လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်

မႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
ၽိူမ်ႉထႅမ် ထႅဝ် လႄႈ ၵေႃႇလမ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးတူဝ်ယေႃႈ:
Enhanced editing toolbar with table button highlighted
Enhanced editing toolbar with table button highlighted

လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး တႃႇၼႄ ၶေႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵႅမ်မိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈလွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇ လႄႈ မႄးထတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅမ်မိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈ တေၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ ၵႅမ်မိုဝ်း သတၢႆႇ ၼၼ်ႉတႃႉ။

လွၵ်းလၢႆးငၢႆႈသေပိူၼ်ႈ တႃႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈမိုဝ်းၵၢၼ်မႄးထတ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄမႃး ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ (တူၺ်းတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉ)။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ၼႆ မၼ်းတေပိုတ်ႇ တူဝ်တွပ်ႇ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈသင် တီႈၼႂ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈမႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉ ထႅဝ် လႄႈ ၵေႃႇလမ်ႇယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ တေၽိူမ်ႉသႂ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တႅၼ်းတီႈသႂ်ႇတီႈ "Example" ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။

လွၵ်းသဵၼ်ႈတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လွၵ်းသဵၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ပေႃးတႃႇတေမႄးထတ်းမၼ်း လႅပ်ႈလီၵူဝ်ဝႆႉသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငၢႆႈယူႇၵူၺ်း။