လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး


လၵ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵႅမ်မိုဝ်း
ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈမီးဝႆႉ

လမ်းၼႂ်း
ပၵ်းပိူင် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ
ၵပ်းသိုပ်ႇသိူၵ်ႈသမ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

ႁုပ်ႈ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉသင်ၵႂႃႇယဝ်ႉA pile of pages in the shape of a heart
Show WikiLove to other editors!

လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ႁႅင်းယႂ်ႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ တႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႇ ယူႇဢိူမ်ႈၶၢင်းၵၼ်သေ သိူၵ်ႈသမ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇ သွင်လွင်ႈသေ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ်သေၵမ်း။ ၽူႈမႄးထတ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီႈယႃး တိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈမႃးသေ လွင်ႈၶိုၼ်းႁူၼ် ၸိူဝ်းၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မႄးပၼ် ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းမီးဝႆႉယူႇတႃႇသေယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ်ၺႃးသေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်း တိူဝ်းလီသေၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆ ယႃႇပေဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵဝ်တေပူၼ်ႉပႅၼ်ၺႃးသေဢၼ်ဢၼ်ၼႆသေ မႄးထတ်းပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းတိူဝ်းၶႅမ်ႉတိူဝ်ႉလီသေလီၵႂႃႇတႃႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တိူဝ်းၶႅမ်ႉၵႂႃႇသေ တွၼ်ႈတႃႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ မၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၼႆ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇသိမ်းဝႆႉပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉတၢင်ႇၸိူဝ်း တေၶိုၼ်းႁူၼ်ပႅတ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်း သိူၵ်ႈသမ်ႇတင်း ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေႁႂ်ႈမီး လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈသေ တေၸၢင်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ႁဵတ်းယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇငႄႈငႄႈ ၼႆသေ တေၸၢင်ႈပၵ်းၸႂ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၼိူဝ် လွင်ႈမႄးထတ်းလွင်ႈတၢင်း လိူဝ်သေ ပၼ်ႁႃသုၼ်ႇတူဝ် ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶဵင်ႇၼပ်ႉယမ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးသေ တေဢမ်ႇလႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈ ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်ႈသေၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈသွၵ်ႈႁႃ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶႅမ်ႉတီႈသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း ၼႆတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမၢႆထိုင်ဝႃႈ တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ တိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးၼႆယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇ လွင်ႈထတ်းသၢင် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ၼိူဝ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင် ၽူႈမႄးထတ်းသေၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီး လၵ်းထၢၼ်ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၼႄးၶဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ်ၼႆႉ လီလႆႈၼပ်ႉယမ်ႉထိုင် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်သေ သင်ဝႃႈ သေၵေႃႉသေၵေႃႈ ႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇၼၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ်သေဢၼ်ဢၼ်ၼႆ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢၢၼ်ႇၺႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇဝႃႈ တေဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉၵႂႃႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တေမႄးထတ်းၵႂႃႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဝႃႈထုၵ်ႇၶိုၼ်းႁူၼ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ မၼ်းယိၼ်းမီး လွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈဢိတ်းဢွတ်းၼႆသေတႃႉ ယႃႇပေႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈသေ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ယၢင်ႈတိၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆတႃႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈတၢင်းၶႂ်ႈပၼ် တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၼႆၸႂ် တႅမ်ႈသႂ်ႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းယဵၼ်ႇယဵၼ်ႇငႄႈငႄႈၼိူဝ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။