လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/တင်းသဵင်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:TABLESTART ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
တူဝ်ယေႃႈ:
Enhanced editing toolbar with table button highlighted
Enhanced editing toolbar with table button highlighted

လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး တႃႇၼႄ ၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈလွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ မႄးထတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ တေၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ၼၼ်ႉတႃႉ။

လွၵ်းလၢႆးငၢႆႈသေပိူၼ်ႈ တႃႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်မႄးထတ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄမႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ (တူၺ်းတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ)။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၼႆ မၼ်းတေပိုတ်ႇ တူဝ်တွပ်ႇ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈသင် တီႈၼႂ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ထႅဝ် လႄႈ ၵေႃႇလမ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ တေၽိူမ်ႉသႂ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႅၼ်းတီႈသႂ်ႇတီႈ "Example" ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။

လွၵ်းသဵၼ်ႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လွၵ်းသဵၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ပေႃးတႃႇတေမႄးထတ်းမၼ်း လႅပ်ႈလီၵူဝ်ဝႆႉသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈယူႇၵူၺ်း။


ၶိူင်ႈၶွင်လွၵ်းသဵၼ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇၵေႃႈလီ၊ ဢမ်ႇၼၼ် မႄးထတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈလီ လွၵ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ၶွင်ႉလွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆးလႂ်ၼႄပၼ် ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈလိူဝ်သေ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလိၵ်ႈ ၵွၼ်ႇ။

တီႈၼႂ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး ၶွင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ၊ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးၵုမ်းလႆႈ -

{| တႄႇ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ ဢၼ်တႄႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ၊ ၼႆႉပဵၼ် တီႈတႄႇ class လွၵ်းသဵၼ်ႈ  –  တူဝ်ယၢင်ႇ၊ class="wikitable"။ "class" လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်ပိူင်သၢင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ပၼ် လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ Classes သွင်ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် "wikitable" လႄႈ "wikitable sortable"; ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် ၼဵၵ်းတီႈႁူဝ်ၶေႃႈလွၵ်းလမ်းၼႂ်း တီႈ ၶေႃႇလမ်ႇလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႄးၶပ်ႉ လွၵ်းသဵၼ်ႈလႆႈယဝ်ႈ။
|+ ႁူဝ်ၶေႃႈလွၵ်းသဵၼ်ႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၶေႃႈမုုၼ်းသေ တီႈတမ်းမၼ်းတႄႉ တေလႆႈဝႆႉတီႈၼႂ်းၵႄႈ တီႈတႄႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈ လႄႈ တီႈထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
! ႁူဝ်ၶေႃႈ လွၵ်းလမ်းၼႂ်း သႂ်ႇၵေႃႈလႂ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇၵေႃႈလႆႈ။ လွၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတႄႇတီႈ ထႅဝ်မႂ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်တႅၼ်းတိုၼ်ႇ (!) ဢမ်ႇၼၼ်ၸႂ်ႉပၼ် တူဝ်တိၼ်းတိုၼ်ႇသွင်ဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ်(!!)သေၵေႃႈ လွၵ်းႁူဝ်ၶေႃႈလၢႆလၢႆဢၼ် ၸၢင်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ထႅဝ်လဵဝ်ယဝ်ႉ။
|- ထႅဝ်မႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတႄႇ ထႅဝ်လွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ ပႃးရ်တင်ႈ ဢၼ်လဵဝ် (|) ႁၢႆႇၽႅၼ်ႇ (-) ဢၼ်ၼိုင်ႈ။
| လွၵ်းမႂ်ႇ
တီႈၼႂ်း ထႅဝ်
တႃႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ထႅဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇလွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇ တင်း ပႃးရ်တင်ႈဢၼ်လဵဝ် (|) ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉပႃးရ်တင်ႈသွၼ်ဢၼ်သွၼ်ႉၵၼ် (||) သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈသႂ်ႇ လွၵ်းလမ်းၼႂ်းလၢႆလၢႆဢၼ် တီႈၼႂ်း ထႅဝ်လဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈယူႇ။
|} ၶွတ်ႇယွတ်ႈ တႃႇၶွတ်ႇယွတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ တီႈထႅဝ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပၼ် ပႃးရ်တင်ႈဢၼ်လဵဝ် (|) လႄႈ ၶွပ်ႇၵၢင် ဢၼ်ဝၢႆႇၼႃႈၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉတႃႉ။

လွၵ်းပဝ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈတႄႇ လႄႈ တီႈသုတ်း ၶွင် သႄးလ် ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶၢမ်ႈပႅတ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။

လေးဢွၵ်ႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်သွင်လၢႆး ဢၼ်လွၵ်းသဵၼ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ -

တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶဝ်တႄႉ တူဝ်ယၢင်ႇတင်းသွင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇၼႄပၼ် မိူၼ်ၵၼ်ၼင်ႇ -

Caption
Header C1 Header C2 Header C3
R1C1 R1C2 R1C3
R2C1 R2C2 R2C3


လွင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၼႆႉတႄႉပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ ၶေႃႇလမ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅဝ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈသေ မႄးထတ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ထႅဝ်

တႃႇၽိူမ်ႉ ထႅဝ်် သႂ်ႇထႅင်ႈၸူး လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇပၼ် တၢင်းၼမ် ထႅဝ်မႂ်ႇ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်် တၢင်းၼမ် လွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းလူဝ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း တီႈ ထႅဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ငၢႆႈသေပိူၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းၼႆတႄႉၵေႃႈ ထုတ်ႇဢဝ်မႃးတီႈ ထႅဝ်ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ မႃးဝၢင်းဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလူဝ်ႇမႄးထတ်းလိၵ်ႈၼႂ်းမၼ်းသေၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈၶွတ်ႇယွတ်ႈလွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်းဝႆႉပၼ် |} ၼၼ်ႉတႃႉ။

ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၶေႃႇလမ်ႇ

တႃႇၽိူမ်ႉ ၶေႃႇလမ်ႇ သႂ်ႇထႅင်ႈ ၸူး လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ် လွၵ်းလမ်းၼႂ်း တီႈ ထႅဝ်ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

လွင်ႈတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ ၶွင် ၵၢၼ်မႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈသေ ပိူင်လူင်မၼ်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈယဝ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈမီး လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢိတ်းဢွတ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ယႃႉလႅဝ် ပိူင်သၢင်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။