သဵၼ်ႈမၢႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
Jump to navigation Jump to search

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် (2018 မၢတ်ႉၶျ် – 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ)[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆၶပ်ႉ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်
(1) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ
(2) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ
(3) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇတူႇ [1]
(4) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸဵင်ႇဝိၼ်း ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉၼွႆႇ
(5) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း ၸွမ်သိုၵ်း ယႄးဢွင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းထုတ်ႉ
(6) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႇ
(7) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇ ၽေႇမျိၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇလႃႉထုၼ်း
(8) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးမိၼ်းတူႇ
(9) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ တူႇရဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇ
(10) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽၢႆမိူင် တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇတူႇ ဢူးလႃႉၵျေႃႇ
(11) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇမွင်ႇ ဢူးၵျေႃႇမျူဝ်း

ဢူးတႃႇဢူး

(12) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢူးဢူင်းဝိၼ်း
(13) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽႆးၽႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း ဢူးဝိၼ်းၶႅင်ႇ
  • တွၵ်ႇတႃႇထုၼ်းၼႅင်ႇ
  • ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇဝိၼ်း
(14) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ
(15) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၶျူဝ်ႇ
(16) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တွၵ်ႇတႃႇတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇထူး
(17) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ တွၵ်ႇတႃႇ မျူဝ်းတဵင်းၵျီး ဢူးဝိၼ်းမေႃႇထုၼ်း
(18) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉထူၺ်း တွၵ်ႇတႃႇမျႃႉလေးၸဵင်ႇ
(19) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ဢူးၸူဝ်းဝိၼ်း
  • ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း
  • ဢူးသႅတ်ႉဢွင်ႇ
(21) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးႁၢၼ်ႇၸေႃႇ ဢူးၵျေႃႇလိၼ်း
(21) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၵၢၼ်ႈတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇ ဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢေး ဢူးၸူဝ်းဢွင်ႇ
(22) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း ဢူးဢူင်းမွင်ႇ ဢူးတိၼ်ႇလၢတ်ႉ
(23) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼႅင်ႇတႅတ်ႉလႂိၼ်ႇ
(24) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ
(25) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးတွင်းထုၼ်း
(26) ၸွမ်တၢင်ၼႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်         ဢူးထုၼ်းထုၼ်းဢူး

ထၢၼ်ၽွင်းလူင် (2016-2018)[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

သဵၼ်ႈမၢႆ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ ၵႅမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ [2]

ၶပ်ႉမၢႆ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင်
(1) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼွၵ်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ
(2) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ဢူးမိၼ်းတူႇ
(3) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းၵျေႃႇသူၺ်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်ဢွင်ႇၸူဝ်း
(4) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸဵင်ႇဝိၼ်း ၸွမ်ႁၢၼ်မျိၼ်ႉၼွႆႇ
(5) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းယႄးဢွင်ႇ ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းထုတ်ႉ
(၆) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵျေႃႇတိၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇတိၼ်ႇ
(7) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇၽေႇမျိၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇလႃႉထုၼ်း
(8) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးတွင်းထုၼ်း [3]
(9) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ တူႇရဢူးဢွင်ႇၵူဝ်ႇ
(11) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽၢႆမိူင် တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇတူႇ ဢူးလႃႉၵျေႃႇ
(၁၁) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ဢူးတၢၼ်ႉၸိၼ်ႇမွင်ႇ ဢူးၵျေႃႇမျူဝ်းး
ဢူးတႃႇဢူး
(12) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢူးဢူင်းဝိၼ်း
(13) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽႆးၽႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း ဢူးဝိၼ်းၶႅင်ႇ တွၵ်ႇတႃႇထုၼ်းၼႅင်ႇ
(14) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢူးတဵင်းသူၺ်ႇ
(16) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇၶျူဝ်ႇ
(16) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တွၵ်ႇတႃႇတၢၼ်းမျိၼ်ႉ ဢူးဢွင်ႇထူး
(17) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပႆႇၺႃႇ တွၵ်ႇတႃႇမျူဝ်းတဵင်းၵျီး ဢူးဝိၼ်းမေႃႇထုၼ်း
(18) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း တွၵ်ႇတႃႇမျိၼ်ႉထူၺ်း
(19) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်း ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဝိၼ်း
ဢူးသႅတ်ႉဢွင်ႇ
(20) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးႁၢၼ်ႇၸေႃႇ [4] ဢူးၵျေႃႇလိၼ်း
(21) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၵၢၼ်ႈတင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇ ဝိၼ်းမျႅတ်ႉဢေး ဢူးၸူဝ်းဢွင်ႇ
(22) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း ဢူးဢူင်းမွင်ႇ
(23) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼႅင်ႇတႅတ်ႉလႂိၼ်ႇ
(၂၄) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]