လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/4

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

သိုပ်ႇမိုတ်ႈ
ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸူး
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

လူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵိုင်ႇ ၶေႃးၵႂၢမ်းႁဵင်ၶေႃႈ

ၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၽိူမ်ႉသႂ်ႇၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်တူၺ်း
ၸိူဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းမႃးႁူဝ်ႁုပ်ႈ

  • မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇၸႂ်ႉလႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈလူတ်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၸူးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၸူးတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇပႃႈမီး ဢၶွင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ လူင်းၸိုဝ်ႈ တႃႇ ဢၶွင်ႉယဝ်ႉ။
  • ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တိူဝ်းပၼ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၾရီး ဢၼ်ၸၢင်ႈမႄးၸႂ်ႉလႆႈ တီႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႄးၵုမ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾရီးၵေႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် လႆႈၸႂ်ႉယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်သၢႆငၢႆ ၽွင်းဢမ်ႇမီးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၾရီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • တီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွမ်ႇမွၼ်းၼႆႉ ၵူၺ်းႁပ်ႉဢဝ်ပၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၾရီး၊ ဢၼ်တေၸၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • တႃႇၸႂ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၸိမ်သႂ်ႇ [[ၾၢႆႇ:ၸိုဝ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ.jpg|thumb|ႁူဝ်ၶေႃႈ တႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ]] တႃႉ။

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇႁူဝ်ယွႆႈ ထႅင်ႈ

ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸၢမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox