လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/4

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
တေႁဵတ်းႁိုဝ် လႄႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်

မႄႇၶႂၢၵ်ႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ
ၽိူမ်ႉထႅမ် ထႅဝ် လႄႈ ၵေႃႇလမ်ႇ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးႁူဝ်ႁုပ်ႈ

  • ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼဵၼ် Table icon ၼႆႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇလႆႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈယူႇ။
  • လၵ်းၸဵင်လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ တႄႇတင်း {|class="wikitable" သေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈ တင်း |} ယဝ်း။
  • လွၵ်းသဵၼ်ႈဢၼ်ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇလႆႈၼႆႉ တႄႇတင်း {|class="wikitable sortable" ယဝ်ႈ။
  • ထႅဝ်ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈၼႆႉ တႄႇတင်း |- ယဝ်ႈ။
  • လွၵ်းလမ်းၼႂ်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ထႅဝ်ၼႆႉ ဢဝ်တင်း || ပႃးရ်တင်ႈၼႆႉသေ ၶၼ်ႈၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႈ။

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ယွႆႈ

ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox