လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ (2021)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ (2021)

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ယၢမ်းလဵဝ်
ၽူႈယႂ်ႇၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
ဝၼ်းတႄႇၽွတ်ႈ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း
ၵူၼ်းလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်း
ႁူဝ်ၼႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ
ၵႅမ်ႁူဝ်ၼႃႈ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ)
လုၵ်ႈၸုမ်း ပႃႇတီႇ တပ်ႉမတေႃႇ
ပိုၼ်း
ဢွၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ
ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႄႈ ပၢႆးမိူင်း
မိူင်းမၢၼ်ႈ
ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈယဝ်ႉ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉမတေႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး ဝၢႆးသေ ပုတ်ႈဢဝ်ဢၢမ်းၼၢတ်ႈ မိူဝ်ႈ ပီ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သၢႆပိုၼ်း[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ပီ 2021 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ လႆႈပဵၼ် လွင်ႈသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် မျၢၼ်ႇမႃႉတပ်ႉမတေႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတိၺွပ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၼႆႉ ၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢႆငၢႆၶိုၵ်ႉၶၵ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းသေ လႆႈဢဝ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽၢႆႇသၢင်ႈမၢႆမီႈၾိင်ႈမိူင်း၊ ၽၢႆႇတတ်းသိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၢပ်ႈပၼ် ၸွမ်ပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ဝၼ်း ပွတ်းၶမ်ႈသေ လႆႈၸႄႇ ယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

တႃႈၶုၼ် ၸိုဝ်ႈ လွင်ႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်း
ဝၼ်းတႄႇ ဝၼ်းသုတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈ ဢူးမွင်ႇမွင်ႇလႂိၼ်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်သိုၵ်းၸူဝ်းထုတ်ႉ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းတၢၼ်းလႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1141
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် လုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸွမ်ႁၢၼ်ၸူဝ်းတိၼ်ႉၼႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1141
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မျႃႉထုၼ်းဢူး 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်လႅၼ်မိူင်း ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းထုၼ်းၼွင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တမ်းၽႅင်၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း ဢူးဝိၼ်းသျဵင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢူးဢွင်ႇၼႅင်ႇဢူး 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽင်တိုၼ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၼွၵ်ႈ ဢူးတၢၼ်းဢွင်ႇၵျေႃႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇလႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢူးၶျိတ်ႉၼႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဦးရဲတင့် 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၵၢၼ်ယဵၼ်ႇငႄႈ ဢူးၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁႅင်းငၢၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢူးမျိၼ်ႉၵျႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း တွၵ်ႇတႃႇတႅတ်ႉၶႅင်ႇဝိၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 1 ယၢမ်းလဵဝ် 1142
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ဢူးမျူဝ်းလႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၶူဝ်းႁေႈတိုၼ်းလၢင်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇယီႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1141
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢူးသူၺ်ႇလေး 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1141
ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ၵၢၼ်လဵင်ႉသတ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽၢႆမိူင် ဢူးတိၼ်ႇထုတ်ႉဢူး 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ယၢမ်းလဵဝ် 1140
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် တိၼ်ႇဢွင်ႇၸၢၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ယၢမ်းလဵဝ် 1140
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် လူႇမေႃႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ တွၵ်ႇတႃႇပႂိၼ်ႉသၢၼ်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ယၢမ်းလဵဝ် 1140
ၵႅမ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢူးၺုၼ်ႉဢွင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ဢူးတေႃးထုၼ်းဢွင်ႇမျိၼ်ႉ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ယၢမ်းလဵဝ် 1140
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၵူၼ်း၊ ၵၢၼ်ၵွပ်ႇၵူႈ လႄႈ ၵၢၼ်တင်ႈသဝ်းမႂ်ႇ တွၵ်ႇတႃႇတႅတ်ႉတႅတ်ႉၶႅင်ႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ယၢမ်းလဵဝ် 1139
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ႁူင်းႁႅမ်း လႄႈ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း ဢူးမွင်ႇမွင်ႇဢူင်း 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ယၢမ်းလဵဝ် 1136
ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵၢၼ်တၢင်ႉႁႅင်း ဢူးဢွင်ႇတၢၼ်းဢူး 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ယၢမ်းလဵဝ် 1135
ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တွၵ်ႇတႃႇၺုၼ်ႉၽေႇ 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 16 ယၢမ်းလဵဝ် 1127
ၸွမ်ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တွၵ်ႇတႃႇသီႇတႃႇဢူး 2021 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ယၢမ်းလဵဝ် 1141

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

  1. Beech၊ Hannah။ "Myanmar’s Leader, Daw Aung San Suu Kyi, Is Detained Amid Coup"၊ The New York Times၊ 31 January 2021။