ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵဝ်ႇမွၼ်ႇ

Jump to navigation Jump to search

The following data is cached, and was last updated 18:52, 22 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2020. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 006 တေႇဝထမ်ႇမ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 2. 008 ၵႃႇမၼိ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 3. 009 မၶတေႇဝ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 4. 010 သုၶဝိႁႃႇရိ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 5. 011 လၵ်ႉၶၼမိၵ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 6. 012 ၼိ​ၵြေႃးထ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 7. 013 ၵၼ်ႇတိ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 8. 014 ဝႃႇတမိၵ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 9. 015 ၶရႃႇတိယ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 10. 016 တိပၼ်ႇလတ်ႉထမိၵ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 11. 017 မႃႇလုတ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 12. 018 မတၵၽတ်ႉတ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 13. 019 ဢႃႇယႃႇၸိတၽတ်ႉတ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 14. 020 ၼလပႃႇၼ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 15. Antarctica‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 16. 3 ၸွမ် 7 ၵဵင်း 12 ၽၵ်းတူဝဵင်း ၵဵင်းတုင်‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 17. Arrow Keys‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 18. Character‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 19. Christianity‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 20. Computer keyboard‏‎ (01:14, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 21. Cursor (user interface)‏‎ (01:15, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 22. Earth‏‎ (01:15, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 23. Input device‏‎ (01:15, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 24. Insertion Point‏‎ (01:15, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 25. Physics‏‎ (01:15, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 26. UTC+06:30‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 27. I-cursor‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 28. ငူးႁဝ်ႇဢၼ်ဢွၵ်ႇတေႃးသယူႇတီႈၼႂ်းထဵင် ဢုရုဝေႇလ‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 29. ငူး‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 30. တတ်ႉၵူင်း၊ ၸႄႈဝဵင်း‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 31. တတ်ႉၵူင်း၊ ဝဵင်း‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 32. တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 33. တဝ်းၼွၵ်း‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 34. တိတ်ႉတိရ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 35. တိတ်ႉထ၊ ၸၢတ်ႈ‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 36. တိပိတၵ‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 37. တိုၵ်းတေႃးတင်းသိုၵ်း ၵႅမ်မိုဝ်းၶုၼ်သူင်‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 38. တိုၼ်းတေပဵၼ်ၽြႃးဢမ်ႇႁၢင်ႉ‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 39. တိၼ်ႇဢေး၊ လုင်း‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 40. တိူင်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ‏‎ (01:16, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 41. တီႈပွင်ႇ Shan‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 42. တီႈလီဢၢမ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 43. တုၵ်ႉၵရၸရိယႃႇ‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 44. တူင်ႇဝိူင်းၵူၼ်း‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 45. တေႁဵတ်းႁိုဝ် သွၵ်ႈႁႃၼႂ်း Google‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 46. တူၼ်ႈၺွင်ႇၽေႃးထိ ဢႃႇၼၼ်ႇတႃႇ‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 47. တၢင်းလူႇ ၵူႈပိူင်ပိူင်‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 48. တၢင်းသုမ်းၵၢၼ်ႉၶုၼ်သူင်လႄႈ လုၵ်ႈယိင်းမၼ်း‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 49. တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇလီၵိၼ် ၵိုၵ်းၵၼ်‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)
 50. တွၼ်ႈယသေႃႇထရႃႇ ၼွမ်းႁူဝ်ဝႆႈသႃ‏‎ (01:17, 19 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2018)

တူၺ်း (ပႃႈၼႃႈ 50 | တေႃႇထႅင်ႈ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)