လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/6

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ
တႄႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း

လွင်ႈတမ်းပိူင်
တမ်းဝၢင်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ၵွင်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ ၸူးၵၼ်

လွင်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
သၢင်ႈၼႃးလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းသင်မႃးႁူဝ်ႁုပ်ႈ

  • ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၽႃႇသႃႇသူတ်ႉၶူတ်ႉယၢင်ႇငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။
  • ၼဵၵ်းပၼ် "မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ" ၼႆသေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတူၺ်း လႄႈ ၸၢင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူတ်ႉငဝ်ႈငႃႇ ၶွင်ၵႃႈတီႈ ၶႂ်ႈဝႃႈၼႃႈလိၵ်ႈသေၼႃႈၼႃႈ ၵႃႈတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။
  • ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းပၼ် လွင်ႈတၢမ်းပိူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။
  • မႄးၼူး Help  ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃးဝႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆပၵ်းပိူင်မၢၵ်ႉၵၢပ်ႉယဝ်ႈ။
  • တႃႇတမ်းပိူင် ==ႁူဝ်ၶေႃႈ== ၼၼ်ႉ ဢဝ်လိၵ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ သႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းၵႄႈ မၢႆ = ၼၼ်ႉတႃႉ။
  • တႃႇဢဝ် လိၵ်ႈ '''ၼႃ''' ဢမ်ႇၼၼ် ''ၸၢႆႉ'' ၼႆ ဢဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇပၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ၶွပ်ႇမွႆတႃ ' ၼၼ်ႉတႃႉ။
  • [[ႁဵင်းၵွင်ႉ]] တီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸႂ်ႉ ၶွပ်ႇၵၢင် [[]] သေ သႂ်ႇၵႂႃႇလႆႈယူႇ
  • ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိမ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ တႃႇသႂ်ႇပၼ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈမႄးထတ်း သေၵမ်း
  • ၸႂ်ႉ တူဝ်ၸွႆႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်သေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသၢင်ႈလႆႈ ၼႃးလိၵ်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်း မီးလွင်ႈလိုဝ်းလင်၊ မီးပႃး ငဝ်ႈငႃႇ ဢၼ်မၼ်ၵႅၼ်ႇလီ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၶွင် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း

လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ယွႆႈ

ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ၸမ်းတူၺ်းတီႈ Sandbox