တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁၢင်းသႃႇဝတီႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ႁၢင်းသႃႇဝတီႇ (Hanthawaddy International Airport) ၼႆႉ ပဵၼ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈႁိမ်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်း ဝဵင်းလူင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ မွၵ်ႈ 50 လၵ်း (မွၵ်ႈ 80 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်ၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပီ 2001 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ၼိူဝ် 41832.42 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ လွၵ်းသီႇၼႃႈၽဵင်ႇယဝ်ႉ။

ပီ 2012 ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼႆသေ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တႃႇၶိုၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျႂိၼ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ၶျုၼ်ႇမိူင်းၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်သေ တေသႂ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1100 လၢၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ တေလႆႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သေ တေလႆႈပႃး လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇ (50) ပီယဝ်ႉ။ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇတႄႇပၼ်ႇၼႃႈၵၢၼ် ၼႂ်း ပီ 2018 သေ ႞ ပီ ၼႆႉ တေၸၢင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 12 လၢၼ်ႉ ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းသေ လႆႈၵိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်တင်း ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်ၶျုၼ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ပီ 2014 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းႁွင်ႉ ထႅၼ်ႇတႃႇဢၼ်မႂ်ႇယဝ်ႉ။

ထႅၼ်ႇတႃႇဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉၶမ်ႇပၼီႇ သိၵ်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ-ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈ ပီ 2014 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 29 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၶမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈႁွမ်း သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ-ၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ယူင်ၼၼ်ႁူဝ်းတိင်း သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ၊ ဢိၼ်ႇၵျိၼ်ႇၼီႇယႃႇလႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢတ် တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၶျၼ်ႇၵီႇ ဢၼ်ပဵၼ် တႂ်ႈမိုဝ်း ၸုမ်းၶျၼ်ႇၵီႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်ႈ ၵျေႇဢီးၸီႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆသေ တေသႂ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1450 လၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈတိုၼ်းလၢင်း ႁူမ်ႈသဵင်ႈၼၼ်ႉ တႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 49 ၼႆႉ တေလုၵ်ႉတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သေ ငိုၼ်းဢၼ်တေၵူႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၸမ်ႉ တေႃႇလႃႇ 517 လၢၼ်ႉ၊ ၶမ်ႇပၼီႇႁူမ်ႈႁွမ်း ဢၼ်တေသႂ်ႇတိုၼ်းလၢင်းသမ်ႉ တေႃႇလႃႇ 222 လၢၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]