ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်း မီးႁဵင်းၵွင်ႉၸူး ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 17:54, 25 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Stub‏‎ (2,630 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 2. ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ်‏‎ (1,706 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 3. Coordinated Universal Time‏‎ (1,704 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 4. လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ‏‎ (1,677 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 5. ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ‏‎ (1,665 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 6. ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ‏‎ (1,646 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 7. မိူင်းတႆး‏‎ (1,601 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 8. တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ‏‎ (1,547 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 9. ၼႃႈလိၼ် ပဢူဝ်း ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ‏‎ (1,546 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 10. ၼႃႈလိၼ် ပလွင်ႈ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ‏‎ (1,546 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 11. ၼႃႈလိၼ် ထၼု ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ‏‎ (1,546 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 12. ၼႃႈလိၼ် ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ‏‎ (1,546 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 13. ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stub‏‎ (1,467 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 14. ပီႁူဝ်ႁဵင်‏‎ (1,441 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 15. ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Stub‏‎ (1,439 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 16. သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ပီ‏‎ (1,411 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 17. သဵၼ်ႈမၢႆ ပီႁူဝ်သိပ်း‏‎ (1,410 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 18. သဵၼ်ႈမၢႆ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ‏‎ (1,410 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 19. လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:IPA/Shan and Tai Lü‏‎ (1,174 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 20. မိူင်းမၢၼ်ႊ‏‎ (1,124 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 21. ထေရဝႃတ‏‎ (1,064 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 22. တူၼ်ႈတီး‏‎ (1,044 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 23. လဝ်ႉၵႆႇ၊ ဝဵင်း‏‎ (1,036 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 24. လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,036 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 25. ၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,036 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 26. တူၼ်ႈတီး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,035 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 27. ၵဵင်းတုင်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,035 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 28. ပၢင်းတရႃႉ၊ ဝဵင်း‏‎ (1,034 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 29. ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ဝဵင်း‏‎ (1,034 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 30. မွၵ်ႇမႆႇ၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,034 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 31. ၵုၼ်လူင်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,034 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 32. လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,034 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 33. မူႇၸေႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,034 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 34. မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 35. ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 36. ႁူဝ်ပူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 37. လၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 38. တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 39. လွႆလႅမ်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 40. မိူင်းသၢတ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 41. ၼွင်ၶဵဝ်၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 42. လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်း‏‎ (1,033 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 43. မိူင်းသူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 44. ၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 45. လၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 46. ၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 47. မိူင်းပၼ်ႇ၊ ဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 48. ၵျွၵ်းမႄး၊ ဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 49. မိူင်းၼၢႆး၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)
 50. ႁူဝ်ပူင်း၊ ဝဵင်း‏‎ (1,032 ႁဵင်းၵွင်ႉၼမ်)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)