လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/3

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ
ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇ ၶေႃးၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

ၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃမိူင်းတႆး

ပေႃးဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸူး တီႈ ၶွမ်ႇမွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် မႄးထတ်း တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်းၶဝ်ႈပႃး ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၵ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ -

[[ၾၢႆႇ:ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ.jpg|thumb|ႁူဝ်ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ]]

တူဝ်ယၢင်ႇ -

[[File:Shan Palace, Hsipaw Myanmar (14921769994).jpg|thumb|ႁေႃၸဝ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ [[သီႇပေႃႉ၊ ဝဵင်း|ဝဵင်းသီႇပေႃႉ]][[မိူင်းတႆး]]|alt=Beach with a large rocky arch over the water]]

ဢၼ်ပဵၼ်ၼဵၼ် ဢၢႆႇၶွၼ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ။ ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ တီႈႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃး ႁဵင်းၵွင်ႉယဝ်ႉ။

See caption
ၵူဝ်လွတ်ႉသ်သီယႅမ် တီႈ ရူမ်း

ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇၼႄတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉမိုဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်သႂ်ႇ ၶူတ်ႉၼင်ႇၼႆ |left:

[[File:Colosseum in Rome, Italy - April 2007.jpg|thumb|left|[[ၵူဝ်လွတ်ႉသ်သီယႅမ်]] တီႈ ရူမ်း]]

တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်မႄးငိ လွင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Wikipedia:Extended image syntax ၼၼ်ႉတႃႉ။