ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်မီးတႂ်ႈမိုဝ်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း
ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး 30 မၢၶျ်ႉ 2011 (2011-03-30)
ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းႁႃးၶႃးၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း
ၽူႈမီးၸၼ်ႉတီႈထၢၼ်ၽွင်း သလၢႆးလႅင်လွႆၸွမ်ၽွင်းလူင်
ႁွင်ႈၵၢၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၽွင်းငၢမ်း ႁင်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင် သလၢႆးလႅင်လွႆ ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2016 - ယၢမ်းလဵဝ်)[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ ၸိုဝ်ႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်
(၁) သလၢႆးလႅင်လွႆ ၸွမ်ၽွင်းလူင်
(၂) ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၵျေႃႇၵျေႃႇ (7.4.2016 - 13.7.2017) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း
ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ႁၢၼ်ႇဝိၼ်းဢွင်ႇ
(၃) ဢူးဝီႇၵေႃး ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း
(၄) ဢူးမၢၼ်ႁိၼ်းတႃးလ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း၊ ၵၢၼ်ပႃႇမႆႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈ
(၅) ဢူးသူၺ်ႇထီးဢူဝ်း ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ
(၆) သလၢႆးဢၢႆႈၸႅတ်ႉၶိၼ်ႇ (7.4.2016 - 17.5.2018) ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ၵၢၼ်ၾႆးၽႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း
ဢူးၸူဝ်းထႅတ်ႉ (25.5.2018 - ယၢမ်းလဵဝ်)
(၇) ဢူးပွင်ႇလုၼ်းမိၼ်ႇထၢၼ် ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း
(၈) ဢူးထၢၼ်ၵျူင်း (ႁ)

ဢူးၸၼီႇသႃႇႁူဝ်း

ၸွမ်သိုင်ႇၾိင်ႈၸႄႈမိူင်း
(၉) ဢူးလႃႇတိၼ်ႇမၢၼ်ႈ (ႁ)

ဢူးတေးဝိတ်ႉလႃႇတိၼ်ႇမွင်ႇ

ၸွမ်ထတ်းသဵၼ်ႈၸႄႈမိူင်း

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. "ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့"၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး။