ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းၽဢၢၼ်ႇၸႄႈမိူင်းယၢင်း
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်း ပဵၼ်ၸုမ်းၽွင်းငၢမ်း ႁင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ ၵေႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) ၼၢင်းၶိၼ်ႇထူၺ်းမျိၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢွင်ႇလႂိၼ်ႇ (6.4.2016 - 12.7.2017) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်လိၼ်
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မျူဝ်းမိၼ်းၼွင်ႇ
(၃) ဢူးတၢၼ်းၼႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
(၄) ဢူးၸေႃးမျိၼ်ႉဢူး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ လဵင်းသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၾၢႆမိူင်
(၅) ဢူးၸူဝ်းလႅင်ႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉလႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း
(၆) ဢူးၸေႃးပျီႇတႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ
(၇) တွၵ်ႇတႃႇတိၼ်ႇဝိၼ်းၵျေႃႇ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၈) ဢူးတေႇၸထုတ်ႉလႅင်ႇထူၺ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ
(၉) ဢူးမိၼ်းတိၼ်ႇဝိၼ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမွၼ်း
(၁၀) ဢူးၶုၼ်မျူဝ်းတိၼ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း
(၁၁) ဢူးၸေႃးၶျိတ်ႉမျိၼ်ႉလေး ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈမိူင်း
(၁၂) ဢူးၸေႃးလႃႉထုၼ်း ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈမိူင်း


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။