လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/4

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ
လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လွင်ႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း

လွင်ႈၸိမ်သႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇထၢၼ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

လွင်ႈမႄးထတ်း ႁူဝ်ယွႆႈ
ၵဝ်ၶႃႈတူၺ်းဢီႈသင်ယူႇ?

ၵႄႇလႃႇရီႇ
တွၼ်ႈတႃႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိမ်သႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးၼဵၵ်းသွင်ၵမ်းသွၼ်ႉၵၼ်တီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉၸိုင် တိူၵ်ႈတူဝ်တွပ်ႇ တေပိုတ်ႇမႃးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ ထႅမ်သႂ်ႇလႆႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵၢၼ်တင်ႈ မၼ်းလႆႈယူႇ။

ႁူဝ်ၶေႃႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼႆႉ မၼ်းတေသပ်းလႅင်းပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ႁႂ်ႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶဝ် ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ၶဝ်တူၺ်းသင်ယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ တီႈႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ လႄႈ ပိူင်ႈတႅမ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

Alternative text ၼႆႉ ၸႂ်ႉတႃႇ ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸႂ်ႉဢၼ်သၢႆတႃ ဢမ်ႇပေႃးလီ လႄႈ ၸႂ်ႉ တူဝ်ဢၢၼ်လိၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ဢၼ်ပဵၼ် ဝိၼ်းတူဝ်း "Advanced settings" ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ ဢၼ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေၶဝ်ႈပႃး alignment၊ လိူင်ႈဢွၵ်ႇၼႄ လႄႈ သႅၼ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဝႆႉၼင်ႇလၵ်းၸဵင်မၼ်းၵေႃႈ လီယဝ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပေႃးပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင်တႄႉ လႅပ်ႈတေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းယူႇ။