လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း

လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇထၢၼ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

လွင်ႈမႄးထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈ
ၵဝ်ၶႃႈတူၺ်းဢီႈသင်ယူႇ?

ၵႄႇလႃႇရီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးတီႈ မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ ၶွၼ်ႇမွၼ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းယဝ်ႉ။ တႃႇဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သေဢၼ်ဢၼ် ၼႂ်းၵႃႈၶႅပ်းႁၢင်ႈႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉသေ ၸိမ်သႂ်ႇ ၸူး တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ၊ ဢွၼ်တၢၼ်းႀုတ်း ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ တွၼ်ႈၵၼ်ၼႃႈလိၵ်ႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဝၢင်းသႂ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။

သိုပ်ႇသေၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် မႄးၼူး Insert  သေ လိူၵ်ႈပၼ် "Images and media" သေၵေႃႈ ပိုတ်ႇပၼ် တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ (dialog box)လႄႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉလိၵ်ႈ သႂ်ႇတီႈၼႂ်း တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ််ႇ ၸၢင်ႈၶူၼ်ႉႁႃ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ မၼ်းလႆႈယူႇ။ မၼ်းတေၼႄပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မၼ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးတီႈ ၶွၼ်ႇမွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၼ်ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈသႅၼ်းဢွၼ်ႇ မၼ်းၼၼ်ႉတႃႉ။ ပေႃးၼႆ မၼ်းတေဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ တမ်းသႂ်ႇပၼ်ၸူးတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမႄးထတ်းယူႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸၼ်ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၶၢႆႉလၢႆႈၸူး ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။