လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်

မႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
ၽိူမ်ႉထႅမ် ထႅဝ် လႄႈ ၵေႃႇလမ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးၼႆႉတႄႉပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ ၶေႃႇလမ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅဝ်လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈသေ မႄးထတ်းလွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ထႅဝ်

တႃႇၽိူမ်ႉ ထႅဝ်် သႂ်ႇထႅင်ႈၸူး လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇပၼ် တၢင်းၼမ် ထႅဝ်မႂ်ႇ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်် တၢင်းၼမ် လွၵ်းလမ်းၼႂ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းလူဝ်ႇမိူၼ်ၵၼ်တင်း တီႈ ထႅဝ်တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ငၢႆႈသေပိူၼ်ႈ တႃႇႁဵတ်းၼႆတႄႉၵေႃႈ ထုတ်ႇဢဝ်မႃးတီႈ ထႅဝ်ၸိူဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ မႃးဝၢင်းဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလူဝ်ႇမႄးထတ်းလိၵ်ႈၼႂ်းမၼ်းသေၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈၶွတ်ႇယွတ်ႈလွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်းဝႆႉပၼ် |} ၼၼ်ႉတႃႉ။

ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၶေႃႇလမ်ႇ

တႃႇၽိူမ်ႉ ၶေႃႇလမ်ႇ သႂ်ႇထႅင်ႈ ၸူး လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇပၼ် လွၵ်းလမ်းၼႂ်း တီႈ ထႅဝ်ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

လွင်ႈတူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ ၶွင် ၵၢၼ်မႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈသေ ပိူင်လူင်မၼ်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ လွၵ်းသဵၼ်ႈယဝ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈမီး လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢိတ်းဢွတ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ယႃႉလႅဝ် ပိူင်သၢင်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။