ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း ဢူးၺီႇပူႉၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.rakhinestate.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၽွင်းငမ်း ႁင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢူးၺီႇပူႉ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) ဢူးၺီႇပူႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ထဵင်ႇလိၼ်း (7.4.2016 - 17.7.2017) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၽူင်းတိၼ်ႉ (17.7.2017 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၃) ဢူးၵျေႃႇဢေးတဵင်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း၊ ၵၢၼ်ၶွင်ႇ၊ ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
(၄) ဢူးၵျေႃႇလႂိၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း၊ ၵၢၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈ
(၅) ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇၸၢၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ
(၆) ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ (7.4.2016 - 18.1.2018) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (15.3.2018 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၇) တွၵ်ႇတႃႇၶျၢၼ်းတႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၈) ဢူးပူင်ႇပူၺ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း
(၉) ဢူးၵျေႃႇလႃႉထုၼ်း ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈမိူင်း
(၁၀) တေႃႇယိၼ်ႇလႃႉ ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈမိူင်း

ပီ 2018 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီ 18 လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႃႈၵၢၼ် ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1][2]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]