လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/5

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း

လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇထၢၼ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

လွင်ႈမႄးထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈ
ၵဝ်ၶႃႈတူၺ်းဢီႈသင်ယူႇ?

ၵႄႇလႃႇရီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးꧠႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၵႆႉဝႆႉတီႈၸွမ်းၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ၊ ဝႆႉတီႈႁိမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၼ်တင်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈသၢႆငၢႆ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေလႄႈ ပေႃးဝႃႈ ဢၼ်ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈလၢႆလၢႆၶႅပ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၼႆႉ မၼ်းတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵႄႇလႃႇရီႇ ဢၼ်ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဝႆႉၸွမ်းၵၼ်တင်းၼမ် ၼႆႉ မၼ်းတေ တိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇ

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၵႄႇလႃႇရီႇ သေ လိူၵ်ႈပၼ် ဢၢႆႇၶွၼ်ႇၵႄႇလႃႇရီႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ ၵႄႇလႃႇရီႇ ဢၼ်မီးယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယူႇ။ တႃႇတေၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၵႄႇလႃႇရီႇမႂ်ႇတႄႉ ၼဵၵ်းပၼ် တီႈ မႄးၼူး Insert  သေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ "Gallery" ၼၼ်ႉတႃႉ။

တီႈ ၶိူင်ႈထတ်းၵႄႇလႃႇရီႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ထႅပ်ႉ သွင်ဢၼ်၊ ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ တႃႇသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ တႃႇသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈၶဝ်၊ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ တႄႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ တႃႇဢွၵ်ႇၼႄယဝ်ႈ။

ၶပ်ႉမၢႆဝႆႉဝၢင်းၶႅပ်းႁၢင်ႈတႄႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉသေၵေႃႈ မႄးၶၢႆႉလၢႆႈတီႈမၼ်းလႆႈသေ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် "Add new image" ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈထႅမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇလႆႈယူႇ။

ထႅပ်ႉ options ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈ တႃႇမႄးထတ်း သႅၼ်းမၼ်း လႄႈ ပိူင်တမ်းဝၢင်း မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်တႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ တိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႈ။