လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/1

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း

လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇထၢၼ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

လွင်ႈမႄးထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈ
ၵဝ်ၶႃႈတူၺ်းဢီႈသင်ယူႇ?

ၵႄႇလႃႇရီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးၽွင်းမိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမႄးထတ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယူႇၼၼ်ႉ လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇ ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလႆႈယူႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် မီးဝႆႉသိမ်းဝႆႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ် ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈလႆႈ။ ꧠႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ် သိမ်းဝႆႉတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉဝႆႉ တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢႆလၢႆဢၼ်၊ တီႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း လၢႆလၢႆမဵဝ်း လႄႈ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ (သၢႆငၢႆၵမ်ႈၽွင်ႈသေ) တေၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ တေသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၼ်ႉၵၢၼ် လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ တေၶဝ်ႈပႃး ၵႅမ်မိုဝ်း လႄႈ ပၵ်းပိူင် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။