ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Mandalay Region Government
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း
လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
မိၵ်ႈမၢႆ
ၸွမ်ပိဝ် ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2010 (2010-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ
ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
 မျၢၼ်ႇမႃႇ
21°59′06″N 96°06′35″E / 21.98500°N 96.10972°E / 21.98500; 96.10972
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ
ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.mdyregion.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉ။ လုမ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸဵင်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ၆၄ လႄႈ ၂၄ တီႈ ပွၵ်ႉၸေႇယႃႇပူင်ႇ၊ ၼၢၼ်းတေႃႇသျေႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းသုတ်း ဝၼ်းႁိုင်
(၁) တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 လက်ရှိ 4801 ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မျူဝ်းမိၼ်းဢွင်ႇ 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 2017 ၵျူႇလၢႆႇ 6 457 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇၵျေႃႇမိၼ်း 2017 ၵျူႇလၢႆႇ 6 ယၢမ်းလဵဝ် 2511
(၃) တွၵ်ႇတႃႇၸူဝ်းတၢၼ်း (ႁ) ဢူႈၵျေႃႇၸူဝ်းတၢၼ်း 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 လက်ရှိ 2968 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၾၢႆမိူင်
(၄) ဢူးၸႃႇၼီႇဢွင်ႇ 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 ယၢမ်းလဵဝ် 2968 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
(၅) ဢူးမျူဝ်းတိတ်ႉ (ႁ) ဢူးပႃႇလေး 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 ယၢမ်းလဵဝ် 2968 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
(၆) ဢူးမျႅတ်ႉတူႇ 2016 ဢေႇပရႄႇ 5 ယၢမ်းလဵဝ် 2968 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
(၇) တွၵ်ႇတႃႇယႄးလႂိၼ်ႇ 2016 ဢႄႇပရႄႇ 5 ယၢမ်းလဵဝ် 2968 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
(၈) လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇၸေႃး 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 2017 ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး
လုင်းၸၢႆးပၢၼ်းသႅင်(ႁ)လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၸဵင်ႇ(ႁ)ဢူးၵျေႃႇၸဵင်ႇ 2018 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 18 ယၢမ်းလဵဝ် 1981
(၉) ဢူးဢွင်ႇဝိၼ်း 2016 ဢေႇပရႄႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 2966 ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈတိူင်း
(၁၀) တေႃႇၶိၼ်ႇဢေးသူၺ်ႇ 2016 ဢေႇပရႄႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 2966 ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈတိူင်း

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2010–2016)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) ဢူးယႄးမျိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
(၃) ဢူးမျိၼ်ႉၵျူႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
(၄) ဢူးမျိၼ်ႉတၢၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း
(၅) ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈ
(၆) ဢူးဢွင်ႇၸၢၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
(၇) ဢူးၵျေႃႇသၢၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ
(၈) ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း
(၉) ဢူးၽူင်းၸေႃႇႁၢၼ်ႇ(2010-2012)

ဢူးဢွင်ႇမွင်း(2012-2016)

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
(၁၀) တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းလႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၁၁) ဢူးမွင်ႇလႃႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း

ၽွင်းလူင် တီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢူးၽူင်းၸေႃႇႁၢၼ်ႇၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မႃး တႄႇ ပီ 2010 တေႃႇ 2012 ယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့. နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး. Retrieved on ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇
  2. "မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ 
  3. "တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၁/၂၀၁၆)"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ 
  4. "တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း (အမိန့်အမှတ်၊ ၃၀/၂၀၁၆)"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ 
  5. "လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ 
  6. "နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ 
  7. "ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း​​ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်များ ခန့်အပ်ခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။ 
  8. "ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၄၇/၂၀၁၈ တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။