုၼ်ႉသေ ၵႆႉပၼ်ၸိုဝ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းပဵၼ်လႆႈ ၼမ်မႃးၼႆ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ၽိင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် တင်းၼမ်သေ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈတႅပ်းတတ်းယဝ်ႉ။ တီႈလွင်ႈပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈၼင်ႇလၵ်းၸဵင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းသေ တေလႆႈပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပႅၵ်ႇပိူင်ႈပိူင်ႈလႄႈ တေလႆႈတွင်းငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈၼႄဝႆႉ တႃႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇ လွင်ႈလိူၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ပၼ်ၸိုဝ်ႈ တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ (တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ႁူဝ်ၶေႃႈၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸီႉၼႄ ၼင်ႇ ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ပိူင်ၵၢၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်း လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်း ၶေႃႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႃဝႆႉႁင်းတူဝ်၊ လႄႈ တၢင်းႁၼ် ဢမ်ႇပေႉပႃႉၽၢႆႇလႂ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပိူင်ၵၢင်ၵၢင်ၵႅၼ် သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူႈမိုဝ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼႄဝႆႉပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇမႃး ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၶၢႆႉၸူးၼႃႈလိၵ်ႈၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။[4] ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈသၢႆၵၢၼ် လွင်ႈၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈသေ ၸၢင်ႈလူတူၺ်းလႆႈတီႈ Wikipedia:လွင်ႈၶၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ လႄႈ Wikipedia:လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းတႃႇၶႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ။

လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိုဝ်ႈဢၼ်တွင်းငၢႆႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈဢမ်ႇပႄႉပႃႉ ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိူင်ပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႈၼေဝႆႉ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႄႉၼွၼ်းလႄႈ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၼႄႉၼွၼ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သဵင်မိူၼ် တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းပွတ်းလႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိူင်ႁူဝ်ၶေႃႈပွင်ႈၵႂၢမ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁၢင်ႈမၢႆတူဝ်မႄႈလၢၵ်ႇလၢႆး[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်းလႄႈ ပိူင်တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Specifically, it is the <h1 id="firstHeading"> HTML element that appears at the top of the article's page. It should be the only <h1> element on the page, but because editors have the ability to add any level of heading to a page's text, that cannot be guaranteed.
  2. The title displayed as the article's main heading is usually identical (and always similar) to the stored title by which the page is referenced in category listings, recent changes lists, etc., and that appears (suitably encoded as necessary) in the page's URL. For technical details, see Wikipedia:Page name.
  3. ပေႃးဢဝ်ပၢႆးၸၢင်ႈဝႃႈ လႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈလိၵ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ တႃႇတေၼႄႁူဝ်ၶေႃႈမိူၼ်ၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီးလီပဵၼ်။
  4. ပေႃးဝႃႈၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၼိုင်ႈဢၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် တေႇတႃႇပဵတ်ႉမၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶၢႆႉပၼ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈၵေႃႈ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ ၼႆသေတႃႉ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉၵေႃႈ ၵႆႉၸႂ်ႉဝေႃးႁၢၼ် ၶၢႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။