လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႇတင်းၵမ်ႇၽႃႇ
ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ 2019-2020
COVID-19 Outbreak Cases in Myanmar.svg
  ≥100000
  10000–99999
  5000–9999
  1000–4999
  500–999
  100–499
  50–99
  10–49
  1–9
တၢင်းပဵၼ် COVID-19
ၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဝၢႆးရႅတ်ႉ SARS-CoV-2
လွင်ႈပဵၼ်
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ ဝဵင်းတိတိမ်
ဝၼ်းထိ 2020 မၢတ်ႉၶျ် 23
ႁၢၵ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈႁူႉပေႉ၊ မိူင်းၶႄႇ
တိတ်းၸပ်း 82,236
ႁၢႆလီၶိုၼ်း 60,965
တၢႆ 1,784

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႉ 2019 သေ မိူဝ်ႈ ပီ 2020 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 23 ၵၢင်ၶမ်ႈ 11:45 မိတ်ႉၼိတ်ႉၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈတႄႇႁၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင် ပီ 2020 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 19 ၵၢင်ၼႂ် (7:00) ၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးဝႆႉ 107 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ႁၢႆလီၶိုၼ်း မီးယူႇ 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ [1] တီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းဝႆႉၼႆႉ မီးယူႇထိုင် 49 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 31 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:25 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း C5 ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသႃႇၶူႈလင်ၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ၵေႃႉဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)
ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တေႃႇထိုင် ပီ 2020 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 18
လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ
တႃႇၵုင်ႈ
တႃႇၵုင်ႈ
ပျီႇ
ပျီႇ
ဢွင်ႈတီႈ ၸိူဝ်းမီး ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် တေႃႇထိုင် ပီ 2020 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 19
ၵူၼ်းပဵၼ် ပႂ်ႉတူၺ်း/ထၢင်ႇထိူမ် ႁၼ်မူင်ႈမႅင်း
(Laboratory Confirmed Case)
ဢမ်ႇႁၼ်မူင်ႈမႅင်း
(Laboratory Result Negative)
ႁၢႆလီၶိုၼ်း တၢႆ
5528 146 2240 10 5
ငဝ်ႈငႃႇ:mohs
last updated:2020 ဢေႇပရႄႇ 26 (ယၢမ်းၼႂ် 7:00)
ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ႁူမ်ႈ ၸိူဝ်းႁၼ်မႂ်ႇ တၢႆ ၸိူဝ်းတၢႆထႅင်ႈ ၸိူဝ်းႁၢႆလီၶိုၼ်း ၸိူဝ်းႁၢႆလီၶိုၼ်းထႅင်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်
146 +2 5 +0 10 +0 131
ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈဝၼ်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်း (2020 ဢေႇပရႄႇ 20)


ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ဝၢႆးရႅတ်ႉၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ[2] ()
ၼႃႈလိၼ် ၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်းတၢႆ ၸိူဝ်းႁၢႆလီၶိုၼ်း
တႃႈၵုင်ႈ 91 4 5
ပႃႇၵိူဝ် 5 1 -
ၶျၢင်း 4 - -
ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 2 - 1
ၸႄႈၵႅင်း 2 - -
တႆး (ဢွၵ်ႇ) 2 - -
ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 - 1
တႆး (ႁွင်ႇ) 1 - -
တႆး (ၸၢၼ်း) 1 - -
မွၼ်း 1 - -
မၵူၺ်း 1 - -
လွင်ႈႁၼ်မူင်ႈမႅင်း ၸွမ်းတီႈၼႃႈလိၼ်
ၼႃႈလိၼ် ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၸိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်း မၢႆၵူၼ်းပဵၼ်ၼႄႉၼွၼ်း
တႃႈၵုင်ႈ ဢိၼ်းၸဵင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 20 3၊6၊34၊35၊36၊37၊38၊40၊54၊55၊56၊58၊59၊61၊72၊73၊84၊93၊94၊105
တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 13 21၊22၊44၊47၊48၊49၊50၊51၊52၊89၊90၊91၊102
ပႁၢၼ်း ပွတ်းတူၵ်းတႃႈၵုင်ႈ 12 8၊11၊12၊13၊15၊25၊28၊41၊42၊46၊71၊79
မယၢၼ်းၵူင်း ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 8 24၊43၊45၊62၊63၊70၊86၊98
ပပႄးတၢၼ်း ပွတ်းတူၵ်း တႃႈၵုင်ႈ 6 39၊65၊66၊67၊68၊95
လႅင်ႇတႃႇယႃႇ ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 4 26၊63၊80၊81
သူၺ်ႇပျီႇတႃႇ ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 3 33၊57၊60
ပူဝ်ႇတထွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 2 2၊106
မိင်ႇၵလႃႇတွင်ႇၺုၼ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်း တႃႈၵုင်ႈ 2 5၊10
မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 2 16၊75
ၸၢၼ်းၶျွင်း ပွတ်းတူၵ်း တႃႈၵုင်ႈ 2 77၊92
တေႃးပူင်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း တႃႈၵုင်ႈ 2 99၊100
တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 2 101၊107
မိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 1 9
လႄးၵူး ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 1 32
ဢလူင်ႇ ပွတ်းတူၵ်း တႃႈၵုင်ႈ 1 76
ပၸုၼ်ႇတွင်ႇ ရန်ကုန်အ​ရှေ့ပိုင်း 1 83
တၵူင်ႇမျူဝ်ႉတိတ်ႉ ပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 1 84
တႃႇမူၺ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း တႃႈၵုင်ႈ 1 87
တိင်ႇၵၢၼ်းၵျုၼ်း ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 1 97
လၢၼ်းမတေႃႇ ပွတ်းတူၵ်း တႃႈၵုင်ႈ 1 103
ၵမႃႇယုတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ တႃႈၵုင်ႈ 1 104
ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 1 4
ဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 1 82
ၼေႇပျီႇတေႃႇ 1 7
ၶျၢင်း တိတိမ် ၾလမ်း 5 1၊33၊57၊60၊113
ပႃႇၵိူဝ် ပွၵ်ႉၶွင်း ပျီႇ 4 17၊18၊19၊20
ပျီႇ ပျီႇ 3 30၊118၊119
တႆး (ႁွင်ႇ) ၵျွၵ်းမႄး ၵျွၵ်းမႄး 1 14
တႆး (ၸၢၼ်း) တူၼ်ႈတီး တူၼ်ႈတီး 1 29
တႆး (ဢွၵ်ႇ) တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း 1 96
မိူင်းၽျၢၵ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း 1 64
မွၼ်း ၵျႅၵ်ႉမယေႃး မေႃႇလမႅင်ႇ 1 27
မၵူၺ်း မျူဝ်ႉတိတ်ႉ မၵူၺ်း 1 53
ၸႄႈၵႅင်း ၵၢတ်ႇလိုဝ်း ၵၢတ်ႇလိုဝ်း 5 74၊88၊114၊115၊116၊117
ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉတိတ်းၸပ်းမႃးၼွၵ်ႈမိူင်း ၵေႃႉတိတ်းၸပ်းၼႂ်းမိူင်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇ
ၼႄႉၼွၼ်း တၢႆ ၼႄႉၼွၼ်း တၢႆ
 မျၢၼ်ႇမႃႇ 16 1 86 4 102 5
 ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ 3 - - - 3 -
 ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1 - - - 1 -
  သဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ 1 - - - 1 -
ႁူမ်ႈ 21 1 86 4 107 5
​last updated:2020 ဢေႇပရႄႇ 10 ယၢမ်းၶမ်ႈ (10:30)
ငဝ်ႈငႃႇ: ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽႄ ငုၼ်းငဝ်းၽၢႆႇတိုၵ်းတေႃးတၢင်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း၊ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ။


မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇလွင်ႈပဵၼ် COVID-19 တီႈ    ()
     တၢႆ        ႁၢႆလီၶိုၼ်း        ပိူင်ပဵၼ် ယၢမ်းလဵဝ်

Mar Mar Apr Apr May May ၼႂ်းၶၢဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 15 ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 15 ဝၼ်း

ဝၼ်းထိ
ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း
2020-02-29
0
0(=)
2020-03-22
0
2020-03-23
2(+2) (100%)
2020-03-24
3 +1(50%)
2020-03-25
3
2020-03-26
5(+2) (66.67%)
2020-03-27
8(+3) (60%)
2020-03-28
8
2020-03-29
10(+2) (25%)
2020-03-30
14(+4) (40%)
2020-03-31
15(+1) (7.14%)
15(=)
2020-04-01
16(+1) (6.67%)
2020-04-02
20(+4) (25%)
2020-04-03
20
2020-04-04
21(+1) (5%)
2020-04-05
21
2020-04-06
22(+1) (4.76%)
2020-04-07
22
2020-04-08
22
2020-04-09
27(+5) (22.72%)
2020-04-10
28(+1) (3.7%)
2020-04-11
38(+10) (35.71%)
2020-04-12
41(+3) (7.89%)
2020-04-13
62(+21) (51.22%)
2020-04-14
74(+12) (19.35%)
2020-04-15
85(+11) (14.86%)
2020-04-16
85
2020-04-17
94(+9) (10.59%)
2020-04-18
107(+13) (13.83%)
2020-04-19
111(+4) (3.74%)
2020-04-20
119(+8) (7.21%)
2020-04-21
121(+2) (1.68%)
2020-04-22
127(+6) (4.96%)
2020-04-23
139(+12) (9.45%)
2020-04-24
144(+5) (3.6%)
2020-04-25
146(+2) (1.39%)
2020-04-26
146
2020-04-27
146
2020-04-28
149(2.05%)
2020-04-29
150(0.67%)
2020-04-30
151(+1) (0.67%)
151(=)
2020-05-01
151
2020-05-02
151
2020-05-03
155(+4) (2.65%)
2020-05-04
161(+6) (3.87%)
2020-05-05
161
2020-05-06
161
2020-05-07
176(+15) (9.32%)
2020-05-08
177(+1) (0.57%)
2020-05-09
178(+1) (0.56%)
ငဝ်ႈငႃႇ MoHS
ႁူင်းယႃ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၸိူဝ်းႁပ်ႉဢဝ် လွင်ႈယူတ်းယႃ
ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ (တႃႈၵုင်ႈ) 72
ႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် (တိတိမ်) 4
ႁူင်းယႃၵူၼ်းယိင်းလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တွင်ႇဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 3
ႁူင်းယႃၵၢၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) 1
ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ (လႃႈသဵဝ်ႈ) 1
ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမေႃႇလမႅင်ႇ (မေႃႇလမႅင်ႇ) 1
ႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း (တူၼ်ႈတီး) 1
ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမၵူၺ်း (မၵူၺ်း) 1
ကျိုင်းတုံပြည်သူ့​ဆေးရုံ (ကျိုင်းတုံ) 1
ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် (ၵဵင်းတုင်) 1
ၸွမ်းလူၺ်ႈႁူင်းယႃသေ ၸိူဝ်းႁပ်ႉဢဝ် လွင်ႈယူတ်းယႃ

ၵူၼ်းပဵၼ် ၸိူဝ်းၼႄႉၼွၼ်း တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ-19ၼၼ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈဝႆႉဢၢင်ႇသုၵ်ႈမိုဝ်း တီႈတႃႈလူတ်ႉယင်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ပၢႆးလဵၼ်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈ ပီ 2020 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 23 ဝၼ်း ၽွင်းယၢမ်းၶမ်ႈ 11:45 ဝႃႈ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈတႄႇထူပ်းႁၼ် မူင်ႈမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။[3]

     ႁၢႆလီၶိုၼ်း
     တၢႆ

ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပဵၼ်ၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇဝၢႆးရႅတ်ႉ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ[2] (2020 ဢေႇပရႄႇ 14) ()
Case No ဢႃႇယု ၸၢႆး/ယိင်း ၵူၼ်းပဵၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်းတိူဝ်ႉၸမ်ႈမႃး ပိုၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၼႃႈလိၼ် တီႈထူပ်းႁၼ် ႁူင်းယႃၸိူဝ်းတီႈႁပ်ႉပၼ်လွင်ႈယူတ်းယႃ ႁူင်းယႃဢၼ်ႁပ်ႉဢဝ်လွင်ႈယူတ်းယႃ ၽွင်းၼႄႉၼွၼ်း/ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မၵ်းၶၢၼ်းလွင်ႈၵႂႃႇမႃး ဝၼ်းတႄႇၽႅဝ် ဢွင်ႈတီႈလွင်ႈယူတ်းယႃ မိူဝ်ႈၽွင်းၼႄႉၼွၼ်း ဝၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈထူပ်းႁၼ်မူင်ႈမႅင်း ၽွၼ်းလႆႈ မၢႆတွင်း
C1 36 ၸၢႆး  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Chin State.svg  ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် ႁူင်းယႃၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် 21 မၢတ်ႉၶျ် 2020 23 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 11:45) ၵူၼ်းလႆႈ Green Card ၵႃႈတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ
C2 26 ၸၢႆး  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 23 မၢတ်ႉၶျ် 2020 23 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 11:45)
C3 26 ၸၢႆး  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 23 မၢတ်ႉၶျ် 2020 25 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 1:00)
C4 33 ၸၢႆး  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ Flag of Mandalay Division.svgမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ႁူင်းယႃၵၢၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁူင်းယႃၵၢၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 25 မၢတ်ႉၶျ် 2020 27 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 1:45) လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 9 ယၢမ်းၶမ်ႈ (8:00) ဝႃႈ ႁၢႆလီၶိုၼ်း ၵူၼ်းၵိူတ်ႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
C5 69 ၸၢႆး  ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး လႄႈ  သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 25 မၢတ်ႉၶျ် 2020 27 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 1:45) လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ မိူဝ်ႈ ယၢမ်းၼႂ် &:25 ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်
C6 29 ၸၢႆး  မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 26 မၢတ်ႉၶျ် 2020 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C7 58 ယိင်း   သဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ   သဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူင်းယႃ ၵူႇ (1000) ၼေႇပျီႇတေႃႇ ႁူင်းယႃ ၵူႇ (1000) ၼေႇပျီႇတေႃႇ 26 မၢတ်ႉၶျ် 2020 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15) ႁၢႆလီၶိုၼ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 8 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ
C8 60 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 26 မၢတ်ႉၶျ် 2020 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C9 44 ၸၢႆး  ထႆး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းပလႄးမျူဝ်ႉတိတ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ၊ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ 26 မၢတ်ႉၶျ် 2020 29 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 10:30)
C10 45 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 29 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 10:30)
C11 66 ယိင်း  ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ  ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈ 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 30 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 7:30)
C12 65 ၸၢႆး  ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ  ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 30 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 7:30)
C13 61 ယိင်း  ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ  ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 30 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 7:30)
C14 24 ၸၢႆး  ထႆး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Shan.svgမိူင်းတႆး ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵင်ႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ မိူင်းတႆး 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 30 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 7:30)
C15 45 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတူၵ်းတႃႈၵုင်ႈ 30 မၢတ်ႉၶျ် 2020 31 မၢတ်ႉၶျ် 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C16 63 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 31 မၢတ်ႉၶျ် 2020 1 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00) လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢေႇပရႄႇ 8 ဝၼ်း
C17 47 ၸၢႆး C15 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Bago Division.svgၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်မိူင်း ဝဵင်းပျီႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း 31 မၢတ်ႉၶျ် 2020 2 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00) လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢေႇပရႄႇ 8 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ် (3:40)
C18 10 ၸၢႆး C15 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Bago Division.svgၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း 31 မၢတ်ႉၶျ် 2020 2 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C19 8 ယိင်း C15 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Bago Division.svgၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း 31 မၢတ်ႉၶျ် 2020 2 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C20 18 ယိင်း C15 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Bago Division.svgၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉၶွင်း 31 မၢတ်ႉၶျ် 2020 2 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C21 24 ယိင်း  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ထႆး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ပွတ်းဢွၵ်ႇတႃႈၵုင်ႈ 26 မၢတ်ႉၶျ် 2020 4 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00) မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း
C22 51 ယိင်း C21  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း ထႆး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 5 ဢေႇပရႄႇ 2020 6 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C23 58 ယိင်း C1 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Chin State.svg ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် ႁွၵ်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် 23 မၢတ်ႉၶျ် 2020 9 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00) ၵူၼ်းလႆးဝႆႉ Green Card ၵႃႈတီႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ
C24 32 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ​​ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 8 ဢေႇပရႄႇ 2020 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 3:00) လုၵ်ႉတီႈသိင်ႇၵႃႇပူႇသေ ၶိုၼ်းႁွတ်ႈမိူဝ်ႈ လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 19 ဝၼ်း
C25 55 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 9 ဢေႇပရႄႇ 2020 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 3:00)
C26 56 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 8 ဢေႇပရႄႇ 2020 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 3:00)
C27 27 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Mon State (2018).svgမွန်ပြည်နယ် ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းမေႃႇလမႅင်ႇ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵျႅၵ်ႉမယေႃး မတ် 30 2020 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 3:00) လုၵ်ႉတီႈမိူင်းထႆးသေ ၶိုၼ်းႁွတ်ႈမိူဝ်ႈ လိူၼ်မၢတ့်ၶျ် 20 ဝၼ်း
C28 63 ၸၢႆး C8 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 10:15)
C29 26 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Shan.svgမိူင်းတႆး ႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 11 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C30 58 ယိင်း C17 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Bago Division.svgၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းပျီႇ 8 ဢေႇပရႄႇ 2020 11 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C31 49 ယိင်း C1 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Chin State.svg ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် 8 ဢေႇပရႄႇ 2020 11 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C32 38 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 28 မၢတ်ႉၶျ် 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C33 29 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C34 20 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C35 24 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C36 33 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C37 44 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C38 78 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 10 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 2:00)
C39 85 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 11 ဢေႇပရႄႇ 2020 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00) လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢေႇပရႄႇ 12 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ်
C40 68 ယိင်း C8၊ C28 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ ​ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းမျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:30)
C41 38 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 12 ဢေႇပရႄႇ 2020 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:30)
C42 43 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C43 41 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C44 32 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C45 54 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C46 44 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C47 50 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C48 31 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C49 35 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C50 41 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C51 49 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C52 40 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C53 31 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Magway Division.svgမကွေးတိုင်းဒေသကြီး ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းမၵူၺ်း ၸႄႈဝဵင်းမျူဝ်ႉတိတ်ႉ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 10:15)
C54 7 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C55 40 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C56 33 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C57 39 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C58 46 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C59 23 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C60 39 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C61 38 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C62 30 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 12:15)
C63 65 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁိူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းလႅင်ႇတႃႇယႃႇ 9 ဢေႇပရႄႇ 2020 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၶမ်ႈ 8:00)
C64 23 ၸၢႆး C24 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Shan.svgမိူင်းတႆး ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C65 57 ယိင်း C39 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C66 75 ယိင်း C39 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C67 27 ယိင်း C39 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C68 37 ၸၢႆး C39 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C69 34 ၸၢႆး C24 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C70 31 ၸၢႆး C24 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C71 32 ယိင်း C8၊C28၊C40 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C72 27 ယိင်း C37 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C73 29 ယိင်း C35၊C36 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 13 ဢေႇပရႄႇ 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C74 63 ယိင်း C1၊C23 ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Sagaing Region (2019).svgၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလိုဝ်း ႁိူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလိုဝ်း 24 မၢတ်ႉၶျ် 2020 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C75 35 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30) ၵူၼ်းပဵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း
C76 20 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C77 33 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C78 67 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Chin State.svg ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် ႁိူၼ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းတိတိမ် 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C79 43 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30) ၵူၼ်းပဵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း
C80 28 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C81 28 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C82 38 ယိင်း ဢမ်ႇမီး  တိူဝ်ႇၵီႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Mandalay Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႁူင်းယႃၵၢၼ်ႇတေႃႇၼတီႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈပႂ်ႉတူၺ်းတီႈၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30)
C83 63 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30) ၵူၼ်းပဵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း
C84 40 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30) ၵူၼ်းပဵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း
C85 77 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ 14 ဢေႇပရႄႇ 2020 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 (ယၢမ်းၼႂ် 10:30) ၵူၼ်းပဵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း
C86 78 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃဝေႇပႃႇၵီႇ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၶမ်ႈ (8:00) လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ မိူဝ်ႈ 18 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (2:55)
C87 62 ၸၢႆး ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၵုင်ႈ 15 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ည (8:00)
C88 47 ယိင်း မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Sagaing Region (2019).svgၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလိုဝ်း 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ည (8:00)
C89 50 ၸၢႆး မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (8:00)
C90 57 ယိင်း မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (8:00)
C91 60 ၸၢႆး မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်မျွၵ်ႉဢူၵ်ႉၵလႃႇပ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (8:00)
C92 24 ၸၢႆး မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ပွတ်းဢွၵ်ႇတႃႈၵုင်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (8:00)
C93 36 ၸၢႆး မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ပွတ်းဢွၵ်ႇတႃႈၵုင်ႈ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (8:00)
C94 39 ၸၢႆး မီး ဢမ်ႇမီး  မျၢၼ်ႇမႃႇ Flag of Yangon Division.svgၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်မိူင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ 16 ဢေႇပရႄႇ 2020 17 ဢေႇပရႄႇ 2020 ယၢမ်းၼႂ် (8:00)

ၵူၼ်းၸိူဝ်းလီၶိုၼ်းမႃး[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

မၢႆ မၢႆၶပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ဝၼ်းထိဢၼ်ၼႄ တၢင်းပဵၼ် Negative သွင်ပွၵ်ႈထပ်းၵၼ် ဝၼ်းထိလူင်းႁူင်းယႃ သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ် ၼႃႈလိင်
1 C4 2020 ဢေႇပရႄႇ 6 2020 ဢေႇပရႄႇ 9 လူင်းႁူင်းယႃသေ ဝႆႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ
2 C7 2020 ဢေႇပရႄႇ 8 2020 ဢေႇပရႄႇ 8 လူင်းႁူင်းယႃသေ ဝႆႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ
3 C3 2020 ဢေႇပရႄႇ 17 2020 ဢေႇပရႄႇ 20 လူင်းႁူင်းယႃသေ ဝႆႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႈၵုင်ႈ
4 C9 2020 ဢေႇပရႄႇ 17 2020 ဢေႇပရႄႇ 20 လူင်းႁူင်းယႃသေ ဝႆႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႈၵုင်ႈ
5 C12 2020 ဢေႇပရႄႇ 17 တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇလူင်းႁူင်းယႃ တႃႈၵုင်ႈ
6 C11 2020 ဢေႇပရႄႇ 19 တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇလူင်းႁူင်းယႃ တႃႈၵုင်ႈ
7 C15 2020 ဢေႇပရႄႇ 19 2020 ဢေႇပရႄႇ 20 လူင်းႁူင်းယႃသေ ဝႆႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႈၵုင်ႈ
8 C10 2020 ဢေႇပရႄႇ 20 တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇလူင်းႁူင်းယႃ တႃႈၵုင်ႈ
9 C21 2020 ဢေႇပရႄႇ 20 2020 ဢေႇပရႄႇ 20 လူင်းႁူင်းယႃသေ ဝႆႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႈၵုင်ႈ


ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]