ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တၢင်းၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈတႅမ်ႈမႄးထတ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်တႅမ် လၵ်းၼမ်း

တႄႇတႅမ်ႈလွင်ႈမူၼ်ႉမႄးလွင်ႈတမ်းပိူင် (Formatting)၊ လွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇ (Linking)၊ မၢႆ (list)၊ တမ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈ (Table)၊ Infoboxၶႅပ်းႁၢင်ႈ (Image)၊ လွင်ႈလေႃးၵၼ်ၽိုၼ်ဢိင်ငဝ်ႈငႃႇ ပၢႆးၼပ်ႉၽိုၼ်မၢႆတူဝ်ယေႃႈ:

တီႈပွင်ႇ ဝီႇၶီႇတႆး ၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈသင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈမႄးထတ်းလႆႈသေ လွင်ႈမႄးထတ်းဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိမ်းသႂ်ႇပၼ်တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇလႆႈ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းယဝ်ႉ လွင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ် ၽူႈမႄးထတ်းတီႈဝီႇၶီႇတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း။ ။ ပေႃးၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းၼႆတႄႉ ၸႂ်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း sandboxသေၵေႃႈ ၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

A short video about that "Edit" button and what it can do when you are bold! (1:06 min)

ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီးၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်မႄးထတ်းလႆႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "မူၼ်ႉမႄး"ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း text box ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းသႂ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၼႆ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် ဢိင်ဢၢင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈဢိင်ဢၢင်ႈၼႆ တိုၼ်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈမူၼ်ႉမႄးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ Text box ၼၼ်ႉ မီးလွၵ်း text box ဢၼ်လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈပၼ် ၶေႃႈမၢႆတွင်းယူႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၼႄပၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တူဝ်ယေႃႈ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ Wikipedia:ၶေႃႈသပ်းလႅင်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ပေႃးၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် "ၼႄလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ"ၼၼ်ႉၼႆတႄႉ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈပႆႇမူၼ်ႉမႄးလႄႈ ဝၢႆးသေမူၼ်ႉမႄးယဝ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းႁတ်းႁတ်း ၵႃႈတီႈၼဵၼ် "ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ" ၼၼ်ႉလႄႈ။ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝီႇၶီႇၶဝ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ၸွမ်းၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၵေႃႈၼင်ႇၼၼ်ယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈတူၺ်း လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉၼႆ ၼဵၵ်းတီႈထႅပ်ႉ "တႃႇဢုပ်ႇ'" ၼၼ်ႉလႄႈ။ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉသေ တေလႆႈႁၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် ဢၼ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝီႇၶီႇတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼဵၵ်းတီႈ "ထႅမ်သႂ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ" ၼၼ်ႉၼႆ တေၸၢင်ႈတႄႇ တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်မႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေၸၢင်ႈမႄးထတ်း မိူၼ်ၼင်ႇ မႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼႃႈတႃႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးပဵၼ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဢၼ်မီးလွင်ႈတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ယႃႇပေလိုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ထႅဝ်ၵူတ်ႉဢွၼ်ႇ သီႇဢၼ် (~~~~) ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ထုၵ်ႇလီဝႄႈ လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၵ်ႈမၢႆတွင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ MediaWiki သွပ်ႉၾ်ဝႄးတေမၢႆတွင်းၵႂႃႇႁင်းမၼ်းဝႃႈ လွင်ႈဝႃႈ ၽႂ်မႄးထတ်းထတ်းၵႂႃႇ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ဢိတ်းဢီႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပၼ်မၢႆမႅၼ်ႈ ၵႃႈတီႈတိူၵ်ႈဢွၼ်ႇဢိတ်း ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈမႄးထတ်းဢိတ်းဢီႈၼႆတႄႉ မၼ်းမၢႆထိုင်ဝႃႈ လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈပႆႇမႄးထတ်းလႄႈ ဝၢႆးမႄးထတ်းယဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းမီး ဢိတ်းဢီႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၶိုၼ်းမႄးလွင်ႈဢၼ်တႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈၽိတ်း၊ ၶိုၼ်းမႄးတီႈဝႆႉတီႈဝၢင်း၊ ၶိုၼ်းမႄး လၢႆးပိူင် ဢၼ်တႅမ်ႈၼႄ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိုၼ်းမႄးပွင်ႈလိၵ်ႈ ၽၢႆႇၼႃႈၽၢႆႇလင် ဢၼ်ဢမ်ႇမွတ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈသင်ၼၼ်ႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈမႄးထတ်းဢိတ်းဢီႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၽူႈမႄးထတ်းသေ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လႆႈယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ႈ လႄႈ ဢွမ်ႇတၢင်ႇလူဝ်ႇမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် ဢၼ်ဝႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးဢိတ်းဢီႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၼႂ်းၵႃႈ သုၼ်ႇလႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝီႇၶီႇ ဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ၶဝ် ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး ယႂ်ႇလူင်[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽူႈမႄးထတ်း/ၽူႈမူၼ်ႉမႄးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်း၊ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးၼႆ ႁႂ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်း ၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်သေ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးယႂ်ႇလူင် ၼၼ်ႉပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းၼႆ မီးဝႆႉၵမ်ႈၽွင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တေႁဵတ်းလႆႈၼၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးယႂ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈမူၼ်ႉမႄးသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတင်းႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းၼႆ ဢဝ်မၢႆ {{Inuse}} ဢၼ်ၼႆႉသႂ်ႇပၼ်သေၼႆၵေႃႈ တေယၢင်ႈယွမ်းပၼ်လႆႈ လွင်ႈလႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး၊ လွင်ႈမႄးထတ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ သႂ်ႇပၼ် edit summary ၼႆႉသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပၼ် လွင်ႈတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵဵပ်းသိမ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၸၼ်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် တူင်ႇဝူင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တေယွမ်းႁပ်ႉလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄး၊ လွင်ႈမႄးထတ်း ယႂ်ႇလူင်ၼႆၸိုင် ထုၵ်ႇလီၶိုၼ်းဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ၸွင်ႇမီး လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပႅၵ်ႇပိူင်ႇၵၼ်တင်း ၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးသင်ၵေႃႈလီ ပေႃးဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼိုင်ႈၶေႃႈ ဢၼ်တေ ႁႂ်ႈတီႈပွင်ႇပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၼႆၸိုင် မၼ်းမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ် လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ တေႁဵတ်း လွင်ႈမူၼ်ႉမႄးယႂ်ႇလူင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင်သေဢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၸၼ်ႉၵၢၼ် ၸိူဝ်းလၢတ်ႈမႃး ၽၢႆၼိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းယၢမ်ႈလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ မူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇၶိုၼ်းမူၼ်ႉမႄးလွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁႂ်ႈၽၢင်ႉဢဝ်သႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉပၼ်သေၵမ်း။

တူဝ်ယေႃႈ:

ဝီႇၶီႇ markup ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် လၢႆးသၢင်ႈလိၵ်ႈ (syntax) ဢၼ်တေလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းၼႆႉ တူၺ်းလႆႈတီႈ Help:Editing ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းလႆ တူဝ်လိၵ်ႈဝီႇၶီႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈ တီႈလိၵ်ႈယၢဝ်း Help:Wikitext examples ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ႁဵင်းလိၵ်ႈလႄႈ URLs[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ

ၼမ်ႉတူၵ်းတၢင်ႇပွႆးၵွၵ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ယဝ်ႉ။

 • ၵွင်ႉၵၢႆႇၸူး ပွင်ႈၵႂၢမ်းဝီႇၶီႇ တၢင်ႇဢၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။
 • တီးၼႂ်းပိူင်သၢင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ဢၼ်မီးယူႇၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ပေႃးတူဝ်လိၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၸီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ (သင်ပဵၼ်ဝႆႉ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼႆၸိုင်) မၼ်းတေလႅၵ်ႈလၢႆးပၼ် တူဝ်ယႂ်ႇၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် space ၼၼ်ႉ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ underscores ယဝ်ႉ။ (တီႈၼႂ်းႁဵင်းၵွင်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇ underscores ၼႆၸိုင် မိူၼ်တင်း ပေႃႉသႂ်ႇ space ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၼၼ်တႄႉ ဢမ်ႇပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇၼႆ ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ယူႇ။)
 • ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ မၼ်းၸီႉပၼ် URL ဢၼ်ပဵၼ် shn.wikipedia.org/wiki/ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်_သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပွင်ႈၵႂၢမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ Wikipedia:Canonicalization ၼႆႈၶႃႈလႄႈ။

ၼမ်ႉတူၵ်းတၢင်ႇပွႆးၵွၵ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ [[ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး]] ယဝ်ႉ။

ထမ်ႈၼၼ်ႇတမူႇ ပဵၵ်ႉၶျိၼ်းမျွင်ႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ မေႇမျူဝ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸီႉၸူးတႄႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း တူဝ်ယၢင်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၸီႉၸူးၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။
 • တီႈသုတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၸီႉၸူးၼၼ်ႉ တေလႆႈတႅမ်ႈသႂ်ႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽၢႆႇၼႃႈ ("piped |")ၼၼ်ႉသေ ၸိုဝ်ႈမၼ်းၸင်ႇၵွႆႈလႆႈတႅမ်ႈၸွမ်း ၽၢႆႇလင်ယဝ်ႉ။

ထမ်ႈၼၼ်ႇတမူႇ ပဵၵ်ႉၶျိၼ်းမျွင်ႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ [[ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး|မေႇမျူဝ် ]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉတူၵ်းတၢင်ႇပွႆးၵွၵ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ယဝ်ႉ။

 • တူဝ်လိၵ်ႈသုတ်းၵွႆမၼ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉၵိုၵ်းလေႃးၵၼ်ဝႆႉတင်း ႁဵင်းၵွင်ႉယဝ်ႉ။
 • ပေႃးပဵၼ်လႆႈၼႆ ၽိူဝ်ၸႂ်ႉ Piped link ၼႆ ၸႂ်ႉပၼ်လၢႆးၼႆႉ တိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉ။
 • ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ် လွင်ႈၶဝ်လေႃးၵၼ် ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႆ ၸႂ်ႉပၼ်မၢႆ <nowiki></nowiki> ဢၼ်ၼႆႉလႆႈယူႇ။ တီႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉၵေႃႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇတင်းလၢႆးၼႆႉယူႇ။ Example: a microsecond.

ၼမ်ႉတူၵ်းတၢင်ႇပွႆးၵွၵ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸႄႈ[[ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး]] ယဝ်ႉ။

<nowiki>ၸႄႈ</nowiki>[[ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး]]

တူၺ်းတီႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ၵၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉလႄႈ။

 • ၼႆႉတႄႉ ၵွင်ႉၵၢႆႇၸူး namespace တၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူၺ်းတီႈ [[လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ၵၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]] ၼၼ်ႉလႄႈ။

လိၵ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်း ၶွပ်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းသိူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်

ၸိူဝ်းပဵၼ် namespace ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းသိူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ၵၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ပေႃးပႃးဝႆ့တင်းသွင်ဢၼ်ၵေႃႈ သိူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ Manual of Style

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇသိူင်ႇပၼ်။ [[Wikipedia:Manual of Style#Links|]]

 • ၽွင်းသိမ်းပၼ် ပွတ်းလင် ႁၢင်ႈတၢင် (|) ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ သႃႇပႃႇသေ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်သိမ်းပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုတ်းပိုတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄးထႅင်ႈၼႆ တေလႆႈႁၼ် piped link ဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ပေႃး တူၺ်းႁၢင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ၼႆ ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် မူၼ်ႉမႄး ၼႆၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၾွမ်ႇ ဢၼ်ၶႂၢၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶေႃႈၼၼ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ၵူၺ်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇတီႈၼႃႈလိၵ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢႆထိုင်ပႃးယဝ်ႉ။ ([[#link-to-section| ၶႂ်ႈမၢႆထိုင် ၶေႃႈလၢတ်ႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ)။ ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းၼႆတႄႉ တူၺ်းတီႈ Wikipedia:Pipe trick ၼႆႈလႄႈ။

လိၵ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်း ၶွပ်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းသိူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ [[ႁူဝ်ၼွင်၊ ဝၢၼ်ႈ (ဢိူင်ႇၼႃးလွႆ၊ မိူင်းၼၢႆး)|ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်]]

ၸိူဝ်းပဵၼ် namespace ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းသိူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ [[လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:ၵၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]

ပေႃးပႃးဝႆ့တင်းသွင်ဢၼ်ၵေႃႈ သိူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ [[Wikipedia:Manual of Style (headings)|Manual of Style]]

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈၸိူင်ႉၼႆတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇသိူင်ႇပၼ်။ [[Wikipedia:Manual of Style#Links|]]

သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပႆႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ် ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉသေ သၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼိူဝ် ႁဵင်းၵွင်ႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။
 • တွၼ်ႈတႃႇတေတႄႇ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ
  1. ၵႂႃႇႁဵတ်းႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ၼၼ်ႉ။
  2. ယဝ်ႉသိမ်းပၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။
  3. ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼိူဝ် ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေၢးၼၼ် တေဢွၵ်ႇမႃးၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ပေႃးၶႂ်ႈသိုပ်ႇႁူႉထႅင်ႈၼႆ တူၺ်းတီႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈပွင်ႈ ၼႆသေ တွၼ်ႈတႃႇပၼ်ၸိုဝ်ႈတႄႉ တူၺ်း လၢႆးပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၽွမ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ။
 • ယႃႇပေတႄႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်သေ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ သၢင်ႈပၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၶႃႈလႄႈ။

[[သိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉး]] ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ပႆႇမီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶိုၼ်းၵွင်ႉဝႆႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

[[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း]] ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၶိုၼ်းၵွင်ႉဝႆႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ။

tilde (~) ႁၢင်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉ ၽွင်းတႅမ်ႈၶေႃႈမၢႆတွင်း တီႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႉသႂ်ႇ ႁၢင်ႈမၢႆ tildes ႔ ဢၼ် ၼင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း တီႈၶေႃႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉၸိုင် (~~~~) ဢၼ်ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၼ်းထီႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢွၵ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ် 9:47, Dec 7, 2018 (UTC)

ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇ ႁၢင်ႈမၢႆ tildes သၢမ်ဢၼ် သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (~~~)ၼႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၺ်း တေဢွၵ်ႇၼႄပၼ်။

ၸၢႆးသႅင်ႁၢၼ်

ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇ ႁၢင်ႈမၢႆ tildes ႁႃႈဢၼ် သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း (~~~~~) ၼႆ တေဢွၵ်ႇမႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၼ်းထီႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉ။

9:47, Dec 7, 2018 (UTC)

tilde (~) ႁၢင်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉ ၽွင်းတႅမ်ႈၶေႃႈမၢႆတွင်း တီႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ပေႃးတေဢဝ် ၸိုဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၼ်းထီႉသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ႁၢင်ႈမၢႆ tildes တႃႇ ႔ လႄႈ။ (~~~~)

(~~~~)

ပေႃးတေဢၢၼ်းဢဝ် ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅမ်ႈမၢႆသႂ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းတီႈ ၶေႃႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉၼႆ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ႁၢင်ႈမၢႆ tildes တႃႇ ႓ ဢၼ်လႄႈ။ (~~~)

(~~~)

ပေႃးတေဢဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ဝၼ်းထီႉ သေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ ၶေႃႈမၢႆတွင်းၼၼ်ႉၼႆ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ႁၢင်ႈမၢႆ tildes ႕ ဢၼ်လႄႈ။ (~~~~~)

~~~~~
 • တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ပိၼ်ႇဝၢႆႇၸူး ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၽၢႆႇၶႂႃႇ တႅမ်ႈတီႈထႅဝ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈ ပွင်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ပိုၼ်ႇဝၢႆႇၸူး မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶွင်ႈပိၼ်ႇဝၢႆႇ ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ် လုၵ်ႉတီႈ ၸိုဝ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈပိုၼ်ႇဝၢႆႇၸူး တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ပွင်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ပေႃးတႅမ်ႈ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင် မၼ်းတေပိုၼ်ႇဝၢႆႇၸူး တွၼ်ႈၵၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

#REDIRECT [[မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ]]

ပေႃးတႅမ်ႈ #REDIRECT [[ မိူင်းမၢၼ်ႈ#ၼႃႈလိၼ်|ၼႃႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ]]ၼႆၸိုင် မၼ်းတေပိၼ်ႇဝၢႆၵႂႃႇၸူး တွၼ်ႈၵၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈ[[မိူင်းမၢၼ်ႈ]] ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ့သေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁဵင်းၵွင်ႉၸူး ဢၼ်မီးတီႈၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ် ႁဵင်းၵွင်ႉၾွမ်ႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈၸီႉၸူးၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်တီႈၼႂ်း ၼိူဝ်ႉလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ [[ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း : ႁူဝ်ၶေႃႈ]] ပေႃးတေလႆႈၼႄ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းၼႆ မိူင်ၼင်ႇ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ သထိပ်ႉၵျွပ်ႉ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇ တၢင်ႇၽႃႇသႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆႇပၼ်ၸူး ၽႃႇသႃႇၶေႃႈၵႂၢမ်းၼင်ႇၵၼ်ၼႆ့ မီးဝႆႉၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
[[my:စတိဗ်ဂျော့စ်]] [[en:Steve_Jobs]] [[simple:Steve_Jobs]]
 • ဢၼ်ပဵၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇဝႆႉ တီႈႁိမ်းလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်သေတႃႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈဝႆႉပၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း တီႈၼႂ်း Textbox ဢၼ်မႄးထတ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။
 • ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁၼ်တီႈၼႂ်း ၼိူဝ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇႁၼ်တီႈ ၶိူင်ႈ (toolbox) ဢၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈတူၺ်းလိၵ်ႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၽႃႇသႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၼႆႉၵေႃႈ တင်းတေႁၼ်လႆႈ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတင်း ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းယူႇယဝ်ႉ။
 • တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆဝႆႉတင်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း လႄႈ ၶူတ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်း သဵၼ်ႈမၢႆၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ပေႃးၶႂ်ႈၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းလႂ်ၸီႉဝႆႉ လႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁဵတ်းပၼ် Special:Whatlinkshere/Wikipedia:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း လႄႈ Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း ၼင်ၼႆလႆႈယူႇၶႃႈ။

ပေႃးၶႂ်ႈၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းလႂ်ၸီႉဝႆႉ လႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ႁဵတ်းပၼ်

[[Special:Whatlinkshere/Wikipedia:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း]] လႄႈ [[Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း]] ၼင်ႇၼႆလႆႈယူႇၶႃႈ။

ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းႁဵင်းၵွင်ႉ တႃႇၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉ Special:Contributions/UserName ဢမ်ႇၼၼ် Special:Contributions/192.0.2.0 ၼင်ႇၼႆလႆႈယူႇၶႃႈ။

ပေႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းႁဵင်းၵွင်ႉ တႃႇၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဵတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉ [[Special:Contributions/UserName]] ဢမ်ႇၼၼ် [[Special:Contributions/192.0.2.0]] ၼင်ႇၼႆလႆႈယူႇၶႃႈ။

 • ပေႃးတေသႂ်ႇ Wikipedia:ပိူင်ထၢၼ်ႈ တီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ၸွမ်းၼင်ႇၼႄဝႆႉၽၢႆႇၶႂႃၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ သႂ်ႇပၼ်လႆႈယူႇ။ ၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ်တင်း ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၵၢႆၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉတႃႇ ပိူင်ထၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းပွင်ႈလိၵ်ႈ တီႈႁိမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိမ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၼႄဝႆႉပၼ် တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁဵင်းၵွင်ႉပိူင်ထၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်းသႂ်ႇပၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။

[[Category:ဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး]]

 • သမ်ႉၶႂ်ႈႁဵတ်းႁဵၼ်းၵွင်ႉတႃႇ Wikipedia:ပိူင်ထၢၼ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ် ပွင်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆတႄႉ တီႈၽၢႆႇၼႃႈႁဵင်းၵွင်ႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် (:) ၵူဝ်ႇလၢၼ်ႇလႄႈ။

[[:Category:ဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး]]

ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၸူး ဝီႇၶီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း :

 1. ႁဵင်းၵွင်ႉဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ : Wiktionary:Hello
 2. ဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၸိုဝ်ႈ : Hello
 3. ႁဵင်းၵွင်ႉဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ : Wiktionary definition of 'Hello'
 • ပိူင်ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇၼိူဝ် ၸိူဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵွင်ႉၸူး URL ဢၼ်ပဵၼ် http://en.wiktionary.org/wiki/Hello ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တီႈႁဵင်းၵွင်ႉဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉသတၢႆႇႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၼႂ်းဝီႇၶီႇၼႆ ၽၢင်ႉပၼ်သေၵမ်း
 • ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ Shortcut မၼ်းၼႆ တူၺ်းလႆႈၵႃႈတီႈ MetaWikiPedia:Interwiki_map ၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁဵင်းၵွင်ႉသၢႆႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵွင်ႉၸူးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉပၼ် ပိူင်ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၼၼ်ႉလႄႈ။
 • လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပႃး ပရေႃးၵျႅၵ်ႉႁူမ်ႈတွင်ႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၼၼ်ႉလႄႈ။

ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉတင်း ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇ ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း :

 1. Wiktionary:fr:bonjour
 2. bonjour
 3. fr:bonjour
 • ပိူင်ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇၼိူဝ် ၸိူဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵွင်ႉၸူး URL ဢၼ်ပဵၼ် http://fr.wiktionary.org/wiki/bonjour ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၸူး ဝီႇၶီႇတၢင်ႇၸိူဝ်း :

 1. ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ:

[[Wiktionary:Hello]]

 1. ဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ ဢၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄၸိုဝ်ႈ :

[[Wiktionary:Hello|]]

 1. ႁဵင်းၵွင်ႉဢိၼ်ႇထႃႇဝီႇၶီႇ ဢၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ :

[[Wiktionary:Hello| Wiktionary definition of 'Hello']]

ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉတင်း ဝိတ်ႉသျိၼ်ႇၼရီႇ ၽႃႇသႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ::

 1. [[Wiktionary:fr:bonjour]]
 2. [[Wiktionary:fr:bonjour|bonjour]]
 3. [[Wiktionary:fr:bonjour|]]

ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X

 • ပေႃးပဵၼ်ပပ်ႉလိၵ်ႈတႄႉ ဢဝ် မၢႆ ISBN ၶဝ်သေ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉပၼ်လႄႈ။ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေတိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်သေ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်းၵမ်ႈသိုဝ်ႈၸူး လၢၼ်ႉပပ်ႉလိၵ်ႈဢွၼ်ႇလၢႆးသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ ႁႂ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈ လၢၼ်ႉဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လၢၼ်ႉပပ်ႉဢွၼ်ႇလၢႆးသေလၢၼ်ႉလၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းဢၼ်ပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢွၼ်ႇလၢႆးသေၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ သင်ပၼ်ဝႆႉ လမ်းၼမ်း၊ ၶေႃႈၵဵပ်းမၢႆဝႆႉလၢႆလၢႆၼႆတႄႉ ပၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆ တေတိူဝ်းမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမိူၼ်ၼၼ်တႄႉ ပၼ်ႁႅင်းတႃႇႁဵတ်းၼၼ်ယူႇ။
 • တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵင်းၵွင်ႉ ISBN ၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၸိူင်ႉ ပိူင်သေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ၽၢႆႇၼိူ်ဝၼၼ်ႉၼႆ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇသႂ်ႇပၼ် markup ဢၼ်လိူဝ်မၼ်းထႅင်ႈသင်ယဝ်ႉ။

ISBN 012345678X ISBN 0-12-345678-X

ပေႃးတေၸီႉၼႄၸူး RFC 4321 ၼႆၸိုင်

 • ပေႃးတေၵွင်ႉၸူး ဢိၼ်ႇၵျိၼ်းၼီးယႃးရိၼ်း တၢတ်ႉၾူတ်ႉ (engineering task force) ၼႆၸိုင် ၵူၺ်းလူဝ်ႇတႅမ်ႈပၼ် မၢႆ RFC ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးတေၸီႉၼႄၸူး RFC 4321 ၼႆၸိုင်

ပိူင်ဝၼ်းထီႉ

 1. ၵျူႇလၢႆႇ 20, 1969
 2. 20 ၵျူႇလၢႆႇ 1969
 3. 1969-07-20
 4. 1969-07-20
 • ပေႃးတေတႅမ်ႈ ဝၼ်းထီႉၼႆတႄႉ တႅမ်ႈၼင်ႇ ပိူင်သေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်ၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉလႄႈ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လႆႈၸႂ်လၢႆးလႂ် တေလိူၵ်ႈသေၼႄၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႈဝႆႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ၼႆ ၸႂ်ႉ လွင်ႈလႆႈၸႂ်လိူဝ် သေၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆးပိူင်ဝၼ်းထီႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။
 • All of the above dates will appear as "20 July 1969" if you set your date display preference to "15 January 2001", but as "July 20, 1969" if you set it to "January 15, 2001", or as "1969-07-20" if you set it to "2001-01-15".

ပိူင်ဝၼ်းထီႉ

 1. [[July 20]], [[1969]]
 2. [[20 July]] [[1969]]
 3. [[1969]]-[[07-20]]
 4. [[1969-07-20]]

Special as-of links like this year needing future maintenance

Special [[WP:AO|as-of]] links 
like [[As of 2006|this year]]
needing future maintenance

Sound

 • To include links to non image uploads such as sounds, use a "media" link. For images, see next section.

Some uploaded sounds are listed at Wikipedia:Sound.

[[media:Classical guitar scale.ogg|Sound]]

Link directly to edit for an existing page, or apply other link attributes.

 • use {{fullurl:}}
 • or use {{template:edit}} which conceals the edit label for page printing
{{fullurl:page name|action=edit}}

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆ ၸႂ်ႉပၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၾၢႆႇၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈ ၵႃႈတီႈ သဵၼ်ႈမၢႆၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

တေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ
ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈဢၼ်:

Wikipedia-logo-v2-shn.svg

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈဢၼ်: 
[[File:Wikipedia-logo-v2-shn.svg]]
With alternative text:

ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

With alternative text:
[[File:Wikipedia-logo-v2-shn.svg|ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ]]
 • Alternative text ဢၼ်ဝႃးၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈဢမ်ႇၼႄပၼ်လႆႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵႃႈတီႈပရၢဝ်ႉၸႃႇၼႆ တေဢဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၼႄတၢင်ပၼ်တီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇလူတူၺ်းလႆႈၵႃႈတီႈ Alternate text တွၼ်ႈတႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။
ၸႂ်ႉ frame သေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်း လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ၼႄပၼ် တီႈၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ :
ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ၸႂ်ႉ ''frame'' သေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်း လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ၼႄပၼ် တီႈၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ:
[[File:Wikipedia-logo-v2-my.svg|frame|ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]
 • ပေႃးသႂ်ႇ ၸႂ်ႉ frame ၼႆ မၼ်းတေဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႄပၼ်ၵႂႃႇၽၢႆႇၶႂႃ ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။
 • ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇ alternate text ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၸႂ်ႉ thumb သေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်း လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ၼႄပၼ် တီႈၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ :
ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

ၸႂ်ႉ''thumb'' သေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်း လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း ၼႄပၼ် တီႈၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ :
[[File:Wikipedia-logo-v2-my.svg|thumb|ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးး]]
 • ပေႃးသႂ်ႇ ၸႂ်ႉthumb ၼႆ မၼ်းတေဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼႄပၼ်ၵႂႃႇၽၢႆႇၶႂႃ ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။
 • ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈၼင်ႇ alternate text ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ဢၼ်ပဵၼ်ၼဵၼ်ဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵႂၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇ တီႈတႂ်ႈႁိမ်းၽၢႆႇၶႂႃတင်းတႂ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇပႃး ႁူဝ်ၶေႃႈသေ ၼႄပၼ် ၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ :
ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ''ဢမ်ႇပႃး'' ႁူဝ်ၶေႃႈသေ 
ၼႄပၼ် ၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈလိၵ်ႈ :
[[File:Wikipedia-logo-v2-my.svg|right|ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]
 • တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် extended image syntax ၼၼ်ႉ တိူဝ်းသၢင်းလၢင်းဝႆႉပၼ် တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းယူႇၶႃႈ။
ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ဝႆႉပၼ် သႅၼ်းမၼ်း ၸူး 30 pixels...

Wikipedia-logo-v2-shn.svg

 ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ဝႆႉပၼ် သႅၼ်းမၼ်း ၸူး 30 pixels...
[[File:Wikipedia-logo-v2-shn.svg|30 px]]
 • တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် extended image syntax ၼၼ်ႉ တိူဝ်းသၢင်းလၢင်းဝႆႉပၼ် တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်းယူႇၶႃႈ။
ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၵမ်းသိုဝ်ႉ ၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈၼႄ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ :

File:Wikipedia-logo-v2-shn.svg

ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၵမ်းသိုဝ်ႉ ၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈၼႄ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ :
[[:File:Wikipedia-logo-v2-shn.svg]]
 • ပေႃးၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆ့တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆၸိုင်

(ၸွမ်းၼင်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၽၢႆႇၼိူဝ်) တေၸၢင်ႈၽဵဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈၼႄ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈသေၵေႃႈ ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸူး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ :

Image of the jigsaw globe logo

ဢမ်ႇၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈသေၵေႃႈ 
ၵွင်ႉႁဵင်းၵွင်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ ၸူး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ :
[[:media:Wikipedia-logo-v2-my.svg|Image of the jigsaw globe logo]]
 • To include links to images shown as links instead of drawn on the page, use a "media" link.
Using the div tag to separate images from text (note that this may allow images to cover text):
တူဝ်ယၢင်ႇ :
<div style="display:inline;
width:220px; float:right;">
Place images here </div>
Using wiki markup to make a table in which to place a vertical column of images (this helps edit links match headers, especially in Firefox browsers):
တူဝ်ယၢင်ႇ : {| align=right
|-
| 
Place images here
|}

လူၺ်တူၺ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ပိူင်ၵၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၶွင်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼင်ႇၵူႈမိုဝ်းၶႃႈလႄႈ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း တူၺ်းတီႈ Extended image syntax ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

ႁူဝ်ၶေႃႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၶေႃးဢၼ်မႂ်ႇ သႂ်ႇပၼ် '==' တီႈၽၢႆႇၶၢင်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ တင်းၽၢႆႇသၢႆႉၽၢႆႇၶႂႃၶႃႈလႄႈ။ တူဝ်ယၢင်ႇ -

== သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ==

တွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ ၼႆ ၸႂ်ႉပၼ် '===', '====', ၸၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈလႄႈ။

Character formatting[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Character formatting[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

What it looks like What you type

Italicized text
Bold text
Italicized & Bold text

''Italicized text''
'''Bold text'''
'''''Italicized & Bold text'''''

Syntax highlighting for source code.

Computer code has a colored background and more stringent formatting. Suppose we want to define int main():

#include <iostream.h>
int main ( int argc, char **argv ) {
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}

Computer code has a colored background and more stringent formatting. Suppose we want to define int main():

<source lang=c>#include <iostream.h>
int main ( int argc, char **argv ) {
  cout << "Hello World!";
  return 0;
}</source>

You can use small text for captions.

You can use <small>small text</small> for captions.

Better stay away from big text, unless it's within small text.

Better stay away from <big>big text</big>, unless
<small> it's <big>within</big> small</small> text.

You can strike out deleted material and underline new material.

You can also mark deleted material and inserted material using logical markup. For backwards compatibility better combine this potentially ignored new logical with the old physical markup.

 • When editing regular Wikipedia articles, just make your changes and do not mark them up in any special way.
 • When editing your own previous remarks in talk pages, it is sometimes appropriate to mark up deleted or inserted material.
You can <s>strike out deleted material</s>
and <u>underline new material</u>.

You can also mark <del>deleted material</del> and
<ins>inserted material</ins> using logical markup.
For backwards compatibility better combine this
potentially ignored new <del>logical</del> with
the old <s><del>physical</del></s> markup.

Suppressing interpretation of markup:
Link → (''to'') the [[Wikipedia FAQ]]

 • Used to show literal data that would otherwise have special meaning.
 • Escape all wiki markup, including that which looks like HTML tags.
 • Does not escape HTML character references.
 • To escape HTML character references such as &rarr; use &amp;rarr;


<nowiki>Link &rarr; (''to'') 
the [[Wikipedia FAQ]]</nowiki>

Commenting page source:
not shown when viewing page

 • Used to leave comments in a page for future editors.
 • Note that most comments should go on the appropriate Talk page.


<!-- comment here -->

Diacritical marks:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Punctuation:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Commercial symbols:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Subscripts:
x1 x2 x3 or
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Superscripts:
x1 x2 x3 or
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

 • The latter methods of sub/superscripting cannot be used in the most general context, as they rely on Unicode support which may not be present on all users' machines. For the 1-2-3 superscripts, it is nevertheless preferred when possible (as with units of measurement) because most browsers have an easier time formatting lines with it.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hectare = 1 E4 m²


x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or
<br/>
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
<br/>
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;
x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or
<br/>
x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;
<br/>
x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

1 [[hectare]] = [[1 E4 m&sup2;]]

Greek characters:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Mathematical characters:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀
⇒ ⇐ ⇓ ⇑ ⇔
→ ↓ ↑ ← ↔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; 
&rArr; &lArr; &dArr; &uArr; &hArr;
&rarr; &darr; &uarr; &larr; &harr;


sinx + lny


x = 0

Ordinary text should use wiki markup for emphasis, and should not use <i> or <b>. However, mathematical formulae often use italics, and sometimes use bold, for reasons unrelated to emphasis. Complex formulae should use <math> markup, and simple formulae may use <math>; or <i> and <b>; or '' and '''. According to WikiProject Mathematics, wiki markup is preferred over HTML markup like <i> and <b>.

<math>\,\! \sin x + \ln y</math>
sin''x'' + ln''y''

<math>\mathbf{x} = 0</math>
'''x''' = 0

Spacing in simple math formulae:
Obviously, x ² ≥ 0 is true when x is a real number.

 • To space things out without allowing line breaks to interrupt the formula, use non-breaking spaces: &nbsp;.


Obviously, ''x''&sup2;&nbsp;&ge;&nbsp;0 is true 
when ''x'' is a real number.

Complicated formulae:

 • See Help:Formula for how to use <math>.
 • A formula displayed on a line by itself should probably be indented by using the colon (:) character.


: <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

(see also: Chess symbols in Unicode)

No or limited formatting—showing exactly what is being typed[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

No or limited formatting—showing exactly what is being typed[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

A few different kinds of formatting will tell the Wiki to display things as you typed them—what you see, is what you get!

What it looks like What you type
<nowiki> tag:

The nowiki tag ignores [[Wiki]] ''markup''. It reformats text by removing newlines and multiple spaces. It still interprets special characters: →

<nowiki>
The nowiki tag ignores [[Wiki]] ''markup''.
It reformats text by removing newlines 
and multiple spaces.
It still interprets special
characters: &rarr;
</nowiki>
<pre> tag:
The pre tag ignores [[Wiki]] ''markup''.
It also doesn't   reformat text.
It still interprets special characters: →
<pre>
The pre tag ignores [[Wiki]] ''markup''.
It also doesn't   reformat text.
It still interprets special characters:
 &rarr;
</pre>
Leading space:

Leading spaces are another way to preserve formatting. However, it will make the whole page fail to render properly in some browsers, such as IE7, thus making the page unreadable.


Putting a space at the beginning of each line
stops the text  from being reformatted. 
It still interprets Wiki markup and
special characters: →
Leading spaces are another way 
to preserve formatting.
 Putting a space at the beginning of each line
 stops the text  from being reformatted. 
 It still interprets [[Wiki]] ''markup'' and
 special characters: &rarr;

ထႅဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ (လိၵ်ႈမၢႆတွင်း)[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

{main|Wikipedia:Manual of Style#Invisible comments}} It's uncommon, but on occasion acceptable, to add a hidden comment within the text of an article. The format is this:

<!-- This is an example of text that won't normally be visible except in "edit" mode. -->

ၼမ်းၼႂ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

At the current status of the wiki markup language, having at least four headers on a page triggers the table of contents (TOC) to appear in front of the first header (or after introductory sections). Putting __TOC__ anywhere forces the TOC to appear at that point (instead of just before the first header). Putting __NOTOC__ anywhere forces the TOC to disappear. See also compact TOC for alphabet and year headings.

လွၵ်းသဵၼ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

There are two ways to build tables:

 • in special Wiki-markup (see Help:Table)
 • with the usual HTML elements: <table>, <tr>, <td> or <th>.

For the latter, and a discussion on when tables are appropriate, see Wikipedia:When to use tables.

Variables[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

(See also Help:Variable)

Code Effect
{{CURRENTWEEK}} 22
{{CURRENTDOW}} 1
{{CURRENTMONTH}} 05
{{CURRENTMONTHNAME}} မေႇ
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} မေႇ
{{CURRENTDAY}} 29
{{CURRENTDAYNAME}} ဝၼ်းၸၼ်
{{CURRENTYEAR}} 2023
{{CURRENTTIME}} 13:20
{{NUMBEROFARTICLES}} 12,827
{{NUMBEROFUSERS}} 3,792
{{PAGENAME}} လွင်ႈမႄးထတ်း ပွင်ႈၵႂၢမ်း
{{NAMESPACE}} ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
{{REVISIONID}} -
{{localurl:pagename}} /wiki/Pagename
{{localurl:Wikipedia:Sandbox|action=edit}} /w/index.php?title=%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%82%87%E1%81%B6%E1%80%AE%E1%82%87%E1%81%BD%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9A%E1%82%83%E1%80%B8:Sandbox&action=edit
{{fullurl:pagename}} //shn.wikipedia.org/wiki/Pagename
{{fullurl:pagename|query_string}} //shn.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagename&query_string
{{SERVER}} //shn.wikipedia.org
{{ns:1}} ဢုပ်ႇၵုမ်
{{ns:2}} ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
{{ns:3}} ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
{{ns:4}} ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
{{ns:5}} ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
{{ns:6}} ၾၢႆႇ
{{ns:7}} ဢုပ်ႇၵုမ် ၾၢႆႇ
{{ns:8}} မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ
{{ns:9}} ဢုပ်ႇၵုမ် မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ
{{ns:10}} ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
{{ns:11}} ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
{{ns:12}} လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်
{{ns:13}} ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်
{{ns:14}} ပိူင်ထၢၼ်ႈ
{{ns:15}} ဢုပ်ႇၵုမ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ
{{SITENAME}} ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

NUMBEROFARTICLES is the number of pages in the main namespace which contain a link and are not a redirect, in other words number of articles, stubs containing a link, and disambiguation pages.

CURRENTMONTHNAMEGEN is the genitive (possessive) grammatical form of the month name, as used in some languages; CURRENTMONTHNAME is the nominative (subject) form, as usually seen in English.

In languages where it makes a difference, you can use constructs like {{grammar:case|word}} to convert a word from the nominative case to some other case. For example, {{grammar:genitive|{{CURRENTMONTHNAME}}}} means the same as {{CURRENTMONTHNAMEGEN}}.

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

The MediaWiki software used by Wikipedia has support for templates. This means standardized text chunks (such as boilerplate text) can be inserted into articles. For example, typing {{stub}} will appear as "This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it." when the page is saved. See Wikipedia:Template messages for the complete list. Other commonly used templates are: {{disambig}} for disambiguation pages and {{sectstub}} like an article stub but for a section. There are many subject-specific stubs for example: {{Geo-stub}}, {{Hist-stub}}, and {{Linux-stub}}. For a complete list of stubs see Wikipedia:WikiProject Stub sorting/Stub types.

ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေၶႂ်ႈႁူႉယူႇ -

လွင်ႈတႄႇတင်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶေႃႈဢၼ်တေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

Style and layout[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]