ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း
ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

 တႄႇမိူဝ်ႈ - 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2
ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း
ႁိူၼ်းၸဝ်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီ 2
ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ
ၽူႈၵႅမ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ

မိူဝ်ႈပီ 2021 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ တီႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တီႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် မီးလွင်ႈဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼႆသေ လႆႈတိၶင် ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃးယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၸႄႈမိူင်း ၸႄႈတိူင်း၊ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇ လႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းလမ်ႇလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိၺွပ်းပႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တႄႉဢဝ် ပွတ်းၼႂ်ၸဝ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် လၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ ၾူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇသေ ထိုင် ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵွင်ႉသၢၼ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃသေ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၼႂ်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ ၶွင်ႉငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် မျႃႉဝတီႇ ဢၼ်တပ်ႉမတေႃႇပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢႆငၢႆၶိုၵ်ႉၶၵ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း တၢင်းႁိုင် ၼိုင်ႈပီ သေ ဢဝ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်သၢင်ႈမၢႆမိၵ်ႈၾိင်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်တတ်းသိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။။[1][2]

ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢဝ်တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း၊ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၶွင်ႇၸီႇၼၼ်ႉ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈယဝ်ႉ။

သုၼ်ႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သိုၵ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းႁူမ်ႈၵၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပႃး ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ 3 ပိူင် ႁင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ မီးၼႂ်း မိုဝ်းမၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ပဝ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ လွင်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွင်း ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ
ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းသုတ်း ဝၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
1 မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 2 ပီ၊ 362 ဝၼ်း ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၸူဝ်းဝိၼ်း

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း
ၽူႈတိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ၵႅမ်ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း

 တႄႇမိူဝ်ႈ - 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2
ၽူႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ
ၽွတ်ႈႁႅၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2
ၵေႃႉႁၢပ်ႇၵၢၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸူဝ်းဝိၼ်း

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇၸတ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇၸီႇသိုၵ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ 2021 ယဝ်ႉ။

သဵၼ်ႈမၢႆ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိုဝ်ႈ လွင်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
ႁူဝ်ပဝ်ႈ
ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းသုတ်း ဝၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
1 ၸူဝ်းဝိၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 2 ပီ၊ 362 ဝၼ်း မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]