လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်/2

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

ပိုတ်ႇတူဝ်ထတ်း
တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိုတ်ႇၸႂ်ႉၵၢၼ် မႄးထတ်း

ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း
ၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉ

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ဢဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶဵင်ႇၵွင်ႉသၢၼ်ၸူးၵၼ်

သၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
လွင်ႈသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈၼႃႈ

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၸူၺ်း ၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးScreenshot of the VisualEditor toolbar

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉမႄးထတ်းယူႇၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ် ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉယူႇ တီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႃႈၸေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၼဵၼ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Undo and Redo လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် မႄးၼူးလၼ်ႇ Paragraph  ဢမ်ႇၼၼ် Headings  ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈဝၢင်းတမ်းပိူင် လိၵ်ႈ၊ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ လႄႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် လိၵ်ႈဢၼ်ပေႃႉ ပၵတိၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "Paragraph"; ၼႆသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် တွၼ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "Heading" ၼႆသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈၽႄ မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "Heading 2", "Heading 3" ၸၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ။

ဢၼ်ပဵၼ် မႄးၼူးလၼ်ႇလူင်း A  ၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈတမ်းပိူင် ၶဝ်ႈပႃး တူဝ်လိၵ်ႈလမ် (B)၊ တူဝ်လိၵ်ႈၸၢႆႉ (I)၊ ထတ်းထႅဝ်တႂ်ႈ (U)၊ တူဝ်လိၵ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် (x2)၊ လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈယွၼ်ႇတႂ်ႈ (x2) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ လွင်ႈတမ်းပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉသႂ်ႇလႆႈ တီႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်တႅမ်ႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈၼင်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈလမ်။

ဢၼ်ပဵၼ်   ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈ ပူးလႅတ်ႉ လႄႈ မၢႆၶပ်ႉၸႅၼ်ႇ သေ ဢၼ်ပဵၼ် မႄးၼူး Ω ၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းယဝ်ႉ။