လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း
တႄႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း

ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၸၼ်လွင်ႈသူၼ်ၸႂ်
ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸူး တၢင်းၸိူဝ်း

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၸူၺ်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး
ၵူႈၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈယူႇ တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မီးဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင်ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႈ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ ၸၢင်ႈတွင်ႈထၢမ် ၶေႃႈထၢမ် တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈပၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ မီးပႃး ပွတ်ႉဢေႃႇတူဝ်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း။

ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇတၢင်ႇဝႆႉသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၵွင်ႉသၢၼ်ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႇ ဢၼ်သျႄးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵွင်ႉသၢၼ်တီႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်သျႄးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ဝႆႉၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈၸႅင်ႈတိုၼ်ႇ တီႈပွတ်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼၼ်ႉလႄႈ တူၺ်းၼင်ႇတီႈ - ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁပ်ႉလႆႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် လွင်ႈၸႅင်ႈတိုၼ်ႇ မႃးၼႄပၼ်တီႈပွတ်းၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၸေႃး-

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၶိုၼ်း ၼင်ႇလွၵ်းလၢႆးမိူၼ်ၵၼ် ၼင်ႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉ - ၼဵၵ်းပၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉ [reply] တီႈၽၢႆႇလင် ၶွမ်းမႅၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းပၼ် ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ Add user icon သေၵေႃႈ ၵၢဝ်ႇထိုင် ၶဝ်လႆႈယူႇ။

ၵမ်ႉပႃႈၼမ်၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင် ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တီႈႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ "ဢုပ်ႇ" တီႈၼႂ်း လၢႆးမိုဝ်းၶဝ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈသုတ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ၸိုဝ်ႈၶဝ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း လၢႆးမိုဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ်ယူႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း" မိူၼ်ၼင်တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပေႃႉသႂ်ႇ "ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း:" လႄႈ ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈလွၵ်းၶူၼ်ႉႁႃၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶွင် ၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းယူႇ။