သဵၼ်ႈမၢႆမိူင်း ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
ၸိုဝ်ႈတႆး သၢႆငၢႆ လွင်ႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈထဵင်မေႃး ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇ ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း
A AAA A AAA A AAA
ZZZ မိူင်းၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ A AAA ZZZ
 ၶႅၼ်ႇၺႃႇ
 ၶႅမ်းမႃးရုၼ်း
 ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ
 ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး
 ၵႃႇၵိတ်ႇသတၼ်ႇ
 ၵႃႇၸၢၵ်ႇသတၼ်ႇ
 ၶႃႇတႃႇ
 ၶဵပ်ႉဝႄႇတီႇ
 ၶူဝ်ႇမူဝ်ႇရူတ်ႈ
 ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ
 ၵၢဝ်းလီၸၢၼ်း
 ၵူဝ်ႇလမ်ႇပီႇယႃႇ
 ၵိရိပတီႇ
 ၶူႇဝဵတ်ႈ
 ၵေႃးသတႃႇရိၵႃႇ
 ၵူးပႃး
 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ၶွၼ်းၵူဝ်ႇ
 ၶွင်ႇၵူဝ်ႇ
 ၶရူဝ်ႇဢေးသျႃး
 ၶျႅၵ်ႈ
 ၶျၢတ်ႈ
 ၶျီႇလီႇ
 ၵီးၼီး-ပိတ်ႈသၢဝ်ႇ
 ၵမ်ႇပီးယႃး
 ၵရိတ်ႈ
 ၵရႄႇၼႃႇတႃႇ
 ၵႃႇၼႃႇ
 ၵႄးပုၼ်ႇ
 ၵၢႆႇယႃးၼႃႇ
 ၵီးၼီး
 ၵျႃႇပၢၼ်ႇ
 ၵျႃႇမေႇၵႃႇ
 ၵျႃႇမၼီႇ
 ၵျီႇပူးတီႇ
 ၵျေႃႇၵျႃႇ
 ၵျေႃႇတၼ်ႇ
 ၵႂႃႇတမႃႇလႃႇ
 သိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ
 သပဵၼ်ႇ
 သဵင်ႉၶိတ်ႈ လႄႈ ၼႄးဝိတ်ႈ
 သဵင်ႉဝိၼ်းသႅၼ်ႉ လႄႈ ၵရႄးၼႃးတိၼ်း
 သဵင်ႉလူႉသျႃႇ
 သၼ်းမႃႇရီႇၼေႃႇ
 သႃႇမူဝ်းဝႃႇ
 သလူဝ်ႇဝႃးၵီးယႃး
 သလူဝ်ႇဝေးၼီးယႃး
 သႃးပီးယႃး
 သၢႆႉပရႅတ်ႈ
 သူဝ်ႇမႃးလီးယႃး
 သီႇၼီႇၵႃႇ
 သီႇဢႄႇရႃႇလီႇယူၼ်ႇ
 သီးရီးယႃး
 သူႇတၼ်ႇ
 သျူးရီးၼႃႇမႄႇ
 သူၼ်ႇတူဝ်ႇမေး လႄႈ ပရိၼ်ႇသီႇပေႇ
 သေႃႇတီႇဢႃႇရေးပီးယႃး
 မူႇၵုၼ် သေႃႇလေႃႇမၼ်ႇ
 သေးသျႄႇ
  သဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ
 သႂႃႇၸီႇလႅၼ်ႇ
 သုၺ်ႇတိၼ်ႇ
 ၸိမ်ႇပႃႇပူၺ်ႇ
 ၸမ်းပီးယႃး
 ထၼ်ႇၸၼ်းၼီးယႃး
 ၶႄႇ
 တႃႇၵျီႇၵီႇသတၼ်ႇ
 တၢၵ်ႈမႅၼ်ႇၼီႇသတၼ်ႇ
 ထူဝ်းၵူဝ်ႇ
 ထွင်းၵႃႇ
 တူႇၼီးသျႃး
 ထူးဝႃႇလူႇ
 တိူဝ်ႇၵီႇ
 သူႇတၼ်ႇၸၢၼ်း
 ဢႃႇၾရိၵႃႉၸၢၼ်း
 ထရီႇၼီႇတၢတ်ႈ လႄႈ ထူဝ်ႇပေးၵူဝ်ႇ
 ထႆး
 တႅၼ်းမၢၵ်ႈ
 တူဝ်ႇမီႇၼီႇၵၼ်ႇ
 တူဝ်ႇမီႇၼိၵ
 ၼႃႇမီးပီးယႃး
 ၼိဝ်းၸီႇလႅၼ်ႇ
 ၼႄႇတႃႇလႅၼ်ႇ
 ၼၢဝ်ရူး
 ၼၢႆးၵျႃး
 ၼၢႆႇၵျီးရီးယႃး
 ၼီႇၵႃႇရႃႇၵႂႃႇ
 ၼေႃႇဝူၺ်း
 ပႃႈၼႃးမႃး
 ပႃႇလၢဝ်း
 ပႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ
 ပႃးပႂႃႇၼိဝ်းၵီးၼီး
 ပႃႇရႃႇၵူၺ်း
 ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ
 ပေႇရူႉ
 ပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ
 ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ
 ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ
 ၾီလိပ်ႈပိၼ်း
 ၾီႇၵျီႇ
 ဝႄႇၼေႇၸွႆးလႃး
 ဝႅၼ်ႇၼူးဝႃႇထူႇ
 မိူင်းႁူမ်ႈပွင်လူၺ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ဢႃႇၾရိၵ ပွတ်းၵၢင်
  ဝႃႇတီႇၵၼ်ႇ
 ဝႅတ်ႉၼမ်း
 ပင်းၵလႃးတဵတ်ႈ
 ပႄႇၵျီႇယမ်ႇ
 ပရႃႇၸီး
 ပရူႇၼၢႆး
 ပႄႇလိတ်ႈ
