ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းတႆး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸႄႈမိူင်းတႆး
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း တွၵ်ႇတႃႇလိၼ်းထုတ်ႉၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.shanstate.gov.mm

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး ၼႆႉ ပဵၼ် ၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) တွၵ်ႇတႃႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်
(၃) လုင်းၸၢႆးလူင်ၵႅဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း
(၄) ဢူးၶုၼ်ယႄးထူၺ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ
(၅) တွၵ်ႇတႃႇၺီႇၺီႇဢွင်ႇ       ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
(၆) လုင်းၸၢႆးသႅင်တိပ်ႉလူင် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ၊ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း
(၇) ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလႂိၼ်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
(၈) တွၵ်ႇတႃႇမျူဝ်းထုၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၉) ပဝ်ႇဝႆႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
(၁၀) လုင်းၸၢႆးၸွမ်သႅင် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
(၁၁) တွၵ်ႇတႃႇ ဢွင်ႇတၢၼ်းမွင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ
(၁၂) ဢူးၸူၵ်ႉတွင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူၺ် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်
(၁၃) ဢူးၵူသႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလိသေႃး
(၁၄) ဢူးယေႃးတတ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ
(၁၅) ဢူးဢႃႇပေႇလႃႉ    ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃႇၶႃႇ
(၁၆) တွၵ်ႇတႃႇထုၼ်းလႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းသႃး
(၁၇) ဢူးၶုၼ်ဢေးမွင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵယၢၼ်း (ႁ) ပတွင်ႇ
(၁၈) ဢူးတိၼ်ႇဢူး ၸွမ်သိုင်ႈၾိင်ႈၸႄႈမိူင်း
(၁၉) ပႃႈၼၢင်းဝူဝ်ႁိူင်း ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈမိူင်း

[1]

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့"၊ နိုင်ငံ​တော်သမ္မတရုံး။