ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ၼၼ်ႉမႃး
(လုၵ်ႉတီး ဝဵင်းၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Jump to navigation Jump to search
ႁၢင်ႈၽႅၼ်လိၼ် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

ဢိင်ၼိူဝ် သႅၼ်ႈမၢႆ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇၼီႇ ႒႐႑႔ သေလႄႈ ၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ဢဝ် ၸႄႈဝဵင်း ႓႓႐၊ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ႓႙႘၊ ဝဵင်း ႓႙႘ ဝဵင်းသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။[1]

သဵၼ်ႈမၢႆ ဝဵင်း ၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း ၼႆႉ မီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း/ၸႄႈတိူင်း ဝဵင်းလူင် ဝဵင်း
မီးၸၼ်ႉဝဵင်း
ၸၼ်ႉၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း/တီႈပၵ်းလုမ်း
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း
ႁူမ်ႈ
ၶၢင် ႑႘ ႒႗
ယၢင်းလႅင်
ယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႑႕
ၶျၢင်း ႑႒
မွၼ်း ႑႐ ႑႓
ရၶႅင်ႇ ႑႗ ႒႐
တႆး ႕႕ ႒႔ ႗႙
ၸႄႈၵႅင်း ႓႗ ႔႐
တၼိၼ်းတႃႇယီႇ ႑႐ ႑႖
ပႃႇၵိူဝ် ႒႘ ႓႒
မၵူၺ်း ႒႕ ႒႗
တႃႈလိူဝ်ႇ ႒႑ ႒႗
တႃႈၵုင်ႈ ႑႒ ႑႖
ဢေႇယႃႇဝတီႇ ႒႖ ႓႔
ႁူမ်ႈ ႒႘႒ ႘႑ ႓႖႖

ဝဵင်းလူင် ၸိူဝ်းႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း ၼမ်သေပိူၼ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

႒0႐႖ ၸၼ်ႉ ဝဵင်း သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ႑႙႘႓ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ႒႐႐႖ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း ႒႐႑႔ ၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸႄႈတိူင်း
႑။ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ႒,႕႑႓,႐႒႓ ႔,႕႗႒,႙႔႘ ႕,႒႐႙,႕႔႑ ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ
႒။ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ႕႓႒,႙႔႙ ႑,႒႓႗,႐႒႘ ႑,႒႒႕,႑႓႓ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
႓။ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၀* ႙႒႔,႖႐႘ ႑,႑႕႘,႓႖႗ ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ,
႔။ ဝဵင်းမေႃႇလမႅင်ႇ ႒႑႙,႙႖႑ ႔႕႑,႐႑႑ ႔႙႑,႑႓႐ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း
႕။ ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ် ႑႕႐,႕႒႘ ႒႔႘,႘႙႙ ႒႘႘,႑႒႐ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
႖။ ဝဵင်းပတဵင်ႇ ႑႔႔,႐႙႖ ႒႔႑,႖႒႔ ႒႘႖,႖႘႔ ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ
႗။ ဝဵင်းပျီႇ ႑႒႙,႕႕႓ ႒႔႓,႐႑႑ ႒႕႑,႑႔,႕ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
႘။ ဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ ႑႐႖,႘႔႓ ႑႘႕,႗႘႓ ႓႗႑,႙႖႓ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း
႙။ ဝဵင်းမဵၵ်ႉထီႇလႃႇ ႙႖,႔႙႒ ႑႘႑,႗႔႔ ႓႐႙,႔႖႕ ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
႑႐။ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ႑႐႗,႖႒႑ ႑႘႑,႑႗႒ ႑႔႙,႓႔႘ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ
႑႑။ ဝဵင်းပဵၵ်ႉ ႘႘,႖႐႐ ႑႗႗,႙႖႑ ႒႘႔,႐႓႗ ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
႑႒။ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႑႐႘,႒႓႑ ႑႖႒,႓႙႖ ႓႘႐,႖႖႕ ၸႄႈမိူင်းတႆး

* ၽွင်းၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း မိူဝ်ႈပီ ႑႙႘႓ ၼၼ်ႉ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢမ်ႇပႆႇမီး။

ဝဵင်းၼႂ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈၸႄႈတိူင်း[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

=== ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ===
 1. ဝဵင်းၵမ်ႇပၢႆႇတီႇ
 2. ဝဵင်းၵၢင်မိူင်း
 3. ဝဵင်းၶွင်ႇလၢၼ်ႇၽူး
 4. ဝဵင်းၶျီႇၽုၺ်ႇ
 5. ဝဵင်းသၢင်ႇၽူဝ်ႇ
 6. ဝဵင်းသတူင်း
 7. ဝဵင်းသေႃႉလေႃႇ
 8. ဝဵင်းသုမ်ႇပရႃႇပုမ်ႇ
 9. ဝဵင်းတႃႈၼၢႆး
 10. ဝဵင်းတူၼ်ႈႁုင်းယၢင်ႇ
 11. ဝဵင်းၼမ်ႉတီး
 12. ဝဵင်းၼွၵ်ႈမိူင်း
 13. ဝဵင်းပၢင်ၼၢင်းတိၼ်ႇ
 14. ဝဵင်းပၢင်ႇဝႃႇ
 15. ဝဵင်းပူႇတႂ်း
 16. ဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ
 17. ဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ
 18. ဝဵင်းမၢၵ်ႇၸၢင်းပေႃး
 19. ဝဵင်းမိူင်းၵွင်း
 20. ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း
 21. ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ
 22. ဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ
 23. ဝဵင်းၸႄႈၼႃး
 24. ဝဵင်းမျူဝ်ႉလႃႉ
 25. ဝဵင်းယႂႃႇတိတ်ႉ
 26. ဝဵင်းႁူၺ်ႈၵူႈ
 27. ဝဵင်းသျိၼ်ႇပူၺ်ႇယၢင်ႇ
 28. ဝဵင်းလွႆၸေႈ
 29. ဝဵင်းမႂ်ႇ (ဝႅင်းမေႃႇ)
 30. ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ
 31. ဝဵင်းဢိၼ်ႇၸၢင်းယၢင်ႇ

ၸႄႈမိူင်းယင်းလႅင်

 1. ဒီမောဆိုးမြို့
 2. ဖရူးဆိုးမြို့
 3. ဖာဆောင်းမြို့
 4. ဘောလခဲမြို့
 5. မယ်စဲ့မြို့
 6. ရွာသစ်မြို့
 7. ရှားတောမြို့
 8. လွိုင်ကော်မြို့

ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

 1. ဝေါလေမြိုင်မြို့ (ဝေါလေ)
 2. ကမမောင်းမြို့
 3. ကျိုက်ဒုံမြို့
 4. ကျုံဒိုးမြို့
 5. ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့
 6. ကော့ကရိတ်မြို့
 7. စုကလိမြို့
 8. ပိုင်ကျုံမြို့
 9. ဖာပွန်မြို့
 10. ဘားအံမြို့
 11. ဘုရားသုံးဆူမြို့
 12. ဘောဂလိမြို့
 13. မြဝတီမြို့
 14. ရှမ်းရွာသစ်မြို့
 15. လှိုင်းဘွဲ့မြို့
 16. လိပ်သိုမြို့
 17. သံတောင်မြို့
 18. သံတောင်ကြီးမြို့

ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း

 1. ကန်ပက်လက်မြို့
 2. ကျီခါးမြို့
 3. ဆမီးမြို့
 4. တွန်းဇံမြို့
 5. တီးတိန်မြို့
 6. ထန်တလန်မြို့
 7. ပလက်ဝမြို့
 8. ဖလမ်းမြို့
 9. မင်းတပ်မြို့
 10. မတူပီမြို့
 11. ရိခေါ်ဒါရ်မြို့
 12. ရေဇွာမြို့
 13. ဟားခါးမြို့


ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း

 1. ကျောက်မြောင်းမြို့
 2. ကနီမြို့
 3. ကန့်ဘလူမြို့
 4. ကျွန်းလှမြို့
 5. ကလေးမြို့
 6. ကလေးဝမြို့
 7. ကသာမြို့
 8. ကောလင်းမြို့
 9. ခင်ဦးမြို့
 10. ခန္တီးမြို့
 11. ခမ်းပါတ်မြို့
 12. ချောင်းဦးမြို့
 13. စစ်ကိုင်းမြို့
 14. ဆွမ္မရာမြို့
 15. ဆားလင်းကြီးမြို့
 16. တန့်ဆည်မြို့
 17. တမူးမြို့
 18. ထန်ပါခွေမြို့
 19. ထီးချိုင့်မြို့
 20. ဒီပဲယင်းမြို့
 21. ဒုံဟီးမြို့
 22. နန်းယွန်းမြို့
 23. ပင်လယ်ဘူးမြို့
 24. ပန်ဆောင်မြို့
 25. ပုလဲမြို့
 26. ဖောင်းပြင်မြို့
 27. ဗန်းမောက်မြို့
 28. ဘုတလင်မြို့
 29. မင်းကင်းမြို့
 30. မြင်းမူမြို့
 31. မြို့သစ်မြို့
 32. မြောင်မြို့
 33. မိုပိုင်းလွတ်မြို့
 34. မုံရွာမြို့
 35. မော်လိုက်မြို့
 36. ယင်းမာပင်မြို့
 37. ရွှေပြည်အေးမြို့
 38. ရွှေဘိုမြို့
 39. ရေဦးမြို့
 40. လဟယ်မြို့
 41. လေရှီးမြို့
 42. ဝက်လက်မြို့
 43. ဝန်းသိုမြို့
 44. ဟုမ္မလင်းမြို့
 45. အင်းတော်မြို့
 46. အရာတော်မြို့

ၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ

 1. ကျွန်းစုမြို့
 2. ကရသူရိမြို့
 3. ကလိန်အောင်မြို့
 4. ကော့သောင်းမြို့
 5. ခမောက်ကြီးမြို့
 6. တနင်္သာရီမြို့
 7. ထားဝယ်မြို့
 8. ပြည်ကြီးမဏ္ဍိုင်မြို့
 9. ပလောက်မြို့
 10. ပုလောမြို့
 11. ဘုတ်ပြင်းမြို့
 12. မြိတ်မြို့
 13. မေတ္တာမြို့
 14. ရေဖြူမြို့
 15. လောင်းလုံမြို့
 16. သရက်ချောင်းမြို့

ၼႃႈလိၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ

 1. ၸႄႈဝဵင်းၸမ်ႇပူႇသီႇရိ
 2. ဝဵင်းၸေႇယႃႇသီႇရိ
 3. ဝဵင်းတတ်ႉၵူင်း
 4. ဝဵင်းတၵ်ႉၶိၼႃႇသီႇရိ
 5. ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ
 6. ဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ
 7. ၸႄႈဝဵင်းပုပ်ႉပသီႇရိ
 8. ဝဵင်းလႄႇဝဵင်း
 9. ၸႄႈဝဵင်းဢုတ်ႉတရသီႇရိ

ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်

 1. ကညွတ်ကွင်းမြို့
 2. ကျောက်ကြီးမြို့
 3. ကျောက်တံခါးမြို့
 4. ကြို့ပင်ကောက်မြို့
 5. ကဝမြို့
 6. ကေတုမတီမြို့
 7. ဆွာမြို့
 8. ဇီးကုန်းမြို့
 9. ဇေယျဝတီမြို့
 10. ညောင်လေးပင်မြို့
 11. တောင်ငူမြို့
 12. ထန်းတပင်မြို့
 13. ဒိုက်ဦးမြို့
 14. နတ်တလင်းမြို့
 15. ပန်းတောင်းမြို့
 16. ပြည်မြို့
 17. ပြွန်တန်ဆာမြို့
 18. ပိန်းဇလုပ်မြို့
 19. ပုတီးကုန်းမြို့
 20. ပေါက်ခေါင်းမြို့
 21. ပေါင်းတည်မြို့
 22. ပေါင်းတလည်မြို့
 23. ပဲခူးမြို့
 24. ပဲနွယ်ကုန်းမြို့
 25. ဖဒိုမြို့
 26. ဖြူးမြို့
 27. ဘုရားကြီးမြို့
 28. မင်းလှမြို့
 29. မဒေါက်မြို့
 30. မိုးညိုမြို့
 31. ရွှေကျင်မြို့
 32. ရွှေတောင်မြို့
 33. ရေတာရှည်မြို့
 34. လက်ပံတန်းမြို့
 35. ဝေါမြို့
 36. သက္ကလမြို့
 37. သနပ်ပင်မြို့
 38. သာယာဝတီမြို့
 39. သုံးဆယ်မြို့
 40. သဲကုန်းမြို့
 41. အင်းတကော်မြို့
 42. အုတ်တွင်းမြို့
 43. အုတ်ဖိုမြို့
 44. ဥရှစ်ပင်မြို့

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း

 1. ကံမမြို့ (သရက်ခရိုင်)
 2. ကမ္မမြို့ (ပခုက္ကူခရိုင်)
 3. ကျောမြို့
 4. ကျောက်ထုမြို့
 5. ချောက်မြို့
 6. ဂန့်ဂေါမြို့
 7. ငဖဲမြို့
 8. စကုမြို့
 9. စလင်းမြို့
 10. စေတုတ္တရာမြို့
 11. ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့
 12. ဆင်ဖြူကျွန်းမြို့
 13. ဆိပ်ဖြူမြို့
 14. ဆောမြို့
 15. တောင်တွင်းကြီးမြို့
 16. ထီးလင်းမြို့
 17. နတ်မောက်မြို့
 18. ပခုက္ကူမြို့
 19. ပွင့်ဖြူမြို့
 20. ပေါက်မြို့
 21. မကွေးမြို့
 22. မင်းတုန်းမြို့
 23. မင်းဘူးမြို့
 24. မင်းလှမြို့
 25. မြို့သစ်မြို့
 26. မြိုင်မြို့
 27. ရေစကြိုမြို့
 28. ရေနံချောင်းမြို့
 29. သရက်မြို့
 30. အောင်လံမြို့

ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ

 1. ဝဵင်းၵျွၵ်ႉသႄႇ
 2. ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း
 3. ဝဵင်းၶျၢၼ်းမျႃႉတႃႇၸီႇ
 4. ဝဵင်းၶျၢၼ်းဢေႃးတႃႇၸၢၼ်ႇ
 5. ဝဵင်းငတယွၵ်ႉ
 6. ဝဵင်းငၸုၼ်ႇ
 7. ဝဵင်းၸိၼ်ႉၵၢႆႇ
 8. ဝဵင်းၸိၼ်ႉၵူး
 9. ဝဵင်းၺွင်ႇဢူး
 10. ဝဵင်းတတႃးဢူး
 11. ဝဵင်းတႃႈၵွင်
 12. ဝဵင်းတွင်ႇတႃႇ
 13. ဝဵင်းၼထူဝ်းၵျီး
 14. ဝဵင်းပျေႃႇပွႆႇ
 15. ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး
 16. ဝဵင်းပျီႇၵျီးတၶုၼ်ႇ
 17. ဝဵင်းပူးၵမ်ႇ (ပၵၢၼ်ႇ)
 18. ဝဵင်းပတဵင်ႇၵျီး
 19. ဝဵင်းမတယႃႇ
 20. ဝဵင်းတႃးလိူဝ်ႇ
 21. ဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ
 22. ဝဵင်းမျိတ်ႉငႄႇ
 23. ဝဵင်းမျိတ်ႉတႃး
 24. ဝဵင်းမလႅင်ႇ
 25. ဝဵင်းမႁႃႇဢွင်ႇမျေႇ
 26. ဝဵင်းမဵၵ်ႉထီႇလႃႇ
 27. ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ
 28. ဝဵင်းယမႄးတိၼ်း
 29. ဝဵင်းဝၢၼ်းတုၼ်း
 30. ဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း
 31. ဝဵင်းတႃႇၸီႇ
 32. ဝဵင်းဢမရပူႇရ
 33. ဝဵင်းဢွင်ႇမျေႇတႃႇၸၢၼ်ႇ


ၸႄႈမိူင်းမွၼ်း

 1. ကမာဝက်မြို့
 2. ကျိုက္ခမီမြို့
 3. ကျိုက်ထိုမြို့
 4. ကျိုက်မရောမြို့
 5. ချောင်းဆုံမြို့
 6. ခေါဇာမြို့
 7. ဇင်းကျိုက်မြို့
 8. ပေါင်မြို့
 9. ဘီးလင်းမြို့
 10. မုဒုံမြို့
 11. မော်လမြိုင်မြို့
 12. ရေးမြို့
 13. လမိုင်းမြို့
 14. သံဖြူဇရပ်မြို့
 15. သထုံမြို့
 16. သုဝဏ္ဏဝတီမြို့

ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ

 1. ကမ်းထောင့်ကြီးမြို့
 2. ကျိန္တလီမြို့
 3. ကျောက်တော်မြို့
 4. ကျောက်ဖြူမြို့
 5. ဂွမြို့
 6. ငပလီမြို့
 7. စစ်တွေမြို့
 8. တောင်ကုတ်မြို့
 9. တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့
 10. ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့
 11. ပေါက်တောမြို့
 12. ဘူးသီးတောင်မြို့
 13. မင်းပြားမြို့
 14. မြေပုံမြို့
 15. မြောက်ဦးမြို့
 16. မအီမြို့
 17. မာန်အောင်မြို့
 18. မောင်တောမြို့
 19. ရမ်းဗြဲမြို့
 20. ရသေ့တောင်မြို့
 21. သံတွဲမြို့
 22. အမ်းမြို့

ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ

 1. ကမာရွတ်မြို့
 2. ကျောက်တံတားမြို့
 3. ကျောက်တန်းမြို့
 4. ကြည့်မြင်တိုင်မြို့
 5. ကွမ်းခြံကုန်းမြို့
 6. ကိုကိုးကျွန်းမြို့
 7. ကော့မှူးမြို့
 8. ခရမ်းမြို့
 9. စမ်းချောင်းမြို့
 10. ဆိပ်ကမ်းမြို့
 11. ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့
 12. တံတားမြို့
 13. တွံတေးမြို့
 14. တာမွေမြို့
 15. တိုက်ကြီးမြို့
 16. တောင်ဥက္ကလာပမြို့
 17. ထန်းတပင်မြို့
 18. ထောက်ကြံ့မြို့
 19. ဒဂုံမြို့
 20. ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း
 21. ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း
 22. ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း
 23. ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း
 24. ဒလမြို့
 25. ဒေါပုံမြို့
 26. ပန်းပဲတန်းမြို့
 27. ပုဇွန်တောင်မြို့
 28. ဗဟန်းမြို့
 29. ဗိုလ်တထောင်မြို့
 30. မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့
 31. မရမ်းကုန်းမြို့
 32. မြောက်ဥက္ကလာပမြို့
 33. မှော်ဘီမြို့
 34. ရန်ကင်းမြို့
 35. ရန်ကုန်မြို့
 36. ရွှေပြည်သာမြို့
 37. လမ်းမတော်မြို့
 38. လသာမြို့
 39. လှည်းကူးမြို့
 40. လှိုင်မြို့
 41. လှိုင်သာယာမြို့
 42. သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့
 43. သန်လျင်မြို့
 44. သာကေတမြို့
 45. သုံးခွမြို့
 46. အင်းစိန်မြို့
 47. အဖျောက်မြို့
 48. အလုံမြို့
 49. ဥက္ကံမြို့


ၸႄႈမိူင်းတႆး

 1. ဝဵင်းၵဵင်းတုင်
 2. ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း
 3. ဝဵင်းၵဵင်းလၢပ်ႈ
 4. ဝဵင်းၵေးသီး
 5. ဝဵင်းၵျွၵ်ႉတလူင်းၵျီး
 6. ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး
 7. ကလောင်ဖာမြို့
 8. ဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ (ၵလေႃး)
 9. ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ
 10. ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်
 11. ဝဵင်းၵုၼ်လူင်
 12. ဝဵင်းၵႃႇလိ
 13. ဝဵင်းၵုင်းၸၢင်ႉ
 14. ဝဵင်းၶျိင်းသူၺ်ႁိူဝ်
 15. ခွန်းမားမြို့
 16. ဝဵင်းၶူဝ်လမ်
 17. ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ
 18. ဆောင်ဖမြို့
 19. ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ
 20. ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း
 21. ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း
 22. ဝဵင်းတႃႈလေႇ
 23. ဝဵင်းတူင်ႈတႃႈ
 24. ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
 25. ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
 26. ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်
 27. ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ
 28. ဝဵင်းၼမ်ႉတိုၵ်း
 29. နမ့်ဖိုင်မြို့
 30. ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ
 31. နမ်ခမ်းဝူးမြို့
 32. နားကောင်မြို့
 33. ဝဵင်းၼႃးၽၢၼ်း
 34. ဝဵင်းၼႃးဝီး
 35. နောင်ခစ်မြို့
 36. ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်
 37. ဝဵင်းၼွင်တယႃး
 38. ဝဵင်းပၢင်းတရႃႉ
 39. ဝဵင်းပၢင်လူင်
 40. ဝဵင်းပၢင်လွင်း
 41. ဝဵင်းပၢင်ၶမ်ႉ
 42. ဝဵင်းပၢင်သၢင်း
 43. ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး (ၵဵဝ်ႇၵူတ်ႉ)
 44. ဝဵင်းပၢင်ယၢင်း
 45. ဝဵင်းပၢင်ႇလူင်
 46. ဝဵင်းပၢင်ဝၢဝ်း
 47. ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်
 48. ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ
 49. ဝဵင်းမၢၵ်ႇမင်ႉ
 50. ဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း
 51. ဝဵင်းမၢၼ်ႈၵၢင်
 52. ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူၼ်း
 53. ဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ
 54. မန်မန်ဆိုင်မြို့
 55. ဝဵင်းမၢၼ်ႈပဵင်း
 56. ဝဵင်းမိူင်းငႄးလူင်
 57. ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး
 58. ဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ
 59. မိုင်းကာမြို့
 60. ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်
 61. ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ
 62. ဝဵင်းမိူင်းၶူၵ်ႉ
 63. ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ
 64. ဝဵင်းမိူင်းၸၢမ်
 65. ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ
 66. ဝဵင်းမိူင်းတူၼ်
 67. ဝဵင်းမိူင်းၼွင်
 68. ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ
 69. ဝဵင်းမိူင်းပဵင်း
 70. ဝဵင်းမိူင်းပွၵ်ႉ
 71. ဝဵင်းမိူင်းၽႅၼ်ႇ
 72. ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ
 73. ဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ
 74. ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း
 75. ဝဵင်းမိူင်းယု
 76. ဝဵင်းမိူင်းယွင်း
 77. ဝဵင်းမိူင်းယႆ
 78. ဝဵင်းမိူင်းသူႈ
 79. ဝဵင်းမိူင်းလႃး
 80. ဝဵင်းမိူင်းလူင်
 81. ဝဵင်းမိူင်းထႃး
 82. ဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း
 83. ဝဵင်းမူႇၸေႈ
 84. ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ
 85. ဝဵင်းမေႃႇထႆႉ
 86. ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ
 87. ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ
 88. ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇ
 89. ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း
 90. လင်ဟော်မြို့
 91. ဝဵင်းလွႆလႅမ်
 92. ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ
 93. ဝဵင်းလူင်ထင်ႇ
 94. ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ
 95. ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
 96. ဝဵင်းၵဝ်ႇ
 97. ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ
 98. ဝဵင်းသီႇပေႃႉ
 99. ဝဵင်းႁူဝ်တဝ်း
 100. ဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ
 101. ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း
 102. ဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း
 103. ဝဵင်းဢၢင်ႇတေႃး
 104. ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ
 105. ဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း (ဢွင်ႇပၢၼ်း)

ၸႄႈတိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ

 1. ကနောင်မြို့
 2. ကန်ကြီးထောင့်မြို့
 3. ကျိုက်လတ်မြို့
 4. ကျုံပျော်မြို့
 5. ကျုံမငေးမြို့
 6. ကျောင်းကုန်းမြို့
 7. ကြံခင်းမြို့
 8. ငပုတောမြို့
 9. ငရုတ်ကောင်းမြို့
 10. ငွေဆောင်မြို့
 11. ငသိုင်းချောင်းမြို့
 12. ဇလွန်မြို့
 13. ညောင်တုန်းမြို့
 14. ထူးကြီးမြို့
 15. ဒေးဒရဲမြို့
 16. ဓနုဖြူမြို့
 17. ပန်းတနော်မြို့
 18. ပြင်စလူမြို့
 19. ပုသိမ်မြို့
 20. ဖျာပုံမြို့
 21. ဘက်ရဲမြို့
 22. ဘိုကလေးမြို့
 23. မြန်အောင်မြို့
 24. မြောင်းမြမြို့
 25. မအူပင်မြို့
 26. မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့
 27. ရွှေသောင်ယံမြို့
 28. ရေကြည်မြို့
 29. လပွတ္တာမြို့
 30. လေးမျက်နှာမြို့
 31. ဝါးခယ်မမြို့
 32. သာပေါင်းမြို့
 33. ဟင်္သာတမြို့
 34. ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့
 35. အင်္ဂပူမြို့
 36. အထောင်မြို့
 37. အမာမြို့
 38. အသုတ်မြို့
 39. အိမ်မဲမြို့

ၽိုၼ်ဢိင်[မူၼ်ႉမႄး | မႄးထတ်းငဝ်ႈငႃႇ]

 1. နေရာအညွှန်းသင်္ကေတများ (Pcodes). မြန်မာသတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ်. Retrieved on ၁၆ မတ် ၂၀၁၇