သဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈဢွင်ႇပႄႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ 2020 တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆတႅၼ်းၽွင်း ဢၼ်လႆႈဢွင်ႇပႄႉမႃးတီႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈထၢၼ်ႈ၊ 2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ။


လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
1 ဢူးသိၼ်ႇသူင်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး
2 တေႃႇလသျၢၼ်ႇပၢၼ်ႇထွႆႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ သုမ်ႇပရႃႇပုမ်ႇ
3 ဢူးရႄႇတမ်းတၢၼ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း
4 ဢူးမူဝ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူႇတႂ်း
5 ဢူးဢၵျွၼ်လဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၵ်ႇၸၢင်းပေႃး
6 ဢူးဢွင်ႇတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈမေႃႇ
7 ဢူးၵႂၼ်သၢၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢၼ်ႈၸေႈ
8 ဢူးဝိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမွၵ်ႇ
9 ဢူးတိၼ်ႇဢူးယု ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁူၺ်ႈၵူႈ
10 ဢူးဢွင်ႇႁဵင်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃၵၢၼ်ႉ
11 မိူင်းၵွင်း
12 ဢူးတိၼ်ႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းယၢင်း
13 ဢူးၸူင်းတဵင်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၶျီႇၽုၺ်ႇ
14 ဢူးသေႃႇထီႇၼီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သေႃႉလေႃႇ
15 ဢူးလိၼ်းလိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႈၼၢႆး
16 တေႃႇၵေႇယွႆႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈၼႃး
17 ဢူးလၵၢၼ်ႇၸႄႇၵျူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝိုင်းမော်
18 လမႃႇၼေႃႇဢွင်ႇ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် ဢိၼ်ႇၸၢင်းယၢင်ႇ
ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်
19 တေႃႇၼၢင်းထူၺ်းတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃသွင်း
20 ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ဝေႃးလၶႄႉ
21 ဢူးတၢၼ်းလိၼ်းလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႄႈၸႄႉ
22 ဢူးပႄႇၺႃႇမီးၼူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီးမေႃႉသူဝ်ႇ
23 ဢူးတီးတီႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၽရူးသူဝ်ႇ
24 တေႃႇမူဝ်းမျႃႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် သျႃးတေႃး
25 တေႃႇၶိၼ်ႇၸၢၼ်းဝိၼ်း (ႁ) တေႃႇၸၢၼ်းၸၢၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွႆၶေႃ
ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
26 ၸေႃးဢူၵ်ႉၵႃႇထူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ
27 ၸေႃးတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး
28 ဢူးၸေႃးဝိၼ်းထဵင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၽႃပွၼ်
29 ၼၢင်းတၢၼ်းတၢၼ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃဢၢင်ႇ
30 ဢူးၶိၼ်ႇၶျူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်းပွႆႉ
31 ၸေႃးဝိတ်ႉတႃႇၶလၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီး
32 ဢူးၸဵင်ႇပူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျႃႉဝတီႇ
ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
33 ဢူးပျွင်ႇသုင်းမုင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တိတိမ်
34 တေႃႇၵျဵင်ငၢႆႉမၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸူဝ်မီး တူၼ်းၸင်
35 တွၵ်ႇတႃႇသလၢႆးရီႇယႅၼ်းဝႄးလ် (ႁွင်ႉ) သလၢႆးရၼ်းဝႄး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၾလမ်း
36 ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ
37 ဢူးၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းတတ်ႉ
38 ဢူးၸဵင်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလႅတ်ႉဝ
39 ဢူးရႃႇလ်ပႅၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မတူႇပီႇ
40 ဢူးၸီႇၸႃႇၵျူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်တလၢၼ်
41 ဢူးတီႇလ်လဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁႃးၶႃး
ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း
42 တေႃႇဢေးဢေးမူႇ (ႁ) သျႃးမီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလိုဝ်း
43 ဢူးတၢၼ်းထုၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵလေးဝ
44 တွၵ်ႇတႃႇဢူးၵျေႃႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢင်းၵၢင်း
45 ဢူးၵျေႃႇၸၵႂႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇသႃ
46 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီႈၶင်ႉ
47 ဢူးၵျေႃႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမွၵ်ႇ
48 တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇပျူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢၢင်းတေႃႇ
49 ၵေႃလၢင်း
50 ဝဵင်းသိူဝ်
51 ဢူးမိၼ်းၼွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်ၵႆႇၽူႈ
52 တွၵ်ႇတႃႇလႅင်ႇမျိၼ်ႉႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႉပလူႇ
53 ဢူးထုၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျုၼ်းလႃႉ
54 ဢူးၵႃႇၸီႇရၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄႇသျီး
55 ဢူးတူဝ်းလူင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ လႁႄႇ
56 ဢူးဝၢၼ်းလ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢၼ်းယုၼ်း
57 ဢူးဢွင်ႇတၢၼ်းၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶမ်းတီႈ
58 ဢူးမျူဝ်းၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း
59 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈၵႅင်း
60 ဢူးၸူဝ်းၸၢၼ်ႇတႅတ်ႉထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိၼ်းမူႇ
61 ဢူးထေးငူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွင်ႇ
62 ဢူးၼႅင်ႇၼႅင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူပ်းမိုဝ်း
63 ဢူးမျူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွင်းဢူး
64 ဢူးမျိၼ်ႉႁၢၼ်ထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပုတလိၼ်ႇ
65 ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မူင်ႇယႂႃႇ
66 ဢူးဝုၼ်ႇၼ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢယႃႇတေႃႇ
67 ဢူးထုၼ်းဝေႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽွင်းပၢင်ႇ
68 တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလဵၵ်း
69 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၼီႇ
70 ဢူးၸေႃးမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သႃးလိၼ်းၵျီး
71 တေႃႇၶိၼ်ႇၸၢၼ်းလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလႄး
72 ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ
73 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶိၼ်ႇဢူး
74 ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီႇပႄးယိၼ်း
75 တွၵ်ႇတႃႇဢေႇၸိၼ်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇပူဝ်ႇ
76 ဢူးမျိၼ်ႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ
77 ဢူးမျိၼ်ႉထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၸႄႇ
78 တွၵ်ႇတႃႇမိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇဢူး
ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
79 ဢူးၼႅင်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉတွင်း
80 ဢူးၼေႇလိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူၵ်ႉပျိၼ်း
81 ဢူးဢွင်ႇၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထဝႄႇ
82 ယေႇၽျူႇ
83 တေႃႇၶိၼ်ႇၸၼ်ႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွင်းလူင်း
84 တေႃႇတိၼ်ႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တယႅတ်ႉၶျွင်း
85 ၵျုၼ်းၸု
86 တေႃႇၸီႇၸီႇတႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၼိၼ်းတႃႇယီႇ
87 ပလေႃး
88 မျဵၵ်ႉ
ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
89 ၵျွၵ်ႉၵျီး
90 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇငူႇ
91 ဢူးၸေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
92 ဢူးၵျေႃႇဢေးဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဖြူး
93 ဢူးၵျီႇမူဝ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇတႃႇသျေႇ
94 တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူၵ်ႉတႂိၼ်း
95 ဢူးလႃႉတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ကဝ
96 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတၵႃး
97 တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ
98 ဢူးမျူဝ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႅၵ်ႉဢူး
99 တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇသူၺ်ႇပူင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႃႇၵိူဝ်
100 ဢူးၸေႃးတလေးၸေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ
101 ဢူးတိၼ်ႇထူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝေႃး
102 ဢူးမျိၼ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၼၢတ်ႉပိၼ်ႇ
103 တေႃႇၼီႇၼီႇတုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွၵ်ႉၶွင်း
104 ဢူးဢေးမိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွင်းတီႇ
105 ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢၼ်းတွင်း
106 ပျီႇ
107 တေႃႇမျႃႉၶႂႃႇၺူဝ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇတွင်ႇ
108 ဢူးၸေႃႇလိၼ်းထၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႄးၵူင်း
109 ဢူးထေးမိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ
110 တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇတၢၼ်းတၢၼ်းဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸီးၵူင်း
111 ၼၢတ်ႉတလိၼ်း
112 ဢူးဝိၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မူဝ်းၺူဝ်ႇ
113 ဢူးမျူဝ်းမိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းလႃႉ
114 ဢူးၵျေႃႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅတ်ႉပၢၼ်ႇတၢၼ်း
115 ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သႃႇယႃႇဝတီႇ
116 ဢူးၸေႃႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ
ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
117 တေႃႇယိၼ်ႇမိၼ်းလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႉၵေႃး
118 ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သေႃး
119 ဢူးမျႅတ်ႉလိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထီးလိၼ်း
120 ဢူးၵျေႃႇသၢၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၽျူႇ
121 ဢူးတႅတ်ႉၵျူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၶူၵ်ႉၵူႇ
122 ဢူးယႄးဝိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွၵ်ႉ
123 ဢူးဢွင်ႇၶိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျႅင်ႇ
124 ဢူးလႂိၼ်ႇမျိၼ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၸၵျူဝ်ႇ
125 ဢူးပူဝ်ႇၵျီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွၵ်ႉ
126 ဢူးမိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး
127 ဢူးဢွင်ႇတိၼ်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ
128 ဢူးမျိၼ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၵူၺ်း
129 ဢူးၶျိတ်ႉထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျူဝ်ႉတိတ်ႉ
130 ဢူးတႃႇၶျူဝ်ႇ (ႁ) ဢူးတိၼ်ႇၵျႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း
131 ဢူးၸၢၼ်းၵျူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငၽႄး
132 ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸလိၼ်း
133 ဢူးၵျေႃႇဢွင်ႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸေႇတုၵ်ႉတရႃႇ
134 ဢူးထေးမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႂိၼ်ႉၽျူႇ
135 ဢူးဝိၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းပူး
136 ဢူးမျူဝ်းမိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢမ်ႇမ
137 ဢူးၼေႇထႅတ်ႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သိၼ်ႇပွင်ႇဝႄး
138 ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းတူင်း
139 ဢူးၵျေႃႇၵျီး (ႁ) ဢူင်းၶိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းလႃႉ
140 တေႃႇဢေးယုမေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တယႅတ်ႉ
141 တေႃႇၶိၼ်ႇမျူဝ်းသႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢွင်ႇလၢၼ်ႇ
ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
142 တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉသႄႇ
143 တေႃႇဝိၼ်းမျႃႉမျႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ
144 ဢူးဝုၼ်ႇၼဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တတႃးဢူး
145 တွၵ်ႇတႃႇလိၼ်းလိၼ်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိတ်ႉတႃး
146 ဢူးသူၺ်ႇၵူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉပတွင်း
147 ဢူးၸေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇဢူး
148 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸိၼ်ႉၵူး
149 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်ႇဢူး
150 ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းၵုတ်ႈ
151 ဢူးၸေႃႇမိၼ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မတယႃႇ
152 ဢူးၸူဝ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တပဵၵ်ႉၵျိၼ်း
153 တွၵ်ႇတႃႇၸၢႆးလႃႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ
154 ဢူးမျူဝ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ
155 ဢူးၵျေႃႇၸူဝ်းလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ
156 ဢူးၵျေႃႇၸႂႃႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ
157 တွၵ်ႇတႃႇလႃႉမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ
158 ဢူးတွင်းထေးလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပတဵင်ႇၵျီး
159 ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢမရပူႇရ
160 ဢူးလႃႉထုၼ်းဢွင်ႇ (ႁ) မွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မလႅင်ႇ
161 တွၵ်ႇတႃႇသိၼ်ႉၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မဵၵ်ႉထီႇလႃႇ
162 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝၢၼ်းတႂိၼ်း
163 ဢူးၵျေႃႇတီႇႁႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇၸီႇ
164 တွၵ်ႇတႃႇၶႅင်ႇမျႄး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငၸုၼ်ႇ
165 တွၵ်ႇတႃႇဢူးၵျွႆႇၵျွႆႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇတႃႇ
166 ဢူးၼႅင်ႇထူးဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼထူဝ်းၵျီး
167 ဢူးၸဵင်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ
168 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျေႃႇပွႆႇ
169 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယမႄးတိၼ်း
170 ဢူးၵျေႃႇထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸမ်ႇပူႇသီႇရီႇ
171 ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵ်ႉၶိၼႃႇသီႇရိ
172 ဢူးတၢၼ်းၸူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ
173 ဢူးမျူဝ်းၸေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄႇဝႄး
174 ဢူးတၢၼ်းထေး ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၸေႇယႃႇသီႇရိ
175 ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တတ်ႉၵူင်း
176 ဢူးယီႇမုၼ်ႇ (ႁ) မွင်ႇတိၼ်ႇတိတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပုပ်ႉပသီႇရိ
177 ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢုတ်ႉတရသီႇရိ
ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
178 ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်းမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉမယေႃး
179 တေႃႇမိၶျူဝ်ႇတႄး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွင်းသူင်ႇ
180 ဢူးၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ (ႁ) ၼႅင်ႇၸၢၼ်ႇတိၼ်ႇ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း မုတူင်ႇ
181 ဢူးၼႅင်ႇၼွႆႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလမႅင်ႇ
182 တွၵ်ႇတႃႇပၺႃးဢွင်ႇမူဝ်း ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ယေး
183 ဢူးၺၢၼ်ႇႁဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ
184 ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ
185 တေႃႇမိၵုၼ်ၶျၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွင်ႇ
186 ဢူးတိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပီးလိၼ်း
187 တွၵ်ႇတႃႇၵေႇတီႇၸႃႇလႅင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သထူင်ႇ
ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
188 ဢူးပႃႉတဵင်းယိၼ်ႇ ပႃႇတီႇၼၢမ်းႁူဝ်ရၶႅင်ႇ ၵျွၵ်ႉၽျူႇ
189 ဢူးၵျေႃႇတၢၼ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ
190 ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ရမ်းပျႄး
191 ဢူးတိၼ်ႇဢွင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ဢၼ်း
192 ဢူးဢွင်ႇမျႃႉၵျေႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ
193 ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပွၵ်ႉတေႃး
194 ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း
195 ယတေႉတွင်ႇ
196 ပူးတီးတွင်ႇ
197 မွင်ႇတွင်း
198 ၵျွၵ်းတေႃႇ
199 မိၼ်းပျႃး
200 မျေႇပူင်ႇ
201 မျွၵ်ႉဢူး
202 ဢူးယႄးၶွင်ႇၺုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵႂႃႉ
203 တေႃႇလႃႉတႅတ်ႉၸူဝ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ တွင်ႇၵူၵ်ႉ
204 ဢူးမိၼ်းၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇတွႆး
ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
205 တေႃႇဢိဢိၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႅၵ်ႉၵျီး
206 ဢူးၼေႇမျူဝ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
207 တေႃႇၶိၼ်ႇမျႅတ်ႉတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ
208 ဢူးဢွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇပီႇ
209 ဢူးယႄးလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ
210 ဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ (ႁ) ဢူးဢူးဝိၼ်းမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်ႇတႃႇယႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇ
211 ဢူးဝိၼ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅတ်ႇတႃႇယႃႇပွတ်းတူၵ်း
212 ဢူးတဵင်းတၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄးၵူး
213 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢိၼ်းၸဵင်ႇ
214 ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇမူၺ်ႇ
215 ဢူးတႅတ်ႉၼႅင်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ
216 ဢူးမျႃႉၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ (သဵၵ်ႉၵၢၼ်း)
217 ဢူးဢေးၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ (ၸၢၼ်း)
218 တေႃႇမျႃႉတီႇတႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ (ႁွင်ႇ)
219 တွၵ်ႇတႃႇမျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ (ဢွၵ်ႇ)
220 ဢူးႁၢၼ်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တေႃးပူင်ႇ
221 ဢူးမျိၼ်ႉလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၸုၼ်ႇတွင်ႇ
222 ဢူးတူဝ်းဝိၼ်း ပူဝ်ႇတထွင်ႇ
223 မိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ
224 ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ
225 တေႃႇၸိၼ်ႇမႃႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢၼ်ႇၵိၼ်း
226 တွၵ်ႇတႃႇဝေႇၽျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇၵေႇတ
227 တွၵ်ႇတႃႇၵျေႃႇၸႂႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တိင်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း
228 ဢူးဢွင်ႇတေႃႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီ ၵူဝ်ႇၵူဝ်းၵျုၼ်း
229 တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉမူး
230 ဢူးထႅတ်ႉၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း
231 ဢူးၸူဝ်းတူႇရထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇၵူင်း
232 ဢူးၵျေႃႇၸေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶယၢၼ်း
233 ဢူးတိၼ်ႇထုၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၵျီးၶၼွင်ႇတူဝ်ႇ
234 ဢူးမျိၼ်ႉလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တုၼ်ႇတေး
235 တွၵ်ႇတႃႇၸဵင်ႇမျႃႉဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တလ
236 ဢူးလႂိၼ်ႇၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ
237 တေႃႇၸုၸုလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူင်းၶႂႃႉ
238 ဢူးၼေႇမျူဝ်းထႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတတႃး
239 တွၵ်ႇတႃႇထဵင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵမႃႇယုတ်ႉ
240 တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇ
241 ဢူးၼေႇၽူးပသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸၢၼ်းၶျွင်း
242 တွၵ်ႇတႃႇတၢၼ်းဢွင်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇ
243 ဢူးၸီႇတူႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပပႄးတၢၼ်း
244 ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႁၢၼ်း
245 တွၵ်ႇတႃႇမေႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မယၢၼ်းၵူင်း
246 တေႃႇၶိၼ်ႇမူဝ်ႉမူဝ်ႉဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႃႉတႃႇ
247 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လၢၼ်းမတေႃႇ
248 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇၵျေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်ႇ
249 တေႃႇၵျီႇၵျီႇဢူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢလူင်ႇ
မိူင်းတႆး
250 ၸၢႆးဢွင်ႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ၸၢႆးဢူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵျွၵ်းမႄး
251 ၼၢင်းၸၢၼ်းၸၢၼ်းဢေး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သီႇပေႃႉ
252 ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇ(ႁ)ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ်
253 ၼၢင်းၶမ်းဢေး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼမ်ႉတူႈ
254 ဢူးလႃႉမိၼ်းထုၼ်း (ႁ) ဢၽျူဝ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) ၼမ်ႉသၼ်ႇ
255 ဢူးဢၢႆႈၶႃႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) မၢၼ်ႈတူင်ႈ
256 လုင်းၸၢႆးဝုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵဵင်းတုင်
257 ၸၢႆးဝုၼ်းသၢမ် ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းၶၢၵ်ႇ
258 ၸၢႆးသၢမ် ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းယၢင်း
259 မိူင်းလႃး
260 လုင်းၸၢႆးလွင်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းပဵင်း
261 ဢူးဝိၼ်းၸွမ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း
262 ဢူးလိၼ်းၸေႃႇထုၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ
263 မိူင်းယွင်း
264 ဢူးဢူင်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူၼ်ႈတီး
265 ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉဢူး(ႁ)ဢူးၼေႇမျူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ
266 တေႃႇပျူင်းၵေႇတီႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလေႃႉ
267 တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမျူဝ်းတွႆႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ
268 ဢူးပီႇတႄႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽၢႆၶုၼ်ႇ
269 ဢူးဢွင်ႇၸူဝ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ
270 ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်းတရႃႉ
271 တေႃႇၶမ်းပႂႃ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ ႁူဝ်ပူင်း
272 ၶုၼ်ထႆး ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ သီႇသႅင်ႇ
273 ၶုၼ်လႃႉသၢၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ ပၢင်လွင်း
274 ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵူတ်ႉၶၢႆ
275 ဢူးထုၼ်းၵျေႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) ၼမ်ႉၶမ်း
276 ၼၢင်းထူၺ်းမုင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မူႇၸေႈ
277 မၢၼ်ႈပဵင်း
278 ဢူးတူဝ်းတွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမိတ်ႈ
279 ဢူးတိၼ်ႇဢေး ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢင်ႇမင်
280 ပၢင်သၢင်း
281 ၼႃးၽၢၼ်း
282 ၸၢႆးၶတ်ႉတိယ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းသၢတ်ႇ
283 ဢူးမျူဝ်းၺုၼ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းတူၼ်
284 လုင်းၸၢႆးၽူဝ်းႁၢၼ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တၢၼ်ႉယၢၼ်း
285 ၸၢႆးသီႇႁႃႉၵျေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းယႆ
286 လုင်းၸၢႆးထုၼ်းယိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ
287 ၸၢႆးၵျေႃႇမူဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သႅၼ်ဝီ
288 တွၵ်ႇတႃႇမျူဝ်းထုၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵုၼ်လူင်
289 ၼၢင်းသူၺ်ႇၺုၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၼၢႆး
290 လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇမူဝ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းပၼ်ႇ
291 လုင်းၸၢႆးငဝ်းသႅင်ႁိူင်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မွၵ်ႇမႆႇ
292 လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇၶိၼ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢင်းၶိူဝ်း
293 ဢူးဝေႇၸၢၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵုင်းၸၢင်ႉ
294 ဢူးၵျွၵ်ႉတႄၶျၼ် ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ လဝ်ႉၵႆႇ
295 ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵေးသီး
296 ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵုၼ်ႁဵင်
297 ဢူးထေးလႂိၼ်ႇ (ႁ) ဢူးတီႇလူင်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၼမ်ႉၸၢင်
298 မိူင်းၵိုင်
299 မိူင်းသူႈ
300 လၢႆးၶႃႈ
301 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတီႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ လွႆလႅမ်
302 ဢူးၺီႇပလူၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ ႁူဝ်ပၢင်
303 မိူင်းမႂ်ႇ
304 ပၢင်ဝၢႆ
ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ
305 ဢူးဝေႇယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇၵျီးထွင်ႉ
306 တွၵ်ႇတႃႇလႃႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွင်းၵုင်း
307 ဢူးၸူဝ်းဢွင်ႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျူင်ႇပျေႃႇ
308 ဢူးတၢၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငပုတေႃး
309 ဢူးဝေႇလႅင်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပတဵင်ႇ
310 တွၵ်ႇတႃႇၸၢၼ်ႇသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၵျီႇ
311 ဢူးတဵင်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇပွင်း
312 ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉလၢတ်ႉ
313 တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇၶိၼ်ႇၺူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တေးတယႄး
314 ဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇမိၼ်းၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽျႃႇပူင်ႇ
315 တေႃႇဝေႇမႃႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူဝ်ႇၵလေး
316 ဢူးဢူင်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇတူင်း
317 တေႃႇဢူင်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၼုၽျူႇ
318 ဢူးၺုၼ်ႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢၼ်းတၼေႃႇ
319 တေႃႇဢိဢိပျူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မဢူႇပိၼ်ႇ
320 မျွင်းမျႃႉ
321 ဢူးၸေႃႇတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႃးၶႄႇမ
322 ဢဵင်ႇမႄး
323 ဢူးဝိၼ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလမႅင်ႇၵျုၼ်း
324 ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လပုတ်ႉတႃႇ
325 ဢူးထုၼ်းလိၼ်းမေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း
326 ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸလုၼ်ႇ
327 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျၢၼ်ႇဢွင်ႇ
328 ဢူးၸေႃႇမိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လေးမျႅတ်ႉၼႃႇ
329 ဢူးဝိၼ်းၸေႃႇမူဝ်း ႁိၼ်းတတႃႉ
330 ဢူးဢေးဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢိင်ႇၵပူႇ

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈမိူင်း / ၸႄႈတိူင်း
1 မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
2 ဢူးတဵင်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
3 ဢူးၸူဝ်းၼႅင်ႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
4 တွၵ်ႇတႃႇၶုၼ်ဝိၼ်းတွင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
5 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
6 တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမၵျီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
7 ဢူးမိၼ်းသူၺ်ႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
8 တေႃႇၶိၼ်ႇၼိၼ်းထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
9 ဢူးၶေႃးတဵင်ႉ ပႃႇတႂ်ႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ (ၶၢင်) မၢႆ (9)
10 ဢူးဢၼ်ႇဝၢၼ်ႇၶၢၼ်းၸေႃႇတၼ်ႇ (ႁ) ၸေႃႇတၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
11 ဢူးဢိၼ်ႇထူင်ႇၶႃးၼေႃႇသၢမ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
12 ဢူးၸႄႇၶွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
13 ဢူးလႃႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်
14 ၸေႃးၵျွၼ်ႇဢႄးလ်ပၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
15 ဢူးၵျေႃႇတၢၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢႆ (3)
16 ဢူးဢေးသူၺ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢႆ (4)
17 လုင်းၸၢႆးပၢင်ႇၾႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
18 တေႃႇၶိၼ်ႇတၢၼ်းၼု ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
19 ဢူးပေႃးလ်သႅင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
20 ဢူးတူႇရႄႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မၢႆ (8)
21 ၸေႃးဢႃးလ်တူဝ်ႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မၢႆ (9)
22 ဢူးရေႃးပတ်ႉၺေးရႄႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် မၢႆ (10)
23 ဢူးၽျႄႇရႄႇလ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
24 ဢူးၶုၼ်သူၺ်ႇထီး(ႁ)သူၺ်ႇထီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
25 ၸေႃးပီႇၸၢၼ်ႇတဵင်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
26 တွၵ်ႇတႃႇမျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
27 ၸေႃးငူၺ်ႇၸေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
28 ၸေႃးယႂႃးၽွင်ဢႂႃ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
29 လုင်းၸၢႆးတၢၼ်းၼႅင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢႆ (5)
30 ၸေႃးမူဝ်းမျိၼ်ႉ (ႁ) သိၼ်ႇမျူႇရႄႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
31 ၸေႃးတၢၼ်းထုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
32 ၸေႃးၶျိတ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
33 ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
34 တွၵ်ႇတႃႇၼေႃႇၶရိတ်ႉၸ်ထုၼ်း(ႁ)ဢႃးၵႃႇမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
35 မၢၼ်းဝိၼ်းၶႅၼ်ႇတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
36 ၸေႃးၵျေႃႇမိၼ်းထူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
37 ဢူးႁၢၼ်ၶၢၼ်ႉလျႅၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
38 ဢူးထၢၼ်ႇတူဝ်းၵျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
39 ဢူးၵျိၼ်ႉသွမ်းမၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
40 ဢူးႁႄးတုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
41 တေႃႇၶိၼ်ႇသူၺ်ႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
42 တွၵ်ႇတႃႇငၢႆးတမ်ႇမွင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
43 ဢူးဝူၺ်ႉတိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
44 ဢူးပျေႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
45 ဢူးလႃးလ်မိၼ်းထၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
46 ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထိဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
47 တွၵ်ႇတႃႇဢေးဢေးငွၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
48 ဢူးငွၼ်ႇဝူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
49 ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း
50 ဢူးၸေႃႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
51 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
52 ဢူးဝိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
53 ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
54 ဢူးၵျေႃႇတွင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
55 ဢူးထၢၼ်ၸေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
56 တေႃႇတီႇတႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
57 ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
58 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
59 တေႃႇၶိၼ်ႇၸုလႅင်ႇထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
60 ဢူးမိၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
61 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းထဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
62 ဢူးၶိၼ်ႇမျူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
63 တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
64 ဢူးၵျေႃႇၸေယႃႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
65 တေႃႇဢူင်ႇမႃႇၶိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
66 ဢူးထေးလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
67 ဢူးၸေႃႇႁဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
68 တေႃႇတီႇတႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
69 ဢူးယႄးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ(ႁ)ၽူဝ်းလပျေႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
70 ဢူးမျႅတ်ႉၽျူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
71 ဢူးတိၼ်ႇဝူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
72 ဢူးမိၼ်းၸေႃႇတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
73 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
74 မၢႆ (2)
75 ဢူးမိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
76 ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
77 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
78 တွၵ်ႇတႃႇမျူဝ်းၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
79 ဢူးၸေႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
80 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉၶျိတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
81 ဢူးဢေးၶျူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
82 ဢူးယႄးမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
83 တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
84 ဢူးဝိၼ်းၵျႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
85 ဢူးပျူးလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
86 ဢူးၸၢၼ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
87 ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
88 တွၵ်ႇတႃႇငူၺ်ႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
89 ဢူးၶိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
90 ဢူးဢွင်ႇၵျီႇၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
91 ဢူးဝိၼ်းတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
92 ဢူးယႄးတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
93 ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
94 တေႃႇလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
95 တေႃႇတၢၼ်းတၢၼ်းဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
96 ဢူးမျႅတ်ႉၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
97 တေႃႇလႃႉထေး(ႁ)တေႃႇဢူင်းၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
98 ဢူးၵျေႃႇတူၵ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
99 ဢူးသၢၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
100 ဢူးဝိၼ်းၵူဝ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
101 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
102 ပႃႇမွၵ်ႉၶတွၵ်ႇတႃႇတၢၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
103 ဢူးၽူင်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
104 ဢူးဢွင်ႇတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
105 ဢူးဢွင်ႇမျူဝ်းလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
106 ဢူးၺီႇၺီႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
107 ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
108 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
109 ဢူးၶိၼ်ႇၸေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
110 ဢူးလိၼ်းတိၼ်ႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
111 ဢူးထေးၼႅင်ႇ (ႁ) ၼႅဝ်းဢမ်သဝ် ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း မၢႆ (3)
112 ဢူးဢေးမိၼ်းႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
113 ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
114 ၼႅင်ႇသီႇႁႃႉ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း မၢႆ (6)
115 မီႇလဝီႇႁၢၼ်ႇ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း မၢႆ (7)
116 တေႃႇမျႅတ်ႉတီႇတႃႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
117 ဢူးလႃႉမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးလႃႉမျိၼ်ႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
118 ဢူးၸူဝ်းတီႇႁႃႉ (ႁ) မွင်ႇတူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
119 တေႃႇသီႇရိရတၼႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
120 တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
121 တေႃႇၶိၼ်ႇလႃႉမျႅင်ႇ (ႁ) တေႃႇၶိၼ်ႇတၢၼ်းယ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
122 ဢူးၵျေႃႇလႅင်ႇထူး ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢႆ (2)
123 ဢူးထုၼ်းဢွင်ႇၵျေႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢႆ (3)
124 မၢႆ (4)
125 မၢႆ (5)
126 မၢႆ (6)
127 မၢႆ (7)
128 မၢႆ (8)
129 မၢႆ (9)
130 မၢႆ (10)
131 ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
132 ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢႆ (12)
133 တေႃႇၽျူႇၽျူႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
134 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇမိၼ်း (ႁ) ဢူးမိၼ်းမွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
135 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇသျဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
136 ဢူးဢေးပူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
137 တွၵ်ႇတႃႇမျႅတ်ႉၺႃႇၼၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
138 ဢူးၼေႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
139 ဢူးဢႃႇၵႃႇမျူဝ်းထႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
140 ဢူးၵျေႃႇၸိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
141 ဢူးၵျေႃႇၸူဝ်းမူဝ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
142 တွၵ်ႇတႃႇထေးလႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
143 ဢူးပႃႉမျူဝ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
144 တေႃႇမျႃႉမျူဝ်းဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)
145 ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈမိူင်းတႆး
146 ၸၢႆးဝုၼ်းသႅင် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
147 ဢူးဝီႇလ်သိၼ်ႇမူဝ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢႆ (3)
148 ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
149 ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) မၢႆ (5)
150 ၼၢင်းမူၼ်းၸိင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
151 ၸၢႆးဝိၼ်းဢေး(ႁ)ၸၢႆးထုၼ်းဢေး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မၢႆ (7)
152 ဢူးမွင်ႇၶႅင်ႇ(ႁ)ဢူးဢူင်းၶႅင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း(ပလွင်ႈ) မၢႆ (8)
153 တေႃႇမႃႉမႃႉလေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
154 ၶုၼ်ဢွင်ႇၵျေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ မၢႆ (10)
155 ဢူးဢၢႆႈၼၢတ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢႆ (11)
156 ဢူးဢွင်ႇတၢၼ်းထုတ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မၢႆ (12)
157 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (1) ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ
158 ဢူးၵျေႃႇၼီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (2)
159 ဢူးတိၼ်ႇထုတ်ႉလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (3)
160 တေႃႇမေႇတၢၼ်းၼွႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (4)
161 ဢူးတၢၼ်းသွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (5)
162 ဢူးၸီႇတူႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (6)
163 ဢူးတၢၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (7)
164 ဢူးမၢၼ်းထုၼ်းၵျႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (8)
165 တွၵ်ႇတႃႇပျေႉၽျူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (9)
166 ဢူးၶျၢၼ်းၺဵင်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (10)
167 ဢူးၸေႇယႃႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (11)
168 ဢူးဝႅင်းမွင်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢႆ (12)

လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈ ၸႄႈတိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸႄႈမိူင်းၶၢင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 တွၵ်ႇတႃႇမၼၢမ်ႇတူးၵျႃႇ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ဢိၼ်ႇၸၢင်းယၢင်ႇ (1)
2 တေႃႇမရၢၼ်ႇၵျႃႇသၢႆးၶွင် သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် ဢိၼ်ႇၸၢင်းယၢင်ႇ (2)
3 ဢူးဝိၼ်းၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ (1)
4 ဢူးၼေႃႇလီႇ(ႁ)ၸၶွင်ႇၶမ်းယႄႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝဵင်းမႂ်ႇ (2)
5 ဢူးတိၼ်ႉၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃၵၢၼ်ႉ (1)
6 ဢူးလသၢႆး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃၵၢၼ်ႉ (2)
7 ဢူးယိၼ်ထၢၼ်သိၼ်ႇဝေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၵ်ႇၸၢင်းပေႃး (1)
8 ၸဝ်ႈၼွႆႉၶုၼ်သႅင်ၶမ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၵ်ႇၸၢင်းပေႃး (2)
9 တေႃႇတွင်ၼေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျီႇၽုၺ်ႇ (1)
10 ဢူးၸၶူင်ႇယဵင်းသွင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ (ၶၢင်) ၶျီႇၽုၺ်ႇ (2)
11 ဢူးမိၼ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈၸေႈ (1)
12 ဢူးဢေးမိၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မၢၼ်ႈၸေႈ (2)
13 ဢူးဢိၼ်ႇသျၢၼ်းသၢၼ်းဢွင်ႇ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် သုမ်ႇပရႃႇပုမ်ႇ (1)
14 သုမ်ႇပရႃႇပုမ်ႇ (2)
15 ဢူးၵွင်သၢႆးလႃႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ တႃႈၼၢႆး (1)
16 ဢူးၸေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႈၼၢႆး (2)
17 ဢူးဝေႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းၵွင်း (1)
18 တေႃႇသီႇရိလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းၵွင်း (2)
19 ဢူးဢွင်ႇတိၼ်း (ႁ) ဢူးၸေႃႇတိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈမေႃႇ (1)
20 တေႃႇၸႃႇၶျီႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈမေႃႇ (2)
21 ဢူးသုတ်ႉၼွင် ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းၶၢင် မိူင်းမွၵ်ႇ (1)
22 ဢူးၸၢႆးဢွင်ႇလၢတ်ႉ (ႁ) ဢူးထုၼ်းၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမွၵ်ႇ (2)
23 ဢူးယေႃးသီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူႇတႂ်း (1)
24 ဢူးတဵင်ႇၶၢၼ်ၽူင် (ႁ) ၶၢၼ်လင် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူႇတႂ်း (2)
25 ဢူးတႅင်ႇလွၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သေႃႉလေႃႇ (1)
26 တေႃႇၶေႃမႃဝူ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သေႃႉလေႃႇ (2)
27 တွၵ်ႇတႃႇၶႅတ်ႉဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈၼႃး (1)
28 ဢူးၼေႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈၼႃး (1)
29 တေႃႇတႅတ်ႉတူႇၸႃႇၶႅင်ႇ (ႁ) တႅတ်ႉထႃးၼိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းယၢင်း (1)
30 ဢူးမျူဝ်းမျူဝ်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းယၢင်း (2)
31 ဢူးၸေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁူၺ်ႈၵူႈ (1)
32 ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁူၺ်ႈၵူႈ (2)
33 ဢူးသူၺ်ႇလေး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလိသေႃး ၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး (1)
34 ဢူးၽီရမ်သႃး ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး (2)
35 ဢူးၶျၢၼ်ႇတၼ်ၶိၼ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၼွင်မူၼ်း (1)
36 ဢူးမလွင်ႇဢွင်ႇရမ် ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၼွင်မူၼ်း (2)

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးၸူဝ်းယႄႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ဝေႃးလၶႄႉ (1)
2 ဢူးတၢၼ်းထုတ်ႉဢွင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ဝေႃးလၶႄႉ (2)
3 ဢူးတဵင်းဢွင်ႇ (ႁ) ၸႄးယႄႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီးမေႃႉသူဝ်ႇ (1)
4 ဢူးၵေႃႇမရီႇၶိၼ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီးမေႃႉသူဝ်ႇ (2)
5 ဢူးမၢႆႇၵႄႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် သျႃးတေႃး (1)
6 တေႃႇၶိၼ်ႇမႃႇဝိၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ သျႃးတေႃး (2)
7 ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႄႈၸႄႉ (1)
8 ဢႄႇလ်ၽွင်းသျူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႄႈၸႄႉ (2)
9 ဢူးတႅတ်ႇၼႅင်ႇထုၼ်း (ႁ) ဢူးတႅတ်ႉၼွင်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွႆၶေႃ (1)
10 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၽျူႇ (ႁ) ဝႃးတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွႆၶေႃ (2)
11 ဢူးတႄးယႄႇ ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၽရူးသူဝ်ႇ (1)
12 တေႃႇဢႄႇဝလိၼ်း ပႃႇတီႇ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၽရူးသူဝ်ႇ (2)
13 ဢူးၵုၺ်းတီးၼူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃသွင်း (1)
14 ၸေႃးၸတႅင်ႇလူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃသွင်း (2)

ၸႄႈမိူင်းယၢင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ၸေႃးၶရိတ်ႉသ်တူဝ်ႇၾႃႇ ပႃႇတီႇၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီး (1)
2 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇထူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇတွင်ႇၵျီး (2)
3 တေႃႇၽျူႇၸိၼ်ႇဢိ (ႁ) တေႃႇဢိဢိမုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်းပွႆႉ (1)
4 ဢူးၸေႃးၶျိတ်ႉၶိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်းပွႆႉ (2)
5 ဢူးဢၢႆႈၵျၢၼ်ႇၶမ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျႃႉဝတီႇ (1)
6 တွၵ်ႇတႃႇၵွင်းမျႅတ်ႉၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျႃႉဝတီႇ (2)
7 ဢူးၸေႃးမျိၼ်ႉဢူး ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၽႃပွၼ် (1)
8 ဢူးၸေႃးမျူဝ်းမျိၼ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၽႃပွၼ် (2)
9 ၼၢင်းတူႇၸႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ (1)
10 ဢူးမိၼ်းၵူဝ်ႇၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉၵရဵၵ်ႉ (2)
11 ဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇဝေႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး (1)
12 ဢူးတိၼ်ႇမျူဝ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး (2)
13 ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃဢၢင်ႇ (1)
14 ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽႃဢၢင်ႇ (2)

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးထၢၼ်တႂိၼ်းပွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တိတိမ် (1)
2 ဢူးမၢၼ်ႇႁိၼ်းတႃးလ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တိတိမ် (2)
3 ဢူးၶျၢၼ်ႇႁမ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်တလၢၼ် (1)
4 တေႃႇၼီႇသူၺ်ႇလျႅၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်တလၢၼ် (2)
5 ဢူးထၢၼ်ႇၵျူင်း (ႁ) သၢၼ်ႇၼီႇၸႃႇႁူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁႃးၶႃး (1)
6 ဢူးသျၢၼ်ႇမၢၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶျၢင်း ႁႃးၶႃး (2)
7 ဢူးၵၢမ်းၶင်းမၼ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တုၼ်းၸၢင် (1)
8 ဢူးပၢဝ်လုၼ်းမိၼ်ႉထၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸူဝ်မီး တုၼ်းၸၢင် (2)
9 ဢူးထၢၼ်ၶျွၼ်ၽေႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းတတ်ႉ (1)
10 ဢူးႁူင်းၼၢႆး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းတတ်ႉ (2)
11 ဢူးရႃႇလ်ၼိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၾလမ်း (1)
12 ဢူးသလၢႆးလျႅၼ်းလွႆ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၾလမ်း (2)
13 ဢူးၵီးဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ (1)
14 ဢူးၽူၺ်ဢႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇပႅတ်ႉလႅတ်ႉ (2)
15 ဢူးပႃႇထၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မတူႇပီႇ (1)
16 ဢူးဝီၵေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မတူႇပီႇ (2)
17 ဢူးၸူဝ်းထႅတ်ႉ(ႁ)သလၢႆးမႄးလု ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလႅတ်ႉဝ (1)
18 ဢူးမျူဝ်းထတ်ႉ(ႁ)သလၢႆးမျူဝ်းထၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလႅတ်ႉဝ (2)

ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးတေႇၸၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိၼ်းမူႇ (1)
2 တေႃႇၼီႇလႃႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိၼ်းမူႇ (2)
3 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပုတလိၼ်ႇ (1)
4 တွၵ်ႇတႃႇၵျေႃႇၸေႇလိၼ်း(ႁ)ၸေလိၼ်းမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပုတလိၼ် (2)
5 ဢူးတႅတ်ႉၶျၢၼ်းၺဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွင်ႇ (1)
6 တေႃႇဢေးမျႅတ်ႉမုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွင်ႇ (2)
7 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႅတ်လႅတ်ႉ (1)
8 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႅတ်လႅတ်ႉ (2)
9 တေႃႇဢမႃႇၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မူင်ႇယႂႃႇ (1)
10 တေႃႇဢွင်ႇၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မူင်ႇယႂႃႇ (2)
11 ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉၶိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွင်းဢူး (1)
12 ဢူးဝိၼ်းတၢၼ်ႉၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွင်းဢူး (2)
13 ဢူးသူၺ်ႇထေး (ႁ) ဢူးသႂိၼ်ႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၼီႇ (1)
14 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၼီႇ (2)
15 တေႃႇတိၼ်းတိၼ်းၵျူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶိၼ်ႇဢူး (1)
16 ဢူးၵျေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶိၼ်ႇဢူး (2)
17 ဢူးတၢၼ်းၺုၼ်ႉ (ႁ) တၢၼ်းၺုၼ်ႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇဢူး (1)
18 ဢူးမျိၼ်ႉထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇဢူး (2)
19 တေႃႇၼိၼ်းၶႅင်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီႇပႄးယိၼ်း (1)
20 ဢူးမူဝ်းမိၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီႇပႄးယိၼ်း (2)
21 ဢူးၵျေႃႇယိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၸႄႇ (1)
22 ဢူးမိၼ်းလႂိၼ်ႇ (ႁ) ဢူးမျိၼ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၸႄႇ (2)
23 ဢူးၸေႃႇထႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလႄး (1)
24 ဢူးၵျီႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလႄး (2)
25 ဢူးပူဝ်းတၢၼ်းၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢၢင်းတေႃႇ (1)
26 ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢၢင်းတေႃႇ (2)
27 ဢူးၸေႃႇလိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝဵင်းသိူဝ် (1)
28 တေႃႇၶႅင်ႇၶႅင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝဵင်းသိူဝ် (2)
29 တေႃႇၶိၼ်ႇမူၺ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢင်းၵၢင်း (1)
30 ဢူးဢွင်ႇထုၼ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢင်းၵၢင်း (2)
31 ဢူးမျိၼ်ႉၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူပ်းမိုဝ်း (1)
32 ဢူးမႅတ်းဢႃႇလ် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူပ်းမိုဝ်း (2)
33 ဢူးမွင်ႇတေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶမ်းတီႈ (1)
34 ဢူးတဵင်းလႅင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶမ်းတီႈ (2)
35 တေႃႇၶိၼ်ႇၼိၼ်းယီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ (1)
36 တေႃႇဢေးၸၼ်ႇတႃႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ (2)
37 ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သႃးလိၼ်းၵျီး (1)
38 ဢူးဢွင်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သႃးလိၼ်းၵျီး (2)
39 ဢူးတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇသႃ (1)
40 ဢူးဝိၼ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇသႃ (2)
41 ဢူးတၢၼ်းလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်ၵႆႇၽူႈ (1)
42 ဢူးတၢၼ်းလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်ၵႆႇၽူႈ (2)
43 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽွင်းပၢင်ႇ (1)
44 ဢူးၸူဝ်းၸူဝ်းဝိၼ်း (ႁ) ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽွင်းပၢင်ႇ (2)
45 ဢူးၵျေႃႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျုၼ်းလႃႉ (1)
46 ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျုၼ်းလႃႉ (2)
47 တေႃႇၽျူႇၽျူႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃလၢင်း (1)
48 ဢူးတိၼ်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃလၢင်း (2)
49 တေႃႇလတ်ႉလတ်ႉမူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလဵၵ်း (1)
50 ဢူးလႅင်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလဵၵ်း (2)
51 ဢူးၵျေႃႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄႇသျီး (1)
52 ဢူးယိထိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄႇသျီး(2)
53 ဢူးၸူဝ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈၵႅင်း (1)
54 ဢူးၸေႃႇလႅင်ႇတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸႄႈၵႅင်း (2)
55 ဢူးမူဝ်းၵျေႃႇတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇပူဝ်ႇ (1)
56 တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇပူဝ်ႇ (2)
57 ဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႉပလူႇ (1)
58 ဢူးၼေႇၸိၼ်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႉပလူႇ (2)
59 တွၵ်ႇတႃႇၸေႃႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢယႃႇတေႃႇ (2)
60 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢယႃႇတေႃႇ (2)
61 ဢူးၸူဝ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီႈၶင်ႉ (1)
62 ဢူးတဵင်းႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တီႈၶင်ႉ (2)
63 ဢူးဝိၼ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမွၵ်ႇ (1)
64 ဢူးၺီႇၺီႇႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမွၵ်ႇ (2)
65 တေႃႇတၢၼ်ႉဝေႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလိုဝ်း (1)
66 ဢူးပွႆႉႁူၵ်ႉထၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလိုဝ်း (2)
67 ဢူးဢွင်ႇတၢၼ်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵလေးဝ (1)
68 ဢူးထုၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵလေးဝ (2)
69 ဢူးၵျေႃႇသူၺ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း (1)
70 ဢူးမျိၼ်ႉထၢႆႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း (2)
71 ဢူးရူႇၸၢၼ်ႇၵျူး ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ လႁႄႇ (1)
72 ဢူးၵႄႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႁႄႇ (2)
73 ဢူးၸဵင်းမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢၼ်းယုၼ်း (1)
74 ဢူးလေႃႇယူင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢၼ်းယုၼ်း (2)

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးပူဝ်ႇထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွင်းလူင်း (1)
2 ဢူးမျိၼ်ႉၸၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွင်းလူင်း (2)
3 တေႃႇယုယုဝႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တယႅတ်ႉၶျွင်း (1)
4 တေႃႇသီႇသီႇၸၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တယႅတ်ႉၶျွင်း (2)
5 ဢူးဢွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထဝႄႇ (1)
6 တေႃႇမူဝ်းမူဝ်းတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထဝႄႇ (2)
7 ဢူးၸႃႇၼီႇမျူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျဵၵ်ႉ (1)
8 တေႃႇယီႇယီႇၶျူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျဵၵ်ႉ (2)
9 ဢူးၵျေႃႇမိၼ်း (ႁ) ဢူးၽူဝ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလေႃး (1)
10 ဢူးဢိၼ်းသျဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပလေႃး (2)
11 ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ႁ) မၢၼ်းမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူၵ်ႉပျိၼ်း (1)
12 ဢူးၶိၼ်ႇၼွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူၵ်ႉပျိၼ်း (2)
13 ဢူးဢွင်ႇမျႅတ်ႉထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျုၼ်းၸု (1)
14 တွၵ်ႇတႃႇထူးၼေႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျုၼ်းၸု (2)
15 ဢူးၵျေႃႇတႅတ်ႉၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉတွင်း (1)
16 ဢူးမျိၼ်ႉမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉတွင်း (2)
17 ဢူးလႃႉထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၽျူႇ (1)
18 ဢူးၵျီႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၽျူႇ (2)
19 ဢူးဢွင်ႇတူႇရ (ႁ) ၼွင်ႇၼီႇငႄႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၼိၼ်းတႃႇယီႇ (1)
20 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇႁဵင်း (ႁ) ပူဝ်ႇၼီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၼိၼ်းတႃႇယီႇ (2)

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးဝိၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇတွင်ႇ (1)
2 ဢူးဢူင်းတႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇတွင်ႇ (2)
3 ဢူးမိၼ်းထႅတ်ႉတႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၼၢတ်ႉပိၼ်ႇ (1)
4 ဢူးမျူဝ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၼၢတ်ႉပိၼ်ႇ (2)
5 ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ (1)
6 ဢူးၺီႇၺီႇထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ (2)
7 ဢူးလိၼ်းလိၼ်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတၵႃး (1)
8 ဢူးၵျီႇၸိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတၵႃး (2)
9 ဢူးဢေးမိၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇငူႇ (1)
10 ဢူးမူဝ်းမၶ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇငူႇ (2)
11 ဢူးၸေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွင်းတီႇ (1)
12 ဢူးထုၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွင်းတီႇ (2)
13 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇယိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅတ်ႉပတၢၼ်း (1)
14 ဢူးမျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅတ်ႉပတၢၼ်း (2)
15 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ (1)
16 ဢူးၵျွတ်ႉလေးၼီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ (2)
17 ဢူးတႅတ်ႉမိၼ်းၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွၵ်ႉၶွင်း (1)
18 ဢူးဝိၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွၵ်ႉၶွင်း (2)
19 ဢူးထႅတ်ႇထႅတ်ႉၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႄးၵူင်း (1)
20 တေႃႇမေႇဢူးၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႄးၵူင်း (2)
21 တေႃႇၶိၼ်ႇဢေးယီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸီးၵူင်း (1)
22 ဢူးမိၼ်းမိၼ်းထၢႆႉ (ႁ) တႃႇတီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸီးၵူင်း (2)
23 ဢူးၺုၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႃႇၵိူဝ် (1)
24 ဢူးတဵင်းတၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႃႇၵိူဝ် (2)
25 ဢူးၺုၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵဝ (1)
26 ဢူးမျူဝ်းၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵဝ (2)
27 ဢူးမွင်ႇတီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝေႃး (1)
28 တေႃႇယီႇယီႇထၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝေႃး (2)
29 ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႅၵ်ႉဢူး (1)
30 ဢူးတူႇရၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႅၵ်ႉဢူး (2)
31 ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ (1)
32 တေႃႇလႃႉလႃႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇၵျိၼ်ႇ (2)
33 ဢူးၸီႇတူႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉၵျီး (1)
34 တေႃႇမေႇတူႇၽျူဝ်း (ႁ) ယမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉၵျီး (2)
35 ဢူးၵျေႃႇၸေႇယႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူၵ်ႉတႂိၼ်း (1)
36 ဢူးထေးလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူၵ်ႉတႂိၼ်း (2)
37 တေႃႇၸိၼ်ႇမူဝ်းထၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢၼ်းတွင်း (1)
38 တေႃႇပႃႉပႃႉႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢၼ်းတွင်း (2)
39 တေႃႇတဵင်ႇၼၼ်ႇတႃႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သႃႇယႃႇဝတီႇ (1)
40 ဢူးၵျေႃႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သႃႇယႃႇဝတီႇ (2)
41 ဢူးဢွင်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းလႃႉ (1)
42 ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းလႃႉ (2)
43 ဢူးမွင်ႇဢွင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢတ်ႉတလိၼ်း (1)
44 ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢတ်ႉတလိၼ်း (2)
45 တွၵ်ႇတႃႇၵျေႃႇၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇတႃႇသျေႇ (1)
46 ဢူးဝိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇတႃႇသျေႇ (2)
47 ဢူးတႅတ်ႉၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽျူး (1)
48 ဢူးဢွင်ႇမျူဝ်းတိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးမျူဝ်းတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽျူး (2)
49 ဢူးတႅတ်ႉဝိၼ်းလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇ (1)
50 ဢူးၵျေႃႇၸေႇယ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇ (2)
51 ဢူးမွင်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ (1)
52 ၸေႃးတူႇရဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢူၵ်ႉၽူဝ်ႇ (2)
53 ဢူးဢေးဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မူဝ်းၺူဝ်ႇ (1)
54 ဢူးဝိၼ်းၵူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မူဝ်းၺူဝ်ႇ (2)
55 ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ (1)
56 ဢူးတိၼ်ႇထုတ်ႉ (ႁ) ၽူဝ်းငႄႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျူဝ်ႉပိၼ်ႇၵွၵ်ႉ (2)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးလႃႉမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း (1)
2 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း (2)
3 ဢူးတႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸလိၼ်း (1)
4 ဢူးတႅတ်ႉၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸလိၼ်း (2)
5 ဢူးတိၼ်ႇၼွႆႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တယႅတ်ႉ (1)
6 ဢူးၸေႃႇမူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တယႅတ်ႉ (2)
7 ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းတူင်း (1)
8 တေႃႇဢေးမူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းတူင်း (2)
9 ဢူးၵျေႃႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၵူၺ်း (1)
10 တေႃႇၶိၼ်ႇၶျူဝ်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၵူၺ်း (2)
11 ဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ(ႁ)ဢွင်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး (1)
12 တေႃႇတိၼ်းတိၼ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး (2)
13 ဢူးမျူဝ်းမျိၼ်ႉၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျူဝ်ႉတိတ်ႉ (1)
14 ဢူးၸေႃႇမျူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျူဝ်ႉတိတ်ႉ (2)
15 ဢူးတွင်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ (1)
16 တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမွင်ႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ (2)
17 ဢူးၵျေႃႇၸႂၢၼ်းယီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းပူး (1)
18 ဢူးၵျေႃႇငူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းပူး (2)
19 ဢူးၸေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢမ်ႇမ (1)
20 ဢူးမျိၼ်ႉဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢမ်ႇမ (2)
21 ဢူးယၢၼ်ႇမျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သိၼ်ႇပွင်ႇဝႄး (1)
22 ဢူးၵျေႃႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သိၼ်ႇပွင်ႇဝႄး (2)
23 ဢူးၸေႃႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢွင်ႇလၢၼ်ႇ (1)
24 ဢူးဢေးၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢွင်ႇလၢၼ်ႇ (2)
25 တေႃႇတႅတ်ႉမုၼ်ႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၽျူႇ (1)
26 ဢူးၸဵင်ႇဢွင်ႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၽျူႇ (2)
27 ဢူးဝိၼ်းတေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သေႃး (1)
28 ဢူးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သေႃး (2)
29 ဢူးဢွင်ႇမျူဝ်းထုၼ်း (ႁ) ဢူးဢွင်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငၽႄး (1)
30 ဢူးၵျေႃႇတူႇရၸူဝ်း (ႁ) ဢူးၺီႇပုလေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငၽႄး (2)
31 ဢူးလႅင်ႇမျိၼ်ႉတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းလႃႉ (1)
32 တွၵ်ႇတႃႇယႄးထုၼ်းၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိၼ်းလႃႉ (2)
33 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႂိၼ်ႉၽျူႇ (1)
34 ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႂိၼ်ႉၽျူႇ (2)
35 တေႃႇၺူဝ်ႇၺူဝ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸေႇတုၵ်ႉတရႃႇ
36 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸေႇတုၵ်ႉတရႃႇ
37 ဢူးၵျေႃႇမူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၸၵျူဝ်ႇ (1)
38 ဢူးမိၼ်းႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၸၵျူဝ်ႇ (2)
39 ဢူးတႅတ်ႉၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျႅင်ႇ (1)
40 ဢူးဝိၼ်းထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျႅင်ႇ (2)
41 တေႃႇၸေႃးဢေးမုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွၵ်ႉ (1)
42 ဢူးတၢၼ်းတိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွၵ်ႉ (2)
43 တေႃႇထေးထေးလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၶူၵ်ႉၵူႇ (1)
44 တေႃႇၸိၼ်ႇၼီႇၼီႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၶူၵ်ႉၵူႇ (2)
45 ဢူးဢွင်ႇတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွၵ်ႉ (1)
46 တေႃႇမျိၼ်ႉၸၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွၵ်ႉ (2)
47 ဢူးမျိၼ်ႉၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႉၵေႃး (1)
48 ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႉၵေႃး (2)
49 ဢူးၸေႃႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထီးလိၼ်း (1)
50 တေႃႇယိၼ်ႇယိၼ်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထီးလိၼ်း (2)

ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးၸေႃႇမျိၼ်ႉမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢမရပူႇရ (1)
2 ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢမရပူႇရ (2)
3 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မတယႃႇ (1)
4 ဢူးမိၼ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မတယႃႇ (2)
5 တေႃႇယိၼ်ႇယိၼ်ႉမျႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸိၼ်ႉၵူး (1)
6 ဢူးသၢၼ်းဝိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸိၼ်ႉၵူး (2)
7 ဢူးယႄးမိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉသႄႇ (1)
8 ဢူးဢွင်ႇၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉသႄႇ (2)
9 ဢူးလႂိၼ်ႇမွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မဵၵ်ႉထီႇလႃႇ (1)
10 ဢူးၼေႇထုၼ်းဝိၼ်း (ႁ) ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၵျီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မဵၵ်ႉထီႇလႃႇ (2)
11 ဢူးၶျိတ်ႉမိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မလႅင်ႇ (1)
12 တေႃႇတီႇတႃႇၺဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မလႅင်ႇ (2)
13 ဢူးၸႃႇၼီႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ (1)
14 ဢူးၸေႃႇၸေႃႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ (2)
15 တွၵ်ႇတႃႇၶျိတ်ႉၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ (1)
16 ဢူးၸေႃႇမွင်ႇ (ႁ) ၸေႃႇမွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ (2)
17 ဢူးမိၼ်းမိၼ်းၼီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တတႃးဢူး (1)
18 ဢူးၸၢၼ်းယုမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တတႃးဢူး (2)
19 ဢူးဢေးၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉပတွင်း (1)
20 ဢူးမျူဝ်းသူၺ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉပတွင်း (2)
21 ဢူးၸူဝ်းမိၼ်းထႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝၢၼ်းတႂိၼ်း (1)
22 ဢူးထုၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝၢၼ်းတႂိၼ်း (2)
23 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပတဵင်ႇၵျီး (1)
24 ဢူးမွင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပတဵင်ႇၵျီး (2)
25 ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်ႇဢူး (1)
26 ဢူးဢမူဝ်း (ႁ) တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇမွင်ႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်ႇဢူး (2)
27 ဢူးမိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိတ်ႉတႃး (1)
28 ဢူးပူဝ်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိတ်ႉတႃး (2)
29 ဢူးဝိၼ်းလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼထူဝ်းၵျီး (1)
30 ဢူးၸဵင်ႇၵျေႃႇမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼထူဝ်းၵျီး (2)
31 ဢူးၼေႇလိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပေႃႇပွႆႇ (1)
32 တေႃႇၼေႇၶျီႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပေႃႇပွႆႇ (2)
33 ဢူးတူႇရလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ (1)
34 တွၵ်ႇတႃႇၸူဝ်းတၢၼ်း(ႁ)ၵျေႃႇၸူဝ်းတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ (2)
35 ဢူးတူႇရလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ (1)
36 တွၵ်ႇတႃႇၸူဝ်းတဵင်း (ႁ) ၵျေႃႇၸူဝ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢၼ်းဢေးတႃႇၸၢၼ်ႇ (2)
37 ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ (1)
38 ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ (2)
39 ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငၸုၼ်ႇ (1)
40 ဢူးၵျေႃႇၸူဝ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငၸုၼ်ႇ (2)
41 ဢူးတၢၼ်းထုၼ်းဢွင်ႇ(ႁ)တႄးၼွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ
42 ဢူးမျိၼ်ႉမူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ (2)
43 ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ (1)
44 ဢူးလႅင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸိၼ်ႉၵၢႆႇ (2)
45 ဢူးဝၢႆးၶျိတ်ႉဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇတႃႇ (1)
46 ဢူးၵျေႃႇမျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇတႃႇ (2)
47 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး (ႁ) ဢူးၵျေႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇဢူး (1)
48 ဢူးမျိၼ်ႉၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇဢူး (2)
49 တေႃႇတၢၼ်းထေး (ႁ) တေႃႇမီးမီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇၸီႇ (1)
50 တေႃႇၼေႇၼွႆႇဝိၼ်း (ႁ) ပဢၢႆႉမ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇၸီႇ (2)
51 ဢူးမျူဝ်းတိတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းၵုတ်ႈ (1)
52 ဢူးၸဵင်ႇထုၼ်းလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းၵုတ်ႈ (2)
53 ဢူးဢွင်ႇမျူဝ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယမႄးတိၼ်း (1)
54 ဢူးထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယမႄးတိၼ်း (2)
55 ဢူးမိၼ်းမိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တပဵၵ်ႉၵျိၼ်း (1)
56 ဢူးၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တပဵၵ်ႉၵျိၼ်း (2)

ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 တွၵ်ႇတႃႇထဵင်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလမႅင်ႇ (1)
2 တေႃႇၼွႆႇၼွႆႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလမႅင်ႇ (2)
3 ဢူးမျိၼ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ (1)
4 ၼႅင်ႇလယိတမ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း တၢၼ်ႇၽျူႇၸယႅတ်ႉ (2)
5 တေႃႇၶိၼ်ႇၵျေႃႉၽျူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မုတူင်ႇ (1)
6 ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း(ႁ)ၼႅင်ႇမွၼ်းရႃႇၸႃႇ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း မုတူင်ႇ (2)
7 တေႃႇၶိၼ်ႇမျူဝ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉမယေႃး (1)
8 တွၵ်ႇတႃႇၼႅင်ႇလႃႉဢွင်ႇ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ၵျႅၵ်ႉမယေႃး (2)
9 တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပီးလိၼ်း (1)
10 ဢူးၵျေႃႇမျူဝ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပီးလိၼ်း (2)
11 တွၵ်ႇတႃႇၶိၼ်ႇသွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ (1)
12 တွၵ်ႇတႃႇဢေးၸၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉထူဝ်ႇ (2)
13 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇၼႅင်ႇဢူး ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ၶျွင်းသူင်ႇ (1)
14 ဢူးတႅတ်ႉထုၼ်း(ႁ)ဢူးၸဵင်ႇၵလႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျွင်းသူင်ႇ (2)
15 တေႃႇၶႅင်ႇၶႅင်ႇလႄႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သထူင်ႇ (1)
16 တေႃႇမႃႇမႃႇၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သထူင်ႇ (2)
17 ဢူးထုၼ်းမိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွင်ႇ (1)
18 ဢူးၸေႃႇၸေႃႇထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပွင်ႇ (2)
19 ဢူးၶိၼ်ႇၸူဝ်း(ႁ)ၼႅင်ႇၶိၼ်ႇၸူဝ်း ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ယေး (1)
20 မိၼ်းဢွင်ႇထူး ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း ယေး (2)

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးဢွင်ႇတႃႇၼူဝ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ (1)
2 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢွင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ (2)
3 ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း (1)
4 ပူင်ႇၼႃးၵျုၼ်း (2)
5 မျွၵ်ႉဢူး (1)
6 မျွၵ်ႉဢူး (2)
7 ၵျွၵ်ႉတေႃႇ (1)
8 ၵျွၵ်ႉတေႃႇ (2)
9 မိၼ်းပျႃး (1)
10 မိၼ်းပျႃး (2)
11 မျေႇပူင်ႇ (1)
12 မျေႇပူင်ႇ (2)
13 ပွၵ်ႉတေႃး (1)
14 ပွၵ်ႉတေႃး (2)
15 ယတေႉတွင်ႇ (1)
16 ယတေႉတွင်ႇ (2)
17 မွင်ႇတေႃး (1)
18 မွင်ႇတေႃး (2)
19 ပူးတီးတွင်ႇ (1)
20 ပူးတီးတွင်ႇ (2)
21 ဢူးတဵင်းမျိၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼၢမ်းႁူဝ်ရၶႅင်ႇ ၵျွၵ်ႉၽျူႇ (1)
22 ဢူးတၢၼ်းလႂိၼ်ႇ ပႃႇတီႇၼၢမ်းႁူဝ်ရၶႅင်ႇ ၵျွၵ်ႉၽျူႇ (2)
23 ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ (1)
24 တေႃႇတိၼ်ႇယီႇ(ႁ)တေႃႇမႃႉတွင်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ မၢၼ်ႇဢွင်ႇ (2)
25 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ရမ်းပျႄး (1)
26 ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းသူၺ်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ရမ်းပျႄး (2)
27 ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇၼႅင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႉၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ဢၼ်း (1)
28 ဢူးၼႅင်ႇၵျွႆႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢၼ်း (2)
29 တၢၼ်ႇတွႆး (1)
30 ဢူးဝေႇၸၢၼ်ႇမျူဝ်းၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇတွႆး (2)
31 တွင်ႇၵူၵ်ႉ (1)
32 တေႃႇၶိၼ်ႇမျူဝ်းယိၼ်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ တွင်ႇၵူၵ်ႉ (2)
33 ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵႂႃႉ (1)
34 ဢူးၺီႇပု ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵႂႃႉ (2)

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 တေႃႇယိၼ်ႇယိၼ်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႃႉတႃႇ (1)
2 တေႃႇဢေးမျႃႉမျႃႉမျူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႃႉတႃႇ (2)
3 ဢူးၵျေႃႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးၵျေႃႇၵျီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၵၢၼ်း (1)
4 ဢူးႁၢၼ်ႇထူးဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၵၢၼ်း (2)
5 တေႃႇၶိၼ်ႇဝေႇဝေႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ (1)
6 တေႃႇတၼ်ႇတႃႇမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ (2)
7 တေႃႇဝိၼ်းပႃႉပႃႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူင်းၶႂႃႉ (1)
8 ဢူးမျူဝ်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူင်းၶႂႃႉ (2)
9 တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တလ (1)
10 ဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တလ (2)
11 တေႃႇသူၺ်ႇမူဝ်းၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတတႃး (1)
12 တေႃႇမျႃႉလႃႉၸၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတတႃး (2)
13 ဢူးၵျေႃႇၼၼ်ႇတဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇ (1)
14 ဢူးၶိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျိမျိၼ်ႇတႅင်ႇ (2)
15 ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်ႇ (1)
16 တေႃႇၶႅင်ႇမႃႇထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်ႇ (2)
17 တေႃႇၶိၼ်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ (1)
18 ဢူးတၢၼ်းတိၼ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၢၼ်းတပိၼ်ႇ (2)
19 ဢူးၸေႃႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ (1)
20 ဢူးလူႇမိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ (2)
21 ဢူးဢွင်ႇထူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူဝ်ႇတထွင်ႇ (1)
22 တေႃႇလႄႉလႄႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူဝ်ႇတထွင်ႇ (2)
23 မၢၼ်းဢွင်ႇၵူဝ်ႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇၵူင်း (1)
24 ဢူးဢွင်ႇမိၼ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵုၼ်းၶျၢၼ်ႇၵူင်း (2)
25 ဢူးမျူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸၢၼ်းၶျွင်း (1)
26 ဢူးတေႃႇတႃႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸၢၼ်းၶျွင်း (2)
27 တေႃႇၼီႇၼီႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႁၢၼ်း (1)
28 တေႃႇယီႇယီႇမျႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပႁၢၼ်း (2)
29 တေႃႇတႅတ်ႉထႃးၸုၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ (1)
30 ဢူးယၢၼ်ႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ (2)
31 ဢူးမူဝ်းမျိၼ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵူဝ်ႇၵူဝ်းၵျုၼ်း (1)
32 ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵူဝ်ႇၵူဝ်းၵျုၼ်း (2)
33 ဢူးတိၼ်ႇသျဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႅၵ်ႉၵျီး (1)
34 ဢူးလႂိၼ်ႇၸူဝ်းမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႅၵ်ႉၵျီး (2)
35 တေႃႇတိတ်ႉတိတ်ႉမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ (1)
36 ဢူးဢွင်ႇမျူဝ်းတၢၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ (2)
37 ဢူးတိၼ်ႇထုၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ (1)
38 တွၵ်ႇတႃႇပၢႆႇဢူဝ်ႇ (ႁ) တွၵ်ႇတႃႇၸူဝ်းဝိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ (2)
39 ဢူးၺီႇၺီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်း (1)
40 ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်း (2)
41 တေႃႇၼၢင်းတိၼ်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း (1)
42 တေႃႇတႅတ်ႉတႅတ်ႉမူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွၵ်ႉတၢၼ်း (2)
43 တေႃႇဢူင်ႇမႃႇထၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တုၼ်ႇတေး (1)
44 တွၵ်ႇတႃႇယီႇယီႇမုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တုၼ်ႇတေး (2)
45 တေႃႇတၼ်ႇတႃႇဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉမူး (1)
46 ဢူးၸေႃႇမိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵေႃႉမူး (2)
47 ဢူးၵျေႃႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တိင်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း (1)
48 ဢူးမွင်ႇဢွင်ႇဢူး (ႁ) ဢူးထဵၵ်ႉတိၼ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တိင်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း (2)
49 ဢူးၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ (1)
50 ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၢၼ်ႇလိၼ်ႇ (2)
51 ဢူးလႃႉတူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶယၢၼ်း (1)
52 ဢူးတဵင်းၸေႃႇလတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶယၢၼ်း (2)
53 ဢူးယၢၼ်ႇသျိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မယၢၼ်းၵူင်း (1)
54 တေႃႇမူဝ်းမူဝ်းၸုၵျီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မယၢၼ်းၵူင်း (2)
55 ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ (1)
56 ဢူးၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ (2)
57 ဢူးၸႃႇၼီႇမျူဝ်းၺုၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ သဵၵ်ႉၵၢၼ်း (1)
58 ဢူးၸိၼ်ႇမိၼ်းထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ သဵၵ်ႉၵၢၼ်း (2)
59 ဢူးမိၼ်းၼႅင်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၵျီး/ၶၼွင်ႇတူဝ်ႇ (1)
60 ဢူးတိၼ်ႇသၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ သဵၵ်ႉၵျီး/ၶၼွင်ႇတူဝ်ႇ (2)
61 ဢူးၸေႃးၼေလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇ (1)
62 ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းဢွၵ်ႇ (2)
63 ဢူးၸေႃႇဝိၼ်း (ႁ) ၵူဝ်ႇလတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢိၼ်းၸဵင်ႇ (1)
64 ဢူးဝေႇၽျူဝ်းႁၢၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢိၼ်းၸဵင်ႇ (2)
65 ဢူးဢွင်ႇသၢၼ်းဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇပီႇ (1)
66 ဢူးတၢၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇပီႇ (2)
67 တေႃႇမျႅတ်ႉမႃႇလႃႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄးၵူး (1)
68 တေႃႇၶိၼ်ႇမႃႇလႃႇမွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႄးၵူး (2)
69 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်ႇတႃႇယႃႇ (1)
70 ဢူးမျႅတ်ႉမိၼ်းတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႅင်ႇတႃႇယႃႇ (2)
71 တေႃႇဢေးၸၼ်ႇတႃႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢၼ်ႇၵိၼ်း (1)
72 ဢူးၺူဝ်ႇၵျီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢၼ်ႇၵိၼ်း (2)
73 ဢူးၼႅင်ႇငၢၼ်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇၵေႇတ (1)
74 ဢူးၵျေႃႇၸိၼ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇၵေႇတ (2)
75 ဢူးထေးဝိၼ်းဢွင်ႇ(ႁ)ဢူးပျူင်းၶျူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တေႃးပူင်ႇ (1)
76 ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တေႃးပူင်ႇ (2)
77 ဢူးလႃႉတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇမူၺ်ႇ (1)
78 ဢူးတဵင်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇမူၺ်ႇ (2)
79 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၸုၼ်ႇတွင်ႇ (1)
80 ဢူးတိၼ်ႉလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၸုၼ်ႇတွင်ႇ (2)
81 ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပပႄးတၢၼ်း (1)
82 တေႃႇၸူဝ်းပႃႉပႃႉလႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပပႄးတၢၼ်း (1)
83 ဢူးၸေႃႇၸေႃႇ(ႁ)ဢူးဢွင်ႇပျေႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢလူင်ႇ (1)
84 တေႃႇၼွႆႇၼွႆႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢလူင်ႇ (2)
85 တေႃႇဢေးဢေးမႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လၢၼ်းမတေႃႇ (1)
86 ဢူးၵျေႃႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လၢၼ်းမတေႃႇ (2)
87 ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵမႃႇယုတ်ႉ (1)
88 ဢူးလိၼ်းၼႅင်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵမႃႇယုတ်ႉ (2)
89 ဢူးယႄးမိၼ်းဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇ (1)
90 တေႃႇၼုၼုထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တၵူင်ႇ (2)

ၸႄႈမိူင်းတႆး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 ဢူးယၢၼ်ႇၵျေႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ ႁူဝ်ပၢင်ႇ (1)
2 ဢူးၺီႇၼၢတ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ႁူဝ်ပၢင်ႇ (2)
3 ဢူးတေႃႇမိၼ်းလၢတ်ႉ(ႁ)ၵူဝ်ႇလၢတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလေႃႉ (1)
4 ဢူးတၢၼ်းထၢႆႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢတ်ႇလေႃႉ (2)
5 ဢူးဢေးမိၼ်းၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ (1)
6 ဢူးၸၢႆးဝုၼ်ႇၼ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ (2)
7 ၸၢႆးဢူၵ်ႉၵႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢႆးၶႃႈ (1)
8 ၸၢႆးတူႇရဵင်ႇဢူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢႆးၶႃႈ (2)
9 ၼၢင်းၶမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢင်းၶိူဝ်း (1)
10 ၸၢႆးၵျေႃႇၸိင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လၢင်းၶိူဝ်း (2)
11 ဢူးမွင်ႇမျိၼ်ႉထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ် (1)
12 တွၵ်ႇတႃႇၺီႇၺီႇဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼွင်ၶဵဝ် (2)
13 ဢူးလူႇတႄႉႁူင် (ႁ) ဢူးဢွင်ႇသူၺ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ လဝ်ႉၵႆႇ (1)
14 ဢူးပေရိၼ်ၼႄႇ (ႁ) ၶိၼ်ႇမွင်ႇလႂိၼ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ လဝ်ႉၵႆႇ (2)
15 ဢူးဢႃႇၵႃႇလိၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ပၢင်းတရႃႉ (1)
16 ဢူးထုၼ်းထုၼ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢင်းတရႃႉ (2)
17 ဢူးမွင်ႇၺူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈပဵင်း (1)
18 ဢူးမိၼ်းမိၼ်းတဵင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈပဵင်း (2)
19 ဢူးတၢၼ်းဝိၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းသၢတ်ႇ (1)
20 ဢူးယေႃးပ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းသၢတ်ႇ (2)
21 ဢူးၸေႃးမူးလႃ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းတူၼ် (1)
22 တွၵ်ႇတႃႇဢႅမ်ႇၸေႃႇလၢတ်ႉ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႉ မိူင်းတူၼ် (2)
23 ဢၢႆႈၶမ်းလႅင် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းယွင်း (1)
24 ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉ (ႁ) ၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းယွင်း (2)
25 ၼၢင်းဢိမုၼ်ႇဢွင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵျွၵ်းမႄး (1)
26 ၸၢႆးၺၢၼ်ႇထုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵျွၵ်းမႄး (2)
27 လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မူႇၸေႈ (1)
28 ဢူးၼေႃႇတွင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မူႇၸေႈ (2)
29 ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူၼ်ႈတီး (1)
30 တွၵ်ႇတႃႇတေႃႇတၢၼ်းငူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တူၼ်ႈတီး (2)
31 တွၵ်ႇတႃႇၵျွၼ်ႇၼီႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (1)
32 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ (1)
33 ဢူးၶုၼ်ၵျေႃႇဝၢဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ လွႆလႅမ် (1)
34 ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး လွႆလႅမ်
35 လုင်းၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵုၼ်ႁဵင် (1)
36 ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇဢူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵုၼ်ႁဵင် (2)
37 ၼၢင်းၶိၼ်ႇထႃးယီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သႅၼ်ဝီ (1)
38 လုင်းၸၢႆးပွမ်ဝၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သႅၼ်ဝီ (2)
39 ဢူးဝိၼ်းလႅင်ႇ (ႁ) ဢူးမႄးတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၼမ်ႉတူႈ (1)
40 ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼမ်ႉတူႈ (2)
41 တေႃႇယီႇယီႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမိတ်ႈ (1)
42 ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ႁ) ဢၵီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူင်းမိတ်ႈ (2)
43 ဢူးထုၼ်းယိၼ်ႇ (ႁ) လၢဝ်းဝူႈ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵုၼ်လူင် (1)
44 ဢူးႁေႃထၢႆႉၽူႈ (ႁ) ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇထုၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵုၼ်လူင် (2)
45 ဢူးလီၵျဵင်းၽူႈ (ႁ) မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵုင်းၸၢင်ႉ (1)
46 ဢူးမွင်ႇမွင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵုင်းၸၢင်ႉ (2)
47 ဢူးၶုၼ်မွင်ႇၽျူႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ ႁူဝ်ပူင်း (1)
48 ဢူးၸၢၼ်ႇလႂိၼ်ႇ (ႁ) ၶုၼ်ၸၢၼ်ႇလႂိၼ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ ႁူဝ်ပူင်း (2)
49 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ (1)
50 ဢူးတဵင်းၸေႃႇမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ (2)
51 ဢူးဝိၼ်းမိၼ်းတၢၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ သီႇသႅင်ႇ (1)
52 ၶုၼ်တၢၼ်းထူး ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ သီႇသႅင်ႇ (2)
53 ၶုၼ်ၸူဝ်းမူဝ်းၵျေႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ ပၢင်လွင်း (1)
54 ၶုၼ်ၽူဝ်းၸဵင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်ႉ ပၢင်လွင်း (2)
55 တေႃႇမႄႇရီႇၼဵဝ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽၢႆၶုၼ်ႇ (1)
56 ဢူးဢၢၼ်းၵျေႇလူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽၢႆၶုၼ်ႇ (2)
57 ဢူးလိၼ်းဢွင်ႇသူၺ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၼမ်ႉၸၢင် (1)
58 ၸၢႆးမိူင်းၶွၼ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၼမ်ႉၸၢင် (2)
59 မိူင်းၵိုင် (1)
60 မိူင်းၵိုင် (2)
61 ၸၢႆးမွၼ်းလိူၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၼၢႆး (1)
62 ၸၢႆးဝိၼ်းၼႅင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၼၢႆး (2)
63 ၼၢင်းၽူၺ်းႁွမ်ဢူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မွၵ်ႇမႆႇ (1)
64 ၶုၼ်ႁၢၼ်ႇတဵင်းဢူး ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မွၵ်ႇမႆႇ (2)
65 ၸၢႆးၼွင်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းပၼ်ႇ (1)
66 ၸၢႆးဢွင်ႇၶမ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းပၼ်ႇ (2)
67 လုင်းၸၢႆးသိူဝ်ဢုမ်ႈမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တၢင်ႉယၢၼ်း (1)
68 ၸၢႆးမျိၼ်ႉထူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး တၢင်ႉယၢၼ်း (2)
69 လုင်းၸၢႆးသိူဝ်ဢုမ်ႈမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းယႆ (1)
70 ၸၢႆးမျိၼ်ႉထူး ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းယႆ (2)
71 ၼၢင်းဢူင်ႇမႃႇ (ႁ) ၼၢင်းမွၼ်းမွၼ်းပဝ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သီႇပေႃႉ (1)
72 ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး သီႇပေႃႉ (2)
73 ဢူးၸေႃႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးၵျေႃႇဢူး ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼမ်ႉသၼ်ႇ (1)
74 ဢူးဝိၼ်းထူး ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼမ်ႉသၼ်ႇ (2)
75 ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) မၢၼ်ႈတူင်ႈ (1)
76 မၢႆးၼႅင်ႇဢွင်ႇမူဝ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) မၢၼ်ႈတူင်ႈ (2)
77 ဢူးဢွင်ႇမွင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼမ်ႉၶမ်း (1)
78 တေႃႇဢၢႆႈၸေႃးၸဵင်ႇ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၼမ်ႉၶမ်း (2)
79 ဢူးၵျႃႇၵျူဝ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူၵ်းၶၢၵ်ႇ (1)
80 ဢူးၵျေႇတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မိူၵ်းၶၢၵ်ႇ (2)
81 ဢူးၶမ်းသူၺ်ႇ သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် မၢၵ်ႇမင် (1)
82 ဢူးၵျႃႇၵၸေႃႇ ပႃႇတီႇႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ မၢၵ်ႇမင် (2)
83 ၸၢႆးသႅင်တုၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း (1)
84 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း (2)
85 ဢူးၺုၼ်ႉဝိၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ (1)
86 ဢူးၾရၢၼ်ႇသိတ်ႉၸ်ၵူဝ်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ (2)
87 ဢူးၵျႃႇထုၼ်း ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၵူတ်ႉၶၢႆ (1)
88 ဢူးၼေႃႇဢွင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ (2)
89 ဢူးၵျေႃႇတီႇႁႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵဵင်းတုင် (1)
90 တွၵ်ႇတႃႇဝုၼ်ႇၼၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵဵင်းတုင် (2)
91 တွၵ်ႇတႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ (1)
92 တေႃႇယီႇယီႇမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လႃႈသဵဝ်ႈ (2)
93 ၸၢႆးလႅင်ၶမ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းယၢင်း (1)
94 ၸၢႆးသႅင်ဝုၼ်း ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းယၢင်း (2)
95 တေႃႇမေႇၼိၼ်းတႅတ်ႉ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းပဵင်း (1)
96 လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၸဵင်ႇ ပျီႇထွင်ႇၸုၵျၢၼ်ႇၶႅင်ႇယေးၼိၼ်ႉ ၽုၼ်ႉၽျူဝ်းယေးပႃႇတီႇ မိူင်းပဵင်း (2)
67 ပႃႈၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းသူႈ (1)
98 ၸၢႆးဢုင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး မိူင်းသူႈ (2)
99 ၸၢႆးၸၢမ်ႇမိူင်း ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵေးသီး (1)
100 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၺုၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵေးသီး (2)

ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ
1 တေႃႇၼီႇၼီႇပျူင်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸလုၼ်ႇ (1)
2 ဢူးတႅတ်ႉဝေႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၸလုၼ်ႇ (2)
3 ဢူးလႃႉဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လေးမျႅတ်ႉၼႃႇ (1)
4 တေႃႇၶျူဝ်ႇၶျူဝ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လေးမျႅတ်ႉၼႃႇ (2)
5 တေႃႇဢိတူႇၸႃႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း (1)
6 ဢူးၸူဝ်းမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျၢၼ်ႇၶိၼ်း (2)
7 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢိင်ႇၵပူႇ (1)
8 ဢူးပူဝ်ႇပူဝ်ႇၸိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢိင်ႇၵပူႇ (2)
9 ဢူးၵျေႃႇယႄးထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇတူင်း (1)
10 ဢူးၵျေႃႇသၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၺွင်ႇတူင်း (2)
11 ဢူးဝေႇလိၼ်းထုတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇၵျီးထွင်ႉ (1)
12 ဢူးၸူဝ်းမူဝ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵၢၼ်ႇၵျီးထွင်ႉ (2)
13 တေႃႇၶိၼ်ႇမူဝ်းဝႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇပွင်း (1)
14 ဢူးဢွင်ႇဢွင်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႃႇပွင်း (2)
15 ဢူးၸဵင်ႇလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျူင်ႇပျေႃႇ (1)
16 ဢူးမျူဝ်းတၢၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျူင်ႇပျေႃႇ (2)
17 ဢူးမျူဝ်းတႅတ်ႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၵျီႇ (1)
18 တွၵ်ႇတႃႇလႃႉမျႅတ်ႉတူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယေႇၵျီႇ (2)
19 ဢူးလႃႉမူဝ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျၢၼ်ႇဢွင်ႇ (1)
20 တေႃႇၸုၸုဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျၢၼ်ႇဢွင်ႇ (2)
21 ဢူးၵျေႃႇၸေႇယႃႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉလၢတ်ႉ (1)
22 ဢူးတၢၼ်းထၢႆႉဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျႅၵ်ႉလၢတ်ႉ (2)
23 ဢူးတၢၼ်းလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တေးတယႄး (1)
24 ဢူးၶိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တေးတယႄး (2)
25 တေႃႇပျူင်းပျူင်းဢေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽျႃႇပူင်ႇ (1)
26 ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၽျႃႇပူင်ႇ (2)
27 ဢူးၶိၼ်ႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁိၼ်းတတႃႉ (1)
28 ဢူးဢေးမိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ႁိၼ်းတတႃႉ (2)
29 တေႃႇယီႇယီႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢဵင်ႇမႄး (1)
30 ဢူးမျူဝ်းၶျိတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢဵင်ႇမႄး (2)
31 တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇမိၼ်းထုတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢၼ်းတၼေႃႇ (1)
32 ဢူးထေးဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပၢၼ်းတၼေႃႇ (2)
33 ဢူးၸၢၼ်းထူၺ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၼုၽျူႇ (1)
34 တေႃႇၸေႃးၸေႃး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ထၼုၽျူႇ (2)
35 ဢူးၶိၼ်ႇပူဝ်ႇ (ႁ) ဢူးဢွင်ႇၶိၼ်ႇပူဝ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူဝ်ႇၵလေး (1)
36 ဢူးၸေႃႇမိၼ်းထႅတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပူဝ်ႇၵလေး (2)
37 ဢူးၸေႃႇမူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မဢူႇပိၼ်ႇ (1)
38 ဢူးတဵင်းဝိၼ်းၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မဢူႇပိၼ်ႇ (2)
39 ဢူးတၢၼ်းထုတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပတဵင်ႇ (1)
40 ဢူးလႂိၼ်ႇဢူးမွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပတဵင်ႇ (2)
41 ဢူးထူးၵျေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငပုတေႃး (1)
42 ဢူးတႅတ်ႉပၢႆႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ငပုတေႃး (2)
43 ဢူးဝိၼ်းထေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွင်းၵူင်း (1)
44 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၸေႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၵျွင်းၵူင်း (2)
45 ဢူးၵျေႃႇၸူဝ်းၼႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွင်းမျႃႉ (1)
46 တေႃႇၶႅင်ႇၸိၼ်ႇဢူး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မျွင်းမျႃႉ (2)
47 ဢူးထေးဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႃးၶႄႇမ (1)
48 ဢူးဝိၼ်းဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဝႃးၶႄႇမ (2)
49 ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လပုတ်ႉတႃႇ (1)
50 ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လပုတ်ႉတႃႇ (2)
51 ဢူးဝေႇယၢၼ်ႇထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလမႅင်ႇၵျုၼ်း (1)
52 ဢူးယႄးၵျေႃႇတႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မေႃႇလမႅင်ႇၵျုၼ်း (2)

တႅၼ်းၽွင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၶပ်ႉမၢႆ ၸိုဝ်ႈ ပႃႇတီႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၸႄႈမိူင်း / ၸႄႈတိူင်း
1 ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇမျိၼ်ႉ (ႁ) ဢူးတဵၵ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
2 လုင်းၸၢႆးၸဵင်ႇလိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႆး ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
3 ဢူးသူၺ်ႇမိၼ်း (ႁ) သီႇၽႃလႃလူး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလိသေႃး လိသေႃး ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
4 ဢူးၶျၢၼ်းသိၼ်ႇၸီႇ (ႁ) ၵျေႃႇရမ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ရဝၢင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်
5 ဢူးထေးဢွင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်
6 ဢူးတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
7 မိၼ်းထုၼ်းလႂိၼ်ႇ ပႃႇတီႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈမွၼ်း မွၼ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
8 ဢူးၶုၼ်မျူဝ်းတိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပဢူဝ်ႉ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
9 ဢူးၵျေႃႇထေးလႂိၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႆး ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း
10 တေႃႇလႃယိၼ်းမုၼ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢင်း ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း
11 ၸေႃးလုၵႃႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢင်း ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
12 ၼေႃႇပႄႇၸေး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢင်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
13 သလၢႆးဢွင်ႇမိၼ်းထုၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢင်း ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
14 လုင်းၸၢႆးပၢၼ်းသႅင် (ႁ) ဢူးၸၢႆးထုၼ်းၸဵင်ႇ (ႁ) ဢူးၵျေႃႇၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ တႆး ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
15 ဢူးသူၺ်ႇမျိၼ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
16 တေႃႇၸၢၼ်ႇဝိၼ်ႉၶႅင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ပဢူဝ်ႉ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
17 တွၵ်ႇတႃႇတႃႇၸဵင်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢင်း ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
18 ဢူးပူင်ႇပူၺ်ႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ၶျၢင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
19 ၼေႃႇလႃႉလႃႉၸူဝ်း (ႁ) ၼေႃႇၸူၸိၼ်ၼႃလႃႉလႃႉၸူဝ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
20 တေႃႇထုမေႇ သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် ရၶႅင်ႇ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
21 တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇၼႅင်ႇဝိၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ မၢၼ်ႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး
22 ဢူးၸူၵ်ႉတွင် သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ် ၶၢင် ၸႄႈမိူင်းတႆး
23 တေႃႇၶိၼ်ႇၸၢၼ်းမျိၼ်ႉ (ႁ) ယၢၼ်ႇၶျီမီး ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ လိသေႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး
24 ဢူးယေႃးတၢတ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ လႃးႁူႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး
25 ဢူးယႃႇၵူတ်ႉ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢႃၶႃႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး
26 ဢူးလႅင်ႇ (ႁ) ဢူးထုၼ်းလႅင်ႇ (ႁ) တွၵ်ႇတႃႇထုၼ်းလႅင် ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ဢၢင်းသႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး
27 ဢူးတိၼ်ႇၼု ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵယၢၼ်း ပတွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းတႆး
28 ၵႃႉမူဝ်းမျႅတ်ႉမျႅတ်ႉတူႇ ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ယၢင်း ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ
29 ဢူးဝိၼ်းတၢၼ်း ဢမျူဝ်းတႃးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ဢၽွႆႉၶျူၵ်ႉ ရၶႅင်ႇ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]