ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း
ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း
ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်း
ပိူင် H.E.
ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း
ၽူႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၽူႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
တၢင်းႁိုင် ၅ ပီ
လၵ်းမိူင်း လၵ်းမိူင်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ (2008)
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း 2011

ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈတိူင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၸၼ်ႉသုင်သုတ်း တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈတိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉယဝ်ႉ။[1] ဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းမိူင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းလူင်ပွၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းသေ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၾိင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း မၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ၼမ်ႉၵတ်ႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၼ်ႈတႃႇ တႃႈၶုၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ တေလႆႈမီး ဢႃႇယု ၃၅ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်သေ တေလႆႈမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ တႅၼ်းၽွင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႈၶုၼ်ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇသေ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ။[1]

လုမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸႄႈမိူင်း / ၸႄႈတိူင်းၼႆႉ ပဵၼ် လုမ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း / ၸႄႈတိူင်းယဝ်ႉ။


ၸွမ်ၽွင်းလူင် ယၢမ်းလဵဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုဝ်ႈ ဝၼ်းတႄႇ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း
ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢူးၶႅတ်ႉဢွင်ႇ 30-3-2016 NLD
ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးဢႄႇလ်ၽွင်းသျူဝ်ႇ 30-3-2016
ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ 30-3-2016
ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း သလၢႆးလႅင်လွႆ 30-3-2016
ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇ 11312017
ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢူးၺီႇပု 30-3-2016
မိူင်းတႆး တွၵ်ႇတႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ 30-3-2016
ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ဢူးလႃႉမူဝ်းဢွင်ႇ 18-1-2018
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ဢူးဝိၼ်းတဵင်း 30-3-2016
ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ 30-3-2016
ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ 30-3-2016
ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉၼႅင်ႇ 30-3-2016
ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ 11-3-2019
ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢူးၽျူဝ်းမိၼ်းတဵင်း 30-3-2016

သဵၼ်ႈမၢႆၸွမ်ၽွင်းလူင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

No. ၸိုဝ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းယဝ်ႉ ၶၢဝ်းႁိုဝ် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၽူႈမၵ်းမၼ်ႈ
လၵျုၼ်ႇငၢၼ်ႇသၢႆး 2011 မၢတ်ႉၶျ် 30 2011 မၢတ်ႉၶျ် 30 5 ပီ၊ 0 ဝၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ
ၶႅတ်ႉဢွင်ႇ 2016 မၢတ်ႉၶျ် 30 ယၢမ်းလဵဝ် 1 ပီ၊ 285 ဝၼ်း ဢမျူဝ်းတႃး တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. 1.0 1.1 1.2 Constitution of the Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Information (2008). Retrieved on 9 July 2015