လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း
တႄႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၸၼ်လွင်ႈသူၼ်ၸႂ်
ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸူး တၢင်းၸိူဝ်း

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၸူၺ်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးတူဝ်ယေႃႈ:

ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ၶေႃႈထၢမ်၊ လွင်ႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶွၼ်းမႅၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တိူဝ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လႆႈယူႇ။

Circled location of the talk tab

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း" ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူးလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ထႅပ်ႉၼၼ်ႉ ၼႄဝႆႉတူဝ်လိၵ်ႈလႅင်ၼႆႉ ၼၼ်ႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ် မႃးပၼ်ဝႆႉ ၶွၼ်းမႅၼ်းသင်ၼႆယဝ်ႈ၊ ၸၢင်ႈတႄႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။

ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႄႇ ႁူဝ်ၶေႃႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမႂ်ႇၼႆၸႂ် သႂ်ႇပၼ်တီႈတႂ်ႈသုတ်း ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉတႃႉ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ ၼဵၵ်းပၼ် ထႅပ်ႉ "ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ" ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸူးလႆႈ ႁူဝ်ၶေႃႈတွၼ်ႈၵၼ်မႂ်ႇ လႄႈ ၶွၼ်းမႅၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈတွပ်ႇၸူး တီႈၵႂၢမ်းႁၼ်ထိုင် ၶွင်သေၵေႃႉၵေႃႉၼႆ ဢဝ်ၶွၼ်းမႅၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ်တီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵႂၢမ်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ၼၼ်ႉတႃႉ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ [reply] ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇ။ ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ Chain icon ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိုၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵၢဝ်ႇထိုင် သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢဝ်ႇထိုင်ၸူး ၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းသမ်ႉ ၸႂ်ႉ ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ Add user icon ဢၼ်ၼႆႉတႃႉ။

ၶွမ်းမႅၼ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေလူင်းၸိုဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း IP address (a number representing your internet connection)ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵွင်ႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း သုၼ်ႇတူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တေၵိုၵ်းပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိမ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ If you create an account, ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉတေပဵၼ်မႃး လၢႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ မႄးလၢႆႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵၢင်ၸႂ်ၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ မႄးၽၢင်ႁၢင်ႈ လၢႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။