လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:Contents

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတႅမ်ႈမႄးထတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်တႅမ် လၵ်းၼမ်း

တႄႇတႅမ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလွင်ႈတမ်းပိူင် (Formatting)၊ လွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ (Linking)၊ မၢႆ (list)၊ တမ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈ (Table)၊ Infoboxၶႅပ်းႁၢင်ႈ (Image)၊ လွင်ႈလေႃးၵၼ်ၽိုၼ်ဢိင်ငဝ်ႈငႃႇ ပၢႆးၼပ်ႉၽိုၼ်မၢႆလၢႆးတႅမ်ႈ
လၢႆးတႅမ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း
ၵူႈမိုဝ်း သတၢႆႇ
ႁူဝ်ႁုပ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း
လွင်ႈမႄးထတ်း တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
လွင်ႈမႄးထတ်း
လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း
လၢႆးၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵွင်ႉၵၢႆၸူး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ
လွင်ႈတမ်းပိူင်
ၶိုၼ်းႁူၼ်ၸူး လွင်ႈမႄးထတ်းဢၼ်ၵဝ်ႇ
မၢႆတွင်းပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈႁူဝ်
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ၵူႈမိုဝ်း
ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ
ပဝ်ႉမၢႆႁႃႈယိူင်ႈ ႁင်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ၊ မႄးႁတ်းႁတ်းလႄႈ
ၵၼ်ႁဵၼ်း
ၶေႃႈထၢမ်
ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ
ၼႄတၢင်းငဝ်ႈတႄႇ
ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁဵတ်း ဢၶွင်ႉၼိုင်ႈဢၼ်