ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search
ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ
မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ
ၸၼ်ႉသွင်
ၸၼ်ႉသၢမ်
ၸၼ်ႉသီႇ
ၸၼ်ႉႁႃႈ

ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ မီးၵႂႃႇ 74 ၸႄႈတွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၸႄႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၸႄႈမိူင်းတႆး[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈၸိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းဢွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းတူၵ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၸႄႈၵႅင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းယၢင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၼ်ႈလူ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]