မိူင်းၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး

မိူင်းၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

ၸိုဝ်ႈတႆး ဝၼ်းတီႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း
A Z
 ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (9) ဝၼ်း
 ၶႅၼ်ႇၺႃႇ 1963၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (16) ဝၼ်း
 ၶႅမ်းမႃးရုၼ်း 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၵႃႇၵိတ်ႇသတၼ်ႇ 1992၊ မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း
 ၵႃႇၸၢၵ်ႇသတၼ်ႇ 1992၊ မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း
 ၶႃႇတႃႇ 1971၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ၶဵပ်ႉဝႄႇတီႇ 1975၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (16) ဝၼ်း
 ၶူဝ်ႇမူဝ်ႇရူတ်ႈ 1975၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (12) ဝၼ်း
 ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ 1991၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း 1991၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ၵူဝ်ႇလမ်ႇပီႇယႃႇ 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (5) ဝၼ်း
 ၵိရိပတီႇ 1999၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၶူႇဝဵတ်ႈ 1963၊ မေႇ (14) ဝၼ်း
 ၵေႃးသတႃႇရိၵႃႇ 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (2) ဝၼ်း
 ၵူးပႃး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၶွၼ်းၵူဝ်ႇ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၶွင်ႇၵူဝ်ႇ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၶရူဝ်ႇဢေးသျႃး 1992၊ မေႇ (22) ဝၼ်း
 ၶျႅၵ်ႈ 1993၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ (19) ဝၼ်း
 ၶျၢတ်ႈ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၶျီႇလီႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ၵီးၼီး-ပိတ်ႈသၢဝ်ႇ 1974၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ၵမ်ႇပီးယႃး 1965၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ၵရိတ်ႈ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (25) ဝၼ်း
 ၵရႄႇၼႃႇတႃႇ 1974၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ၵႃႇၼႃႇ 1957၊ မၢတ်ႉၶျ် (8) ဝၼ်း
 ၵႄးပုၼ်ႇ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၵၢႆႇယႃးၼႃႇ 1966၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၵီးၼီး 1958၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (12) ဝၼ်း
 ၵျႃႇပၢၼ်ႇ 1956၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 ၵျႃႇမေႇၵႃႇ 1962၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 ၵျႃႇမၼီႇ 1973၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 ၵျီႇပူးတီႇ 1977၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၵျေႃႇၵျႃႇ 1992၊ ၵျူႇလၢႆႇ (31) ဝၼ်း
 ၵျေႃႇတၼ်ႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၵႂႃႇတမႃႇလႃႇ 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ 1965၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 သပဵၼ်ႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 သဵင်ႉၶိတ်ႈ လႄႈ ၼႄးဝိတ်ႈ 1983၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (23) ဝၼ်း
 သဵင်ႉဝိၼ်းသႅၼ်ႉ လႄႈ ၵရႄးၼႃးတိၼ်း 1980၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (16) ဝၼ်း
 သဵင်ႉလူႉသျႃႇ 1979၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 သၼ်းမႃႇရီႇၼေႃႇ 1992၊ မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း
 သႃႇမူဝ်းဝႃႇ 1976၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (15) ဝၼ်း
 သၢႆႉပရႅတ်ႈ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 သီးရီးယႃး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (19) ဝၼ်း
 သူႇတၼ်ႇ 1956၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (12) ဝၼ်း
 သေႃႇတီႇဢႃႇရေးပီးယႃး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
  သဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ 2002၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (10) ဝၼ်း
 သုၺ်ႇတိၼ်ႇ 1946၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (19) ဝၼ်း
 ၶႄႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 တူႇၼီးသျႃး 1956၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (12) ဝၼ်း
 တိူဝ်ႇၵီႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (7) ဝၼ်း
 ထႆး 1946၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (16) ဝၼ်း
 တႅၼ်းမၢၵ်ႈ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 တူဝ်ႇမီႇၼိၵ 1978၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 တူဝ်ႇမီႇၼီႇၵၼ်ႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၼႃႇမီးပီးယႃး 1990၊ ဢေႇပရႄႇ (23) ဝၼ်း
 ၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ၼီႇၵႃႇရႃႇၵႂႃႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ၼေႇပေႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ 1945၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (10) ဝၼ်း
 ၼေႃႇဝူၺ်း 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (7) ဝၼ်း
 ၼၢႆးၵျႃး 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၼၢႆႇၵျီးရီးယႃး 1960၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (7) ဝၼ်း
 ပႃႈၼႃးမႃး 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (13) ဝၼ်း
 ပႃႇလၢဝ်း 1994၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (15) ဝၼ်း
 ပႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ 1947၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (30) ဝၼ်း
 ပႃးပႂႃႇၼိဝ်းၵီးၼီး 1975၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (10) ဝၼ်း
 ပႃႇရႃႇၵူၺ်း 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ပေႇရူႉ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (31) ဝၼ်း
 ပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ၾီလိပ်ႈပိၼ်း 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ၾီႇၵျီႇ 1970၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (13) ဝၼ်း
 မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင် 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ဝႅတ်ႉၼမ်း 1977၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ပင်းၵလႃးတဵတ်ႈ 1974၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ပႄႇၵျီႇယမ်ႇ 1945၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (27) ဝၼ်း
 ပရႃႇၸီး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ပရူႇၼၢႆး 1984၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ပူႇၵႃႇရီႇယႃႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ပႃႇႁႃးမႃး 1973၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 ပႃႇရဵၼ်း 1971၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ပႃးပေႇတူတ်ႈ 1966၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (9) ဝၼ်း
 ပႄႇလႃႇရုတ်ႈ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ပႄႇလိတ်ႈ 1981၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (25) ဝၼ်း
 ပႄႇၼိၼ်း 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ၽူႇတၢၼ်ႇ 1971၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ပူဝ်ႇလီးဝီးယႃး 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ပေႃးသၼီးယႃး လႄႈ ႁႃႇၸီႇၵူဝ်းဝီးၼႃး 1992၊ မေႇ (22) ဝၼ်း
 ပွတ်ႉသဝႃႇၼႃႇ 1966၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ပူႇရုၼ်းတီႇ 1962၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 ပူႇၵီႇၼႃးၾႃးသူဝ်ႇ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 မၢတ်ႈတႃႇၵၢတ်ႈသၵႃႇ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (7) ဝၼ်း
 မၢႆႇၶရူဝ်ႇၼေးသျႃး 1991၊သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 မလေးသျႃး 1957၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 မႃႇလႃႇဝီႇ 1964၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (1) ဝၼ်း
 မႃႇလီႇ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (28) ဝၼ်း
 မူႇၵုၼ် မႃးသျႄႇ 1991၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 မူဝ်ႇၸမ်းပိၵ်ႈ 1975၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (16) ဝၼ်း
 မူဝ်ႇၼႃႉၶူဝ်ႇ 1993၊ မေႇ (28) ဝၼ်း
 မေႃးရီႇသႃႇ 1968၊ ဢေႇပရႄႇ (24) ဝၼ်း
 မေႃးတႃႇ 1964၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (1) ဝၼ်း
 မေႃႇတူဝ်းဝႃး 1992၊ မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း
 မေႃႇရူဝ်ႇၵူဝ်ႇ 1956၊ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (12) ဝၼ်း
 မေႃႇရီႇတေးၼီးယႃး 1961၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (27) ဝၼ်း
 မေႃႇတိပ်ႈ 1965၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 မူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး 1961၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (27) ဝၼ်း
 မျၢၼ်ႇမႃႇ 1948၊ ဢေႇပရႄႇ (19) ဝၼ်း
 ရဝၢၼ်းတႃႇ 1962၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ရတ်ႈသျႃး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 လၢဝ်း 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 လႄႇသူဝ်းတူဝ်ႇ 1966၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 လႄႇပႃႇၼွၼ်ႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 လိပ်ႉပျႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 လၢႆႇပေးရီးယႃး 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (2) ဝၼ်း
 လၢတ်ႈဝီႇယႃႇ 1991၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 လိၵ်ႈတိၼ်ႇသတၢႆႇ 1990၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (18) ဝၼ်း
 လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး 1991၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 လၢၵ်ႈၸိမ်ႇပၢၵ်ႈ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 သီႇရိလင်းၵႃ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ႁေးတီႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ႁၢင်ႇၵေႇရီႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ႁွၼ်ႇတူးရႅတ်ႈ 1945၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ဢႃႇၸႃႇပၢႆႇၸၼ်ႇ 1992၊ မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း
 ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼီႇသတၢၼ်ႇ 1946၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (19) ဝၼ်း
 ဢႃႇၵျႅၼ်ႇတီးၼႃး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ဢႃႇမေးၼီးယႃး 1992၊ မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း
 ဢႅၼ်ႇၵူဝ်ႇလႃႇ 1976၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (1) ဝၼ်း
 ဢႅၼ်ႇတူဝ်ႇရႃႇ 1993၊ ၵျူႇလၢႆႇ (28) ဝၼ်း
 ဢႄးၵျီးရီးယႃး 1962၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (8) ဝၼ်း
 ဢႃႇပႃးၼီးယႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ဢႅၼ်ႇထီႇၵႂႃႇ လႄႈ ပႃႇပူးတႃႇ 1981၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (11) ဝၼ်း
 ဢူဝ်ႇမၢၼ်ႇ 1971၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (7) ဝၼ်း
 ဢၢႆႇဝူဝ်ႇရီႇၶူတ်ႈ 1960၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (20) ဝၼ်း
 ဢေႇၵႂႃႇတေႃႇ 1945၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ဢီးၵျိပ်ႈ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ဢႄႇသႃႇဝႃႇတေႃႇ 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (24) ဝၼ်း
 ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး 1968၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (12) ဝၼ်း
 ဢႄႇရီႇထရီးယႃး 1993၊ မေႇ (28) ဝၼ်း
 ဢႄႇသတူဝ်းၼီးယႃး 1991၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (17) ဝၼ်း
 ဢၢႆးသလႅၼ်ႇ 1946၊ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (19) ဝၼ်း
 ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (13) ဝၼ်း
 ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး 1950၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ (28) ဝၼ်း
 ဢိၼ်းတီးယႃး 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (30) ဝၼ်း
 ဢီႇရၢၼ်း 1945၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ (28) ဝၼ်း
 ဢီႇရၢၵ်ႈ 1945၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (21) ဝၼ်း
 ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ဢိတ်ႇသရေး 1949၊ မေႇ (11) ဝၼ်း
 ဢီႇတႃႇလီႇ 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း
 ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး 1945၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ (1) ဝၼ်း
 ဢေႃးသထရီးယႃး 1955၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ (14) ဝၼ်း

ၽိုၼ်ဢိင်[မႄးထတ်း | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]