ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ၸႄႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ
မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ
ၸၼ်ႉသွင်
ၸၼ်ႉသၢမ်
ၸၼ်ႉသီႇ
ၸၼ်ႉႁႃႈ

ဢိင်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈမၢႆၶေႃႈမုၼ်း မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014 ၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈ မီးၵႂႃႇ 74 ၸႄႈတွၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်း ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းၵၢင်မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၸႄႈတိူင်း တႃႈလိူဝ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ပွတ်းဢွၵ်ႇမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၸႄႈမိူင်းတႆး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းတႂ်ႈမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈၸိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ပွတ်းတူၵ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းႁွင်ႇ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၸႄႈၵႅင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းၸၢၼ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းယၢင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပွတ်းတူၵ်း မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၼ်ႈလူ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]