 ပႃႇႁႃးမႃး
 ပူႇၵီႇၼႃးၾႃးသူဝ်ႇ
 ပႃးပေႇတူတ်ႈ
 ပႃႇရဵၼ်း
 ပူဝ်ႇလီးဝီးယႃး
 ပႄႇၼိၼ်း
 ပႄႇလႃႇရုတ်ႈ
 ၽူႇတၢၼ်ႇ
 ပူႇရုၼ်းတီႇ
 ပေႃးသၼီးယႃး လႄႈ ႁႃႇၸီႇၵူဝ်းဝီးၼႃး
 ပွတ်ႉသဝႃႇၼႃႇ
 မႅၵ်ႇသီႇၵူဝ်ႇ
 မႅတ်ႇသီႇတူဝ်းၼီးယႃး
 မၢတ်ႈတႃႇၵၢတ်ႈသၵႃႇ
 မလေးသျႃး
 မူႇၵုၼ် မႃးသျႄႇ
 မႃႇလႃႇဝီႇ
 မႃႇလီႇ
 မၢႆႇၶရူဝ်ႇၼေးသျႃး
 မူဝ်ႇၸမ်းပိၵ်ႈ
 မူဝ်ႇၼႃႉၶူဝ်ႇ
 မေႃႇရူဝ်ႇၵူဝ်ႇ
 မေႃးရီႇသႃႇ
 မေႃႇရီႇတေးၼီးယႃး
 မေႃးတႃႇ
 မေႃႇတိပ်ႈ
 မေႃႇတူဝ်းဝႃး
 မျၢၼ်ႇမႃႇ
 မူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး
 မွၼ်ႇတေႇၼေးၵရူဝ်ႇ
 ယႄႇမႅၼ်ႇ
 ယူႇၶရဵၼ်း
 ယူႇၵၼ်ႇတႃႇ
 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ
 ရဝၢၼ်းတႃႇ
 ရတ်ႈသျႃး
 ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး
 လႄႇပႃႇၼွၼ်ႇ
 လိၵ်ႈတိၼ်ႇသတၢႆႇ
 လိပ်ႉပျႃး
 လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး
 လၢတ်ႈဝီႇယႃႇ
 လၢဝ်း
 လၢႆႇပေးရီးယႃး
 လႄႇသူဝ်းတူဝ်ႇ
 လၢၵ်ႈၸိမ်ႇပၢၵ်ႈ
 သီႇရိလင်းၵႃ
 ႁၢင်ႇၵေႇရီႇ
 ႁေးတီႇ
 ႁွၼ်ႇတူးရႅတ်ႈ
 ဢႄႇသတူဝ်းၼီးယႃး
 ဢႅၼ်ႇၵူဝ်ႇလႃႇ
 ဢႅၼ်ႇထီႇၵႂႃႇ လႄႈ ပႃႇပူးတႃႇ
 ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး
 ဢိတ်ႇသရေး
 ဢႃႇၸႃႇပၢႆႇၸၼ်ႇ
 ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ
 ဢႄႇသႃႇဝႃႇတေႃႇ
 ဢႄးၵျီးရီးယႃး
 ဢႃႇပႃးၼီးယႃး
 တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ
 ဢႃႇၵျႅၼ်ႇတီးၼႃး
 ဢႃႇၾၵၢၼ်ႇၼီႇသတၢၼ်ႇ
 ဢႃႇမေးၼီးယႃး
 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸဝ်ႈၾႃႉ ဢႃႇရၢပ်ႈ
 ဢိၼ်းတီးယႃး
 ဢၢႆးသလႅၼ်ႇ
 ဢၢႆႇဝူဝ်ႇရီႇၶူတ်ႈ
 ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ
 ဢူဝ်ႇမၢၼ်ႇ
 ဢီႇၵူၺ်ႇတေႃႇရီႇယႃႇ ၵီးၼီး
 ဢေႇၵႂႃႇတေႃႇ
 ဢီးၵျိပ်ႈ
 ဢီႇတႃႇလီႇ
 ဢီႇရၢၵ်ႈ
 ဢီႇရၢၼ်း
 ဢႄႇရီႇထရီးယႃး
 ဢီႇတီႇယူဝ်းပီးယႃး
 ဢုရုၵူၺ်း
 ဢေႃးသထရီးယႃး
 ဢေႃႉသထရေးလီးယႃး


ၸိုဝ်ႈတႆး သၢႆငၢႆ လွင်ႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လွင်ႈထဵင်မေႃး ဢႃႇၼႃႇပၢၼ်ႇ ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း သၢႆငၢႆတၢင်ႇၸိူဝ်း
A AAA A AAA A AAA
ZZZ မိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူင်းၶဝ်ႈၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ A AAA ZZZ
 ထၢႆႇဝၢၼ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း ပဵၼ်မႃး မိူင်းၶဝ်ႈၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ တိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း မိူင်းၶႄႇ ယူႇ
 ပႃးလဵတ်ႈသတၢႆး ပဵၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸုမ်း (UNESCO) ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းတႂ်ႈမိုဝ်း ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယဝ်ႉ။ တိုၵ်ႉမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တင်း မိူင်းဢိတ်ႇသရေး