လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း တင်း ဝီႇၶီႇမၢၵ်ႉၵၢပ်ႉ/4

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

လွင်ႈမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ
တႄႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်း

လွင်ႈတမ်းပိူင်
တမ်းဝၢင်းတႅတ်ႈတႅတ်ႈတေႃးတေႃး

ႁဵင်းၵွင်ႉ လႄႈ ႁဵင်းၵွင်ႉဝီႇၶီႇ
ၵွင်ႉၼႃႈလိၵ်ႈ ၸူးၵၼ်

လွင်ႈသၢင်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်မႂ်ႇ
သၢင်ႈၼႃးလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈႁူဝ်

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်းဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵၼ်းသင်မႃးႁူဝ်ႁုပ်ႈ :

 

ပဵၼ်လွင်ႈမႄးထတ်းဢိတ်းဢီႈ တူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိမ်ႈသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ၊ ပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်တင်း Terms of Use၊ သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇဢဝ် လွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမၼ်ႈ CC BY-SA 4.0 License လႄႈ GFDL။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽွမ်ႉၸႂ်ဝႃႈ ႁႅင်းၵွင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵင်းလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵုမ်ႇထူၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈ တႃႇတင်းၼမ် - Creative Commons license ၼႆယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ ၼႄလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ Cancel

 

ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ (သိမ်း) ယဝ်ႉၼႆၸိုင် မီးဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းတေလႆႈႁဵတ်းထႃႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

လွင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼဵပ်းပၼ်တီႈ ၼဵၼ် ၼႄတူဝ်ယၢင်ႇ သေၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီီ တူၺ်းတူဝ်ယၢင်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵႆႉမေႃဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၺႃးၽိတ်းလႄႈ ၸၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈႁၼ်ၺႃးၸိူဝ်းႁဝ်းႁဵတ်းၽိတ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ ႁဵတ်းမႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း လႆႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီတႅမ်ႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈမႄးထတ်း တီႈၼႂ်း လွၵ်း "ႁူဝ်ႁုပ်ႈ" ၼၼ်ႉယူႇ။ သင်ဝႃႈ မႄးလၢႆးလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၽိတ်းဝႆႉၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈတႅမ်ႈသႂ်ႇမႃးဝႃႈ "မႄးလၢႆးလေႃး တူဝ်လိၵ်ႈ" ၼႆယူႇ။

လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ မႄးလၢႆးလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈ၊ မႄးၽိင်းဝၢင်းလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆၸိုင် ၶၼ်ႇပၼ်တီႈလွၵ်း "☑ ပဵၼ်လွင်ႈမႄးထတ်း ဢိတ်းဢီႈ" သေၵေႃႈ ႁဵတ်းမၢႆဝႃႈ ပဵၼ် "လွင်ႈမႄးထတ်းသမတႃႇ" လႆႈယူႇ။ လွင်ႈမႄးထတ်းဢိတ်းဢီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈမႄးထတ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ တီႈပွင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ၊ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်သေၵေႃႉၵေႃႉ တေဢမ်ႇထဵင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။

ပေႃးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈၸႅင်ႈတိုၼ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆပႂ်ႉတူၺ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶၼ်ႇပၼ်တီႈလွၵ်း "☑ တူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ" လႆႈယူႇ။

တူဝ်ယၢင်ႇၼႃႈလိၵ်ႈၵေႃႈတူၺ်းယဝ်ႉ၊ တီႈႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉၼႆတႄႉ ၵမ်းၼႆႉ တူဝ်ႈတၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸၼ်ႉလိုၼ်းသုတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႆၸိုင် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်ၵႂႃႇတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယူႇယဝ်ႈ